Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.7.2015, 513. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 41

1 „Zmlkněte přede mnou, ostrovy,

národy ať se oblečou v sílu,

ať se přiblíží, ať potom promluví,

přistupme společně k soudu.

2 Kdo vzbudil od východu muže,

jemuž v patách kráčí spravedlnost?

Poddává mu pronárody,

podrobuje krále.

Jeho mečem rozmetá je v prach,

jeho lukem jako rozházenou slámu.

3 Žene je a sám klidně projde

stezkou, na kterou jeho noha dosud nevstoupila.

4 Kdo to uskutečnil a vykonal?

Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení.

Já, Hospodin, jsem první,

já budu též u posledních věcí.“

5 Spatří to ostrovy a uleknou se,

končiny země se roztřesou,

přiblíží se a přijdou.

6 Navzájem si budou pomáhat

a bratr bude povzbuzovat bratra: „Buď rozhodný!“

7 Řemeslník pobízí zlatníka,

kovotepec kováře.

Praví: „Spojme to! Bude to dobré!“

Pak upevní modlu hřeby, aby se neviklala.

8 „A ty, Izraeli, služebníku můj,

Jákobe, tebe jsem vyvolil,

potomku Abrahama, mého přítele,

9 tebe jsem vychvátil z končin země,

zavolal jsem tě z odlehlých míst,

řekl jsem ti: ‚Ty jsi můj služebník,

tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.‘

10 Neboj se, vždyť já jsem s tebou,

nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.

Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,

budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

11 Hle, budou se stydět a hanbit

všichni, kdo proti tobě planou hněvem,

budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.

12 Budeš je hledat, ale nenajdeš

ty, kdo na tebe dorážejí;

budou jak nic, naprostá nicota,

ti, kdo proti tobě válčí.

13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,

držím tě za pravici,

pravím ti: ‚Neboj se,

já jsem tvá pomoc.‘

14 Neboj se, červíčku Jákobův,

hrstko Izraelova lidu.

Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův,

tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

15 Hle, učiním tě okovaným smykem na mlácení,

novým, z obou stran ostrým.

Budeš mlátit a drtit hory,

s pahorky naložíš jako s plevami.

16 Rozevěješ je a odnese je vítr,

bouřlivý vichr je rozptýlí, t

y však budeš jásat k chvále Hospodina,

budeš se chlubit Svatým Izraele.“

17 „Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není;

jazyk jim žízní prahne.

Já, Hospodin, jim odpovím,

já, Bůh Izraele, je neopustím.

18 Na holých návrších otevřu vodní proudy,

uprostřed plání prameny vod,

poušť v jezero změním

a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.

19 V poušti dám vyrůst cedrům,

akáciím, myrtě a olivám,

na pustině vysadím cypřiš,     

platan i zimostráz spolu,

20 aby viděli a poznali,

přesvědčili se a všichni pochopili,

že toto učinila ruka Hospodinova

a že to stvořil Svatý Izraele.“

21 „Předložte svůj spor, praví Hospodin,

předstupte se svými důkazy, praví Král Jákobův.

22 Předstupte a oznamte nám, co se má přihodit.

Oznamte, co bylo na počátku,

vezmem si to k srdci.

Chceme poznat budoucnost,

ohlaste nám, co má nastat.

23 Oznamte, co bude následovat,

ať poznáme, že vy jste bohové.

Jen předveďte něco dobrého či zlého,

podíváme se a společně to uvidíme.

24 Hle, vy jste pouhé nic

a vaše skutky nestojí za nic.

Zvolit vás je ohavnost.“

25 „Vzbudil jsem muže od severu

a přišel od východu slunce.

Vzývá mé jméno. Přichází!

Knížata jsou jako hlína,

on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.

26 Kdo oznámil to od začátku, abychom to věděli,

oznámil kdysi dávno, abychom mohli říci: ‚Je to správné‘?

Nikdo nic neoznámil, nikdo nic neohlásil,

nikdo vaši řeč neslyšel.

27 Já první zvěstuji Sijónu: ‚Hle, už tu jsou!‘

a Jeruzalému dám toho, jenž nese radostnou zvěst.

28 Dívám se a nikde nikdo,

žádný rádce mezi nimi.

Zeptal bych se jich, co odpovědí.

29 Hle, všichni jsou ničemnost pouhá,

k ničemu nejsou jejich činy;

jejich lité modly jsou jen vítr a nicota.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti