Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 13.7.2015, 509. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 125

1 Poutní píseň.

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón:

nepohne se, strmí věčně.

2 Kolem Jeruzaléma jsou hory,

kolem svého lidu je Hospodin,

nyní i navěky.

3 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých,

aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.

4 Hospodine, prokaž dobro dobrým,

těm, kdo mají přímé srdce!

5 Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky,

zažene Hospodin s pachateli ničemností.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 126

1 Poutní píseň.

Když Hospodin úděl Sijónu změnil,

bylo nám jak ve snu.

2 Tehdy naše ústa naplnil smích

a náš jazyk plesal.

Tehdy se říkalo mezi pronárody:

„Hospodin s nimi učinil velké věci.“

3 Hospodin s námi učinil velké věci,

radovali jsme se.

4 Hospodine, změň náš úděl,

jako měníš potoky na jihu země!

5 Ti, kdo v slzách sejí,

s plesáním budou sklízet.

6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá,

s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Žalmy, kapitola 127

1 Poutní píseň, Šalomounova.

Nestaví-li dům Hospodin,

nadarmo se namáhají stavitelé.

Nestřeží-li město Hospodin,

nadarmo bdí strážný.

2 Nadarmo časně vstáváte,

dlouho vysedáváte

a jíte chléb trápení,

zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.

3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina,

mzdou od něho plod lůna.

4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra,

tím jsou synové zplození v mládí.

5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!

Nebudou zahanbeni,

až budou v bráně jednat s nepřáteli.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti