Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.7.2015, 507. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 120

1 Poutní píseň.

K Hospodinu v soužení jsem volal,

on mi odpověděl.

2 Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů,

od jazyka záludného.

3 Co ti patří, co tě stihne,

záludný jazyku?

4 Ostré šípy bohatýra,

žhoucí kručinkové uhle.

5 Běda mi, musím dlít jako host v Mešeku,

pobývat při stanech Kédarců!

6 Pobývám už dlouho

u toho, kdo nenávidí pokoj

. 7 Promluvím-li o pokoji,

oni odpovědí válkou.

Žalmy, kapitola 121

1 Píseň k pouti.

Pozvedám své oči k horám:

Odkud mi přijde pomoc?

2 Pomoc mi přichází od Hospodina,

on učinil nebesa i zemi.

3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,

nedříme ten, jenž tě chrání.

4 Ano, nedříme a nespí

ten, jenž chrání Izraele.

5 Hospodin je tvůj ochránce,

Hospodin je ti stínem po pravici.

6 Ve dne tě nezasáhne slunce

ani za noci měsíc.

7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého,

on chrání tvůj život.

8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení

nyní i navěky.

Žalmy, kapitola 122

1 Poutní píseň, Davidova.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:

Půjdem do Hospodinova domu!

2 A naše nohy již stojí

ve tvých branách, Jeruzaléme.

3 Jeruzalém je zbudován jako město

semknuté v jediný celek.

4 Tam nahoru vystupují kmeny,

Hospodinovy to kmeny,

Izraeli na svědectví,

vzdát Hospodinovu jménu chválu.

5 Tam jsou postaveny soudné stolce,

stolce Davidova domu.

6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj:

Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!

7 Kéž je na tvých valech pokoj,

kéž se tvé paláce těší klidu!

8 Pro své bratry, pro své druhy

vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“

9 Pro dům Hospodina, našeho Boha,

usiluji o tvé dobro.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti