Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 26.6.2015, 497. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 114

1 Když vyšel Izrael z Egypta,

Jákobův dům z lidu temné řeči,

2 stal se Juda Boží svatyní,

Izrael Božím vladařstvím.

3 Moře to vidělo a dalo se na útěk,

Jordán se nazpět obrátil,

4 hory poskakovaly jako berani

a pahorky jako jehňata.

5 Moře, co je ti, že utíkáš,

Jordáne, že se zpět obracíš?

6 Hory, proč poskakujete jako berani,

a vy, pahorky, jako jehňata?

7 Chvěj se, země, před Pánem,

před Bohem Jákobovým!

8 On proměňuje skálu v jezero,

křemen v prameny vod.

Žalmy, kapitola 115

1 Ne nás, Hospodine, ne nás,

ale svoje jméno oslav

pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

2 Proč by měly pronárody říkat:

„Kde je ten jejich Bůh?“

3 Náš Bůh je v nebesích

a všechno, co chce, koná.

4 Jejich modly jsou stříbro a zlato,

dílo lidských rukou.

5 Mají ústa, a nemluví,

mají oči, a nevidí,

6 mají uši, a neslyší,

mají nosy, a necítí,

7 rukama nemohou hmatat,

nohama nemohou chodit,

z hrdla nevydají hlásku.

8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,

každý, kdo v ně doufá.

9 Izraeli, doufej v Hospodina,

je tvou pomocí a štítem.

10 Áronův dome, doufej v Hospodina,

je tvou pomocí a štítem.

11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina,

je vám pomocí a štítem.

12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná:

žehná domu Izraele,

žehná domu Áronovu,

13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina,

jak malým, tak velkým.

14 Hospodin ať vás rozmnoží,

vás i vaše syny!

15 Jste Hospodinovi požehnaní;

on učinil nebesa i zemi.

16 Nebesa, ta patří Hospodinu,

zemi dal však lidem.

17 Mrtví nechválí už Hospodina,

nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit

nyní i navěky.

Haleluja.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti