Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.7.2015, 520. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 48

1 Slyšte to, dome Jákobův,

vy, kdo jménem Izraelovým se nazýváte

a z vod Judových jste vyšli,

vy, kdo při Hospodinově jménu přísaháte,

připomínáte si Boha Izraele,

ne však pravdivě a spravedlivě.

2 Podle města svatého se nazývají,

hledají oporu v Bohu Izraele,

jehož jméno je Hospodin zástupů.

3 „Co se stalo na počátku, oznámil jsem předem,

z mých úst to vyšlo, ohlásil jsem to;

náhle jsem zasáhl a stalo se to.

4 Přestože jsem věděl, jak jsi zatvrzelý,

že tvá šíje je železná spona

a tvé čelo z bronzu,

5 oznamoval jsem ti všechno předem;

dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval,

abys neříkal: ‚To udělala má modlářská stvůra,

má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.‘

6 Slyšels o tom. Teď se na to všechno dívej!

A co vy? Což také něco oznámíte?

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci,

utajené, že o nich nic nevíš.

7 Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím,

přede dneškem jsi o nich nic neslyšel

a říci nemůžeš: ‚Hle, já to znám.‘

8 Nic jsi neslyšel, nic jsi nepoznal,

tvé ucho předtím nic nezaslechlo.

Vím, že jsi věrolomník věrolomný,

říká se ti přece nevěrník už ze života matky;

9 zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno,

pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil,

nevyhladil jsem tě.

10 Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro,

vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

11 Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám.

Což smí být mé jméno znesvěceno?

Svou slávu nikomu nedám.“

12 „Poslouchej mě, Jákobe,

Izraeli, můj povolaný.

Já, já jsem ten první,

já jsem i poslední.

13 Ano, moje ruka založila zemi,

má pravice nebesa rozvinula;

zavolám-li na ně, stanou tady spolu.

14 Vy všichni se shromažďte a slyšte:

Kdo z nich oznámil tyto věci?

Hospodin jej miluje, on splní jeho záměr

proti Babylónu; jeho paže zasáhne Kaldejce.

15 Já sám jsem to prohlásil, já jsem ho povolal,

přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná.

16 Přistupte ke mně a slyšte toto:

Od počátku nemluvím potají,

od chvíle, kdy se to začalo dít, jsem při tom.“

A nyní mne posílá Panovník Hospodin

a jeho duch.

17 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel,

Svatý Izraele:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.

Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu,

uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.

18 Jen kdybys dal pozor na má přikázání,

byl by tvůj pokoj jako řeka

a tvá spravedlnost jako mořské vlny,

19 tvého potomstva by bylo jako písku

a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek;

nebylo by vyťato a zahlazeno

přede mnou jeho jméno.“

20 „Odejděte z Babylónu,

prchněte od Kaldejců!

S plesáním to oznamujte,

všude rozhlašujte,

rozneste to až do končin země,

rcete: ‚Hospodin vykoupil Jákoba,

svého služebníka.‘

21 Nebudou žíznit,

až je povede vyschlými kraji,

vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu,

rozpoltí skálu

a v hojnosti potekou vody.“

22 „Nemají pokoj svévolníci,“

praví Hospodin.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti