Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 24.6.2015, 495. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 110

1 Davidův, žalm.

Výrok Hospodinův mému pánu:

„Zasedni po mé pravici,

já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“

2 Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu.

Panuj uprostřed svých nepřátel!

3 Tvůj lid přijde dobrovolně v den,

kdy pohotovost svoláš;

v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu

se objeví tvé mužstvo.

4 Hospodin přísahal a nebude želet:

Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.

5 Panovník ti bude po pravici,

rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.

6 Bude soudit pronárody – plno mrtvol všude –,

on rozdrtí hlavu velké země.

7 Cestou z potoka pít bude,

proto vztyčí hlavu.

Žalmy, kapitola 111

1 Haleluja.

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem,

v kruhu přímých, v shromáždění.

2 Činy Hospodinovy jsou velké,

vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.

3 Velebné a důstojné je jeho dílo,

jeho spravedlnost trvá navždy.

4 On zajistil památku svým divům;

Hospodin je milostivý, plný slitování.

5 Dal potravu těm, kdo se ho bojí,

navěky je pamětliv své smlouvy.

6 Svému lidu ohlásil své mocné činy,

že mu dá dědictví pronárodů.

7 Činy jeho rukou jsou pravda a právo,

všechna jeho ustanovení jsou věrná,

8 spolehlivá navěky a navždy,

pravdou a přímostí vytvořená.

9 Seslal svému lidu vykoupení,

ustanovil navěky svou smlouvu;

svaté, bázeň budící je jeho jméno.

10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina;

velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.

Jeho chvála trvá navždy!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti