Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 23.7.2015, 518. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 46

1 Bél klesl, Nébo se zhroutil,

jejich modlářské stvůry

byly naloženy na zvěř a na dobytek,

ten náklad, který jste nosili,

to břímě k zemdlení.

2 Zvířata se zhroutila, klesla spolu,

břímě nebyla s to zachránit;

oni musí do zajetí.

3 „Slyšte mě, dome Jákobův,

všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu,

vy, kteří jste chováni již od života matky,

od matčina lůna na rukou nošeni:

4 Já sám až do vašeho stáří,

až do šedin vás budu nosit.

Já jsem vás učinil a já vás ponesu,

budu vás nosit a zachráním.“

5 „Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte,

komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni?

6 Z měšce sypou zlato

a na váze odvažují stříbro,

najmou si zlatníka, aby jim udělal boha

a pak se hrbí a klanějí.

7 Nosí ho na rameni, přenášejí ho,

postaví jej na podstavec, a on stojí,

ze svého místa se nehne.

Úpějí k němu, ale on se jim neozve,

z jejich soužení je nezachrání.

8 Připomeňte si to, vzmužte se,

vezměte si to k srdci, nevěrníci.

9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!

Já jsem Bůh a jiného už není,

jsem Bůh a nic není jako já.

10 Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane,

od pradávna, co se ještě nestalo.

Pravím: Moje rozhodnutí platí,

a co se mi líbí, uskutečním.

11 Od východu povolávám dravce,

ze vzdálené země muže své volby.

Jak jsem slíbil, tak to uskutečním

, jak jsem si předsevzal, tak to splním.

12 Naslouchejte mi, vy zarputilci,

vzdálení od spravedlnosti:

13 Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není,

nebude už prodlévat má spása.

Obdařím Sijón spásou,

oslavím se v Izraeli.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti