Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 14.7.2015, 510. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 128

1 Poutní píseň.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,

kdo chodí po jeho cestách!

2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst.

Blaze tobě, bude s tebou dobře.

3 Tvá žena bude jak plodná réva

uvnitř tvého domu,

tvoji synové jak olivové ratolesti

kolem tvého stolu.

4 Hle, jak bývá požehnán muž,

který se bojí Hospodina.

5 Hospodin ať požehná ti ze Sijónu,

abys viděl dobro Jeruzaléma

po všechny dny svého žití,

6 abys uviděl syny svých synů.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 129

1 Poutní píseň.

Jak často mě už od mládí sužovali

– Izrael ať řekne –,

2 jak často mě už od mládí sužovali,

ale nepřemohli.

3 Po zádech mi orali oráči,

vyorali dlouhé brázdy.

4 Hospodin je spravedlivý,

postraňky těch svévolníků přeťal.

5 S hanbou zpět ať táhnou

všichni, kteří nenávidí Sijón!

6 Ať jsou jak tráva na střechách,

ta uschne dřív, než je vytrhána.

7 Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní,

ani náruč ten, jenž sbírá snopy.

8 Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem:

„Požehnání Hospodinovo buď s vámi!

Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti