Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 14.7.2015, 510. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 128

1 Poutní píseň.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,

kdo chodí po jeho cestách!

2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst.

Blaze tobě, bude s tebou dobře.

3 Tvá žena bude jak plodná réva

uvnitř tvého domu,

tvoji synové jak olivové ratolesti

kolem tvého stolu.

4 Hle, jak bývá požehnán muž,

který se bojí Hospodina.

5 Hospodin ať požehná ti ze Sijónu,

abys viděl dobro Jeruzaléma

po všechny dny svého žití,

6 abys uviděl syny svých synů.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 129

1 Poutní píseň.

Jak často mě už od mládí sužovali

– Izrael ať řekne –,

2 jak často mě už od mládí sužovali,

ale nepřemohli.

3 Po zádech mi orali oráči,

vyorali dlouhé brázdy.

4 Hospodin je spravedlivý,

postraňky těch svévolníků přeťal.

5 S hanbou zpět ať táhnou

všichni, kteří nenávidí Sijón!

6 Ať jsou jak tráva na střechách,

ta uschne dřív, než je vytrhána.

7 Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní,

ani náruč ten, jenž sbírá snopy.

8 Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem:

„Požehnání Hospodinovo buď s vámi!

Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti