Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 21.7.2015, 516. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 44

1 „A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku,

Izraeli, jehož jsem vyvolil.

2 Toto praví Hospodin,

který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti:

Neboj se, Jákobe, můj služebníku,

Ješurúne, jehož jsem vyvolil.

3 Já vyleji vody v místa zprahlá žízní,

bystřiny na suchou zemi.

Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo

a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

4 Porostou jak mezi trávou,

budou jako topoly při tekoucích vodách.

5 Onen řekne: ‚Já jsem Hospodinův‘

a jiný se nazve jménem Jákobovým,

další si napíše na ruku: ‚Jsem Hospodinův‘

a dá si čestné jméno Izrael.“

6 Toto praví Hospodin, král Izraele,

jeho vykupitel, Hospodin zástupů:

„Já jsem první i poslední,

kromě mne žádného Boha není.

7 Kdo je jako já? Jen ať se ozve!

Ať to oznámí, ať mi to předloží!

Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid,

kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?

8 Nestrachujte se! Nebuďte zmateni.

Což jsem ti vše neohlašoval

a neoznamoval už předem?

Vy jste moji svědkové.

Což je Bůh kromě mne?

Jiné skály není, já o žádné nevím.“

9 Výrobci model jsou všichni k ničemu; modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu. 10 Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch. 11 A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu. 12 Kovář kuje modlu, pracuje při žhoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže; přitom hladoví do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá. 13 Tesař natahuje šňůru, rudkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka, a usadí ji v domě. 14 Dá si porazit cedry nebo vezme dub, drnák či křemelák, vypěstoval si je mezi lesními stromy. Zasadil jasan a déšť mu dal vzrůst. 15 Pro člověka je to na topení, něco z toho vezme a ohřeje se. Buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní. 16 Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečeni a nasytí se. Přitom se ohřeje a zvolá: „To jsem se zahřál, je mi teplo!“ 17 Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní: „Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!“ 18 Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá. 19 Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: „Polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem.“ 20 Kdo se zabývá popelem, toho zavádí bláhovost srdce, ten svůj život nevysvobodí, ani se neptá: „Není to, co mám v pravici, pouhý klam?“

21 „Pamatuj na to, Jákobe,

pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník.

Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník,

Izraeli, u mne nebudeš zapomenut.

22 Zaženu tvou nevěru jak mračno

a jako oblak tvé hříchy.

Navrať se ke mně, já tě vykoupím.“

23 Plesejte, nebesa, vždyť Hospodin to vykoná,

hlaholte, nejhlubší útroby země,

ať zvučně plesají hory,

les a všechny jeho stromy,

neboť Hospodin vykoupí Jákoba

a proslaví se v Izraeli.

24 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel,

který tě vytvořil v životě matky:

„Já jsem Hospodin, já konám všechno:

sám nebesa roztahuji,

překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“

25 Hospodin ruší znamení žvanilů

a z věštců činí pomatence,

obrací mudrce nazpět

a jejich poznání mate.

26 Potvrzuje slovo svého služebníka,

plní rozhodnutí ohlášené svými posly.

Jeruzalému on praví: „Budeš osídlen!“

a judským městům: „Budete zbudována!

Pozvednu jej z trosek.“

27 Hlubině on praví: „Vyschni!

Vysuším tvé vodní proudy.“

28 O Kýrovi praví: „Hle, můj pastýř.

Vyplní každé mé přání.

Řekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘

A chrámu: ‚Budeš založen!‘“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti