Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 23.7.2015, 518. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 46

1 Bél klesl, Nébo se zhroutil,

jejich modlářské stvůry

byly naloženy na zvěř a na dobytek,

ten náklad, který jste nosili,

to břímě k zemdlení.

2 Zvířata se zhroutila, klesla spolu,

břímě nebyla s to zachránit;

oni musí do zajetí.

3 „Slyšte mě, dome Jákobův,

všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu,

vy, kteří jste chováni již od života matky,

od matčina lůna na rukou nošeni:

4 Já sám až do vašeho stáří,

až do šedin vás budu nosit.

Já jsem vás učinil a já vás ponesu,

budu vás nosit a zachráním.“

5 „Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte,

komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni?

6 Z měšce sypou zlato

a na váze odvažují stříbro,

najmou si zlatníka, aby jim udělal boha

a pak se hrbí a klanějí.

7 Nosí ho na rameni, přenášejí ho,

postaví jej na podstavec, a on stojí,

ze svého místa se nehne.

Úpějí k němu, ale on se jim neozve,

z jejich soužení je nezachrání.

8 Připomeňte si to, vzmužte se,

vezměte si to k srdci, nevěrníci.

9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!

Já jsem Bůh a jiného už není,

jsem Bůh a nic není jako já.

10 Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane,

od pradávna, co se ještě nestalo.

Pravím: Moje rozhodnutí platí,

a co se mi líbí, uskutečním.

11 Od východu povolávám dravce,

ze vzdálené země muže své volby.

Jak jsem slíbil, tak to uskutečním

, jak jsem si předsevzal, tak to splním.

12 Naslouchejte mi, vy zarputilci,

vzdálení od spravedlnosti:

13 Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není,

nebude už prodlévat má spása.

Obdařím Sijón spásou,

oslavím se v Izraeli.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti