Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 13.7.2015, 509. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 125

1 Poutní píseň.

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón:

nepohne se, strmí věčně.

2 Kolem Jeruzaléma jsou hory,

kolem svého lidu je Hospodin,

nyní i navěky.

3 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých,

aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.

4 Hospodine, prokaž dobro dobrým,

těm, kdo mají přímé srdce!

5 Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky,

zažene Hospodin s pachateli ničemností.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 126

1 Poutní píseň.

Když Hospodin úděl Sijónu změnil,

bylo nám jak ve snu.

2 Tehdy naše ústa naplnil smích

a náš jazyk plesal.

Tehdy se říkalo mezi pronárody:

„Hospodin s nimi učinil velké věci.“

3 Hospodin s námi učinil velké věci,

radovali jsme se.

4 Hospodine, změň náš úděl,

jako měníš potoky na jihu země!

5 Ti, kdo v slzách sejí,

s plesáním budou sklízet.

6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá,

s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Žalmy, kapitola 127

1 Poutní píseň, Šalomounova.

Nestaví-li dům Hospodin,

nadarmo se namáhají stavitelé.

Nestřeží-li město Hospodin,

nadarmo bdí strážný.

2 Nadarmo časně vstáváte,

dlouho vysedáváte

a jíte chléb trápení,

zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.

3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina,

mzdou od něho plod lůna.

4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra,

tím jsou synové zplození v mládí.

5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!

Nebudou zahanbeni,

až budou v bráně jednat s nepřáteli.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti