Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.7.2015, 507. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 120

1 Poutní píseň.

K Hospodinu v soužení jsem volal,

on mi odpověděl.

2 Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů,

od jazyka záludného.

3 Co ti patří, co tě stihne,

záludný jazyku?

4 Ostré šípy bohatýra,

žhoucí kručinkové uhle.

5 Běda mi, musím dlít jako host v Mešeku,

pobývat při stanech Kédarců!

6 Pobývám už dlouho

u toho, kdo nenávidí pokoj

. 7 Promluvím-li o pokoji,

oni odpovědí válkou.

Žalmy, kapitola 121

1 Píseň k pouti.

Pozvedám své oči k horám:

Odkud mi přijde pomoc?

2 Pomoc mi přichází od Hospodina,

on učinil nebesa i zemi.

3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,

nedříme ten, jenž tě chrání.

4 Ano, nedříme a nespí

ten, jenž chrání Izraele.

5 Hospodin je tvůj ochránce,

Hospodin je ti stínem po pravici.

6 Ve dne tě nezasáhne slunce

ani za noci měsíc.

7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého,

on chrání tvůj život.

8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení

nyní i navěky.

Žalmy, kapitola 122

1 Poutní píseň, Davidova.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:

Půjdem do Hospodinova domu!

2 A naše nohy již stojí

ve tvých branách, Jeruzaléme.

3 Jeruzalém je zbudován jako město

semknuté v jediný celek.

4 Tam nahoru vystupují kmeny,

Hospodinovy to kmeny,

Izraeli na svědectví,

vzdát Hospodinovu jménu chválu.

5 Tam jsou postaveny soudné stolce,

stolce Davidova domu.

6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj:

Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!

7 Kéž je na tvých valech pokoj,

kéž se tvé paláce těší klidu!

8 Pro své bratry, pro své druhy

vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“

9 Pro dům Hospodina, našeho Boha,

usiluji o tvé dobro.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti