Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 26.6.2015, 497. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 114

1 Když vyšel Izrael z Egypta,

Jákobův dům z lidu temné řeči,

2 stal se Juda Boží svatyní,

Izrael Božím vladařstvím.

3 Moře to vidělo a dalo se na útěk,

Jordán se nazpět obrátil,

4 hory poskakovaly jako berani

a pahorky jako jehňata.

5 Moře, co je ti, že utíkáš,

Jordáne, že se zpět obracíš?

6 Hory, proč poskakujete jako berani,

a vy, pahorky, jako jehňata?

7 Chvěj se, země, před Pánem,

před Bohem Jákobovým!

8 On proměňuje skálu v jezero,

křemen v prameny vod.

Žalmy, kapitola 115

1 Ne nás, Hospodine, ne nás,

ale svoje jméno oslav

pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

2 Proč by měly pronárody říkat:

„Kde je ten jejich Bůh?“

3 Náš Bůh je v nebesích

a všechno, co chce, koná.

4 Jejich modly jsou stříbro a zlato,

dílo lidských rukou.

5 Mají ústa, a nemluví,

mají oči, a nevidí,

6 mají uši, a neslyší,

mají nosy, a necítí,

7 rukama nemohou hmatat,

nohama nemohou chodit,

z hrdla nevydají hlásku.

8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,

každý, kdo v ně doufá.

9 Izraeli, doufej v Hospodina,

je tvou pomocí a štítem.

10 Áronův dome, doufej v Hospodina,

je tvou pomocí a štítem.

11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina,

je vám pomocí a štítem.

12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná:

žehná domu Izraele,

žehná domu Áronovu,

13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina,

jak malým, tak velkým.

14 Hospodin ať vás rozmnoží,

vás i vaše syny!

15 Jste Hospodinovi požehnaní;

on učinil nebesa i zemi.

16 Nebesa, ta patří Hospodinu,

zemi dal však lidem.

17 Mrtví nechválí už Hospodina,

nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit

nyní i navěky.

Haleluja.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti