Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 28.7.2015, 522. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 50

1 Toto praví Hospodin:

„Kde je rozlukový lístek vaší matky,

jímž jsem ji vyhostil?

Anebo je tu někdo z mých věřitelů,

jemuž jsem vás prodal?

Hle, byli jste prodáni svou vlastní vinou,

vaše matka byla vyhoštěna jen pro vaše nevěrnosti.

2 Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl?

Volal jsem, a nikdo se neozýval.

Což je má ruka tak krátká k vykoupení?

Nemá k vysvobození dost síly?

Hle, svou pohrůžkou vysušuji moře

a řeky obracím v poušť;

ryby v nich páchnou, protože není vody,

a lekají žízní.

3 Nebesa odívám v pochmurnou temnotu

a přikrývám je žíněným rouchem.“

4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků,

abych uměl zemdleného podpírat slovem.

On mě probouzí každého jitra,

probouzí mi uši,

abych slyšel jako učedníci.

5 Panovník Hospodin mi otevřel uši

a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.

6 Nastavuji záda těm, kteří mě bijí,

a své líce těm, kdo rvou mé vousy,

neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.

7 Panovník Hospodin je moje pomoc,

proto nemohu být potupen,

proto tvář svou nastavuji,

jako kdyby byla z křemene,

a vím, že nebudu zahanben.

8 Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.

Kdo chce vést se mnou spory?

Postavme se spolu!

Kdo bude můj odpůrce na soudu?

Ať ke mně přistoupí!

9 Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.

Kdo mě chce obvinit ze svévole?

Hle, ti všichni zvetší jako šat,

sežerou je moli.

10 Kdo z vás se bojí Hospodina

a poslouchá jeho služebníka?

Kdo chodí v temnotách,

kde není žádná záře,

ten ať doufá v Hospodinovo jméno

a opře se o svého Boha.

11 Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň,

jiskrami se opásáte k boji.

Jen choďte ve svitu svého ohně,

v jiskrách, které jste zanítili!

Má ruka vám způsobí,

že ulehnete v trápení.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti