Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 28.7.2015, 522. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 50

1 Toto praví Hospodin:

„Kde je rozlukový lístek vaší matky,

jímž jsem ji vyhostil?

Anebo je tu někdo z mých věřitelů,

jemuž jsem vás prodal?

Hle, byli jste prodáni svou vlastní vinou,

vaše matka byla vyhoštěna jen pro vaše nevěrnosti.

2 Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl?

Volal jsem, a nikdo se neozýval.

Což je má ruka tak krátká k vykoupení?

Nemá k vysvobození dost síly?

Hle, svou pohrůžkou vysušuji moře

a řeky obracím v poušť;

ryby v nich páchnou, protože není vody,

a lekají žízní.

3 Nebesa odívám v pochmurnou temnotu

a přikrývám je žíněným rouchem.“

4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků,

abych uměl zemdleného podpírat slovem.

On mě probouzí každého jitra,

probouzí mi uši,

abych slyšel jako učedníci.

5 Panovník Hospodin mi otevřel uši

a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.

6 Nastavuji záda těm, kteří mě bijí,

a své líce těm, kdo rvou mé vousy,

neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.

7 Panovník Hospodin je moje pomoc,

proto nemohu být potupen,

proto tvář svou nastavuji,

jako kdyby byla z křemene,

a vím, že nebudu zahanben.

8 Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.

Kdo chce vést se mnou spory?

Postavme se spolu!

Kdo bude můj odpůrce na soudu?

Ať ke mně přistoupí!

9 Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.

Kdo mě chce obvinit ze svévole?

Hle, ti všichni zvetší jako šat,

sežerou je moli.

10 Kdo z vás se bojí Hospodina

a poslouchá jeho služebníka?

Kdo chodí v temnotách,

kde není žádná záře,

ten ať doufá v Hospodinovo jméno

a opře se o svého Boha.

11 Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň,

jiskrami se opásáte k boji.

Jen choďte ve svitu svého ohně,

v jiskrách, které jste zanítili!

Má ruka vám způsobí,

že ulehnete v trápení.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti