Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 23.7.2015, 518. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 46

1 Bél klesl, Nébo se zhroutil,

jejich modlářské stvůry

byly naloženy na zvěř a na dobytek,

ten náklad, který jste nosili,

to břímě k zemdlení.

2 Zvířata se zhroutila, klesla spolu,

břímě nebyla s to zachránit;

oni musí do zajetí.

3 „Slyšte mě, dome Jákobův,

všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu,

vy, kteří jste chováni již od života matky,

od matčina lůna na rukou nošeni:

4 Já sám až do vašeho stáří,

až do šedin vás budu nosit.

Já jsem vás učinil a já vás ponesu,

budu vás nosit a zachráním.“

5 „Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte,

komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni?

6 Z měšce sypou zlato

a na váze odvažují stříbro,

najmou si zlatníka, aby jim udělal boha

a pak se hrbí a klanějí.

7 Nosí ho na rameni, přenášejí ho,

postaví jej na podstavec, a on stojí,

ze svého místa se nehne.

Úpějí k němu, ale on se jim neozve,

z jejich soužení je nezachrání.

8 Připomeňte si to, vzmužte se,

vezměte si to k srdci, nevěrníci.

9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!

Já jsem Bůh a jiného už není,

jsem Bůh a nic není jako já.

10 Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane,

od pradávna, co se ještě nestalo.

Pravím: Moje rozhodnutí platí,

a co se mi líbí, uskutečním.

11 Od východu povolávám dravce,

ze vzdálené země muže své volby.

Jak jsem slíbil, tak to uskutečním

, jak jsem si předsevzal, tak to splním.

12 Naslouchejte mi, vy zarputilci,

vzdálení od spravedlnosti:

13 Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není,

nebude už prodlévat má spása.

Obdařím Sijón spásou,

oslavím se v Izraeli.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti