Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 27.6.2015, 498. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 116

1 Hospodina miluji;

on slyší můj hlas, moje prosby,

2 sklonil ke mně ucho.

Po všechny své dny chci k němu volat.

3 Ovinuly mě provazy smrti,

přepadly mě úzkosti podsvětí;

nacházím jen soužení a strasti.

4 Vzývám však Hospodinovo jméno:

Hospodine, prosím, zachraň mi život!

5 Hospodin je milostivý, spravedlivý,

náš Bůh se slitovává.

6 Hospodin je ochránce nezkušených:

byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

7 Můžeš opět odpočinout, moje duše,

neboť Hospodin se tě zastal.

8 Ubránils mě před smrtí,

mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.

9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

10 Uvěřil jsem, proto mluvím;

byl jsem velmi pokořený.

11 Ukvapeně jsem si říkal:

Každý člověk je lhář.

12 Jak se mám odvděčit Hospodinu,

že se mne tolikrát zastal?

13 Zvednu kalich spásy

a budu vzývat Hospodinovo jméno.

14 Svoje sliby Hospodinu splním

před veškerým jeho lidem.

15 Velkou cenu má v Hospodinových očích

oddanost jeho věrných až k smrti.

16 Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník,

služebník tvůj, syn tvé služebnice.

Ty jsi mi rozvázal pouta.

17 Tobě obětuji oběť díků

a budu vzývat Hospodinovo jméno.

18 Svoje sliby Hospodinu splním

před veškerým jeho lidem,

19 v nádvořích Hospodinova domu,

Jeruzaléme, v tvém středu.

Haleluja.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti