Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 18.7.2015, 514. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 42

1 „Zde je můj služebník, jehož podepírám,

můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení.

Vložil jsem na něho svého ducha,

aby vyhlásil soud pronárodům.

2 Nekřičí a hlas nepozvedá,

nedává se slyšet na ulici.

3 Nalomenou třtinu nedolomí,

nezhasí knot doutnající.

Soud vyhlásí podle pravdy.

4 Neochabne,

nezlomí se,

dokud na zemi soud nevykoná.

I ostrovy čekají na jeho zákon.“

5 Toto praví Bůh Hospodin,

který stvořil nebesa a roztáhl je,

zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází,

jenž dává dech lidu na ní

a ducha těm, kdo po ní chodí:

6 „Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti

a uchopil tě za ruku;

budu tě opatrovat,

dám tě za smlouvu lidu

a za světlo pronárodům,

7 abys otvíral slepé oči,

abys vyváděl vězně ze žaláře,

z věznic ty, kdo sedí v temnotě.

8 Já jsem Hospodin. To je mé jméno.

Svou slávu nikomu nedám,

svou chválu nepostoupím modlám.

9 Hle, už nastalo, co bylo na počátku,

teď oznamuji nové věci.

Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.“

10 Zpívejte Hospodinu píseň novou!

Ať zní jeho chvála ze všech končin země.

Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno,

ostrovy a ti, kdo na nich bydlí,

11 ať pozvednou svůj hlas, i poušť a její města,

dvorce, v nichž sídlí Kédar,

ať plesají obyvatelé Sely

a výskají z vrcholků hor.

12 Ať vzdají čest Hospodinu,

ať mu chvalořečí na ostrovech.

13 Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá,

svou horlivost jak bojovník rozněcuje,

pozvedá bojový pokřik,

proti nepřátelům svým si bohatýrsky vede.

14 „Byl jsem příliš dlouho zticha.

Mám dál mlčet? Přemáhat se?

Mám jen sténat, těžce jak rodička vzdychat

a přitom po dechu lapat?

15 Hory a pahorky postihnu suchem,

nechám uschnout každou rostlinu na nich.

V ostrovy proměním řeky,

jezera vysuším.

16 Slepé povedu cestou, již neznají,

stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit.

Tmu před nimi změním v světlo,

pahorkatiny v rovinu.

Toto jsou věci, jež učiním,

od toho neupustím.

17 Ustoupí nazpět politi studem

ti, kteří doufají v tesané modly,

kdo říkají slitým modlám:

‚Jste naši bohové.‘“

18 „Slyšte, hluší,

prohlédněte, slepí, ať vidíte

! 19 Kdo byl slepý, ne-li můj služebník?

Kdo byl hluchý jako můj posel, jehož jsem vyslal?

Kdo byl slepý jako ten, za něhož jsem zaplatil,

slepý jak služebník Hospodinův?

20 Mnoho jsi viděl, ale nedbal jsi na to.

S ušima otevřenýma neslyšel nic.“

21 Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo

vyvýšit a zvelebit zákon.

22 Lid je však oloupený a popleněný,

jinoši všichni spoutáni,

vsazeni do vězení.

Stali se loupežnou kořistí a není, kdo by vysvobodil,

jsou vydáni v plen a není, kdo by řekl: „Vrať to.“

23 Kdo z vás tomu dopřeje sluchu?

Kdo pozorně vyslechne, co bude následovat?

24 Kdo vydal Jákoba v plen?

A Izraele těm, kteří loupí?

Což to nebyl Hospodin, proti němuž jsme zhřešili?

Nechtěli jsme chodit po jeho cestách,

jeho zákon jsme neposlouchali.

25 Proto na něj vylil své hněvivé rozhořčení,

krutou válku;

plameny vyšlehly, a Jákob nic nepoznal,

hořelo, a nebral si to k srdci.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti