Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 27.6.2015, 498. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 116

1 Hospodina miluji;

on slyší můj hlas, moje prosby,

2 sklonil ke mně ucho.

Po všechny své dny chci k němu volat.

3 Ovinuly mě provazy smrti,

přepadly mě úzkosti podsvětí;

nacházím jen soužení a strasti.

4 Vzývám však Hospodinovo jméno:

Hospodine, prosím, zachraň mi život!

5 Hospodin je milostivý, spravedlivý,

náš Bůh se slitovává.

6 Hospodin je ochránce nezkušených:

byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

7 Můžeš opět odpočinout, moje duše,

neboť Hospodin se tě zastal.

8 Ubránils mě před smrtí,

mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.

9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

10 Uvěřil jsem, proto mluvím;

byl jsem velmi pokořený.

11 Ukvapeně jsem si říkal:

Každý člověk je lhář.

12 Jak se mám odvděčit Hospodinu,

že se mne tolikrát zastal?

13 Zvednu kalich spásy

a budu vzývat Hospodinovo jméno.

14 Svoje sliby Hospodinu splním

před veškerým jeho lidem.

15 Velkou cenu má v Hospodinových očích

oddanost jeho věrných až k smrti.

16 Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník,

služebník tvůj, syn tvé služebnice.

Ty jsi mi rozvázal pouta.

17 Tobě obětuji oběť díků

a budu vzývat Hospodinovo jméno.

18 Svoje sliby Hospodinu splním

před veškerým jeho lidem,

19 v nádvořích Hospodinova domu,

Jeruzaléme, v tvém středu.

Haleluja.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti