Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.7.2015, 499. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 117

1 Chvalte Hospodina, všechny národy,

všichni lidé, chvalte ho zpěvem,

2 neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.

Hospodinova věrnost je věčná!

Haleluja.

Žalmy, kapitola 118

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné!

2 Ať vyzná Izrael:

Jeho milosrdenství je věčné!

3 Ať vyzná Áronův dům:

Jeho milosrdenství je věčné!

4 Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina:

Jeho milosrdenství je věčné!

5 V soužení jsem volal Hospodina,

Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.

6 Hospodin je při mně, nebojím se.

Co by mi mohl udělat člověk?

7 Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky,

spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.

8 Lépe utíkat se k Hospodinu,

než doufat v člověka.

9 Lépe utíkat se k Hospodinu,

než doufat v knížata.

10 Všechny pronárody mě obklíčily;

odrazil jsem je v Hospodinově jménu.

11 Oblehly mě, ano, obklíčily;

odrazil jsem je v Hospodinově jménu.

12 Oblehly mě jako vosy;

zhasly jak planoucí trní,

odrazil jsem je v Hospodinově jménu.

13 Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl.

Hospodin je moje pomoc,

14 Hospodin je síla má i moje píseň;

stal se mou spásou.

15 Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou.

Hospodinova pravice koná mocné činy!

16 Hospodinova pravice se vyvýšila,

Hospodinova pravice koná mocné činy!

17 Nezemřu, budu žít,

budu vypravovat o Hospodinových činech.

18 Hospodin mě přísně trestal,

ale nevydal mě smrti.

19 Brány spravedlnosti mi otevřete,

vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.

20 Toto je Hospodinova brána,

skrze ni vcházejí spravedliví.

21 Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl;

stal ses mou spásou.

22 Kámen, jejž zavrhli stavitelé,

stal se kamenem úhelným.

23 Stalo se tak skrze Hospodina,

tento div se udál před našimi zraky.

24 Toto je den, který učinil Hospodin,

jásejme a radujme se z něho.

25 Prosím, Hospodine, pomoz!

Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!

26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.

Žehnáme vám z Hospodinova domu.

27 Hospodin je Bůh, dává nám světlo.

Slavte svátek ratolestí,

k rohům oltáře se ubírejte.

28 Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu,

vyvyšuji tě, můj Bože.

29 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti