Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 14.7.2015, 510. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 128

1 Poutní píseň.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,

kdo chodí po jeho cestách!

2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst.

Blaze tobě, bude s tebou dobře.

3 Tvá žena bude jak plodná réva

uvnitř tvého domu,

tvoji synové jak olivové ratolesti

kolem tvého stolu.

4 Hle, jak bývá požehnán muž,

který se bojí Hospodina.

5 Hospodin ať požehná ti ze Sijónu,

abys viděl dobro Jeruzaléma

po všechny dny svého žití,

6 abys uviděl syny svých synů.

Pokoj s Izraelem!

Žalmy, kapitola 129

1 Poutní píseň.

Jak často mě už od mládí sužovali

– Izrael ať řekne –,

2 jak často mě už od mládí sužovali,

ale nepřemohli.

3 Po zádech mi orali oráči,

vyorali dlouhé brázdy.

4 Hospodin je spravedlivý,

postraňky těch svévolníků přeťal.

5 S hanbou zpět ať táhnou

všichni, kteří nenávidí Sijón!

6 Ať jsou jak tráva na střechách,

ta uschne dřív, než je vytrhána.

7 Jí si ten, kdo žne, dlaň nenaplní,

ani náruč ten, jenž sbírá snopy.

8 Neřeknou jim ti, kdo půjdou kolem:

„Požehnání Hospodinovo buď s vámi!

Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti