Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.8.2015, 524. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 52

1 Probuď se, probuď,

oděj se silou, Sijóne,

oděj se svými skvostnými rouchy,

Jeruzaléme, město svaté,

neboť už nikdy do tebe nevstoupí

neobřezanec a nečistý.

2 Setřes prach a povstaň,

usídli se, Jeruzaléme,

rozraz pouta na své šíji,

zajatá dcero sijónská.

3 Toto praví Hospodin: „Byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. 4 Toto praví Panovník Hospodin: Na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host; na konci jej utiskovala Asýrie. 5 Co teď mám udělat? – je výrok Hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid. Kdo mu vládnou, trápí jej, až kvílí, je výrok Hospodinův. Neustále, po celé dny, je znevažováno mé jméno. 6 Můj lid však pozná mé jméno, pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji: ‚Tu jsem.‘“

7 Jak líbezné je, když po horách jdou

nohy toho, jenž poselství nese

a ohlašuje pokoj,

jenž nese dobré poselství

a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá:

„Tvůj Bůh kraluje!“

8 Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas,

plesají společně,

protože na vlastní oči vidí,

že Hospodin se vrací na Sijón.

9 Zvučně spolu plesejte,

jeruzalémské trosky,

vždyť Hospodin potěšil svůj lid,

vykoupil Jeruzalém.

10 Hospodin obnažil

svou svatou paži

před zraky všech pronárodů.

I spatří všechny dálavy země

spásu našeho Boha.

11 Pryč, pryč odtud,

vyjděte z Babylónu!

Nedotýkejte se nečistého!

Vyjděte z jeho středu! Očisťte se,

vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!

12 Nemusíte však odcházet nakvap,

nemusíte se dávat na útěk,

protože Hospodin půjde před vámi,

Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod.

13 „Hle, můj služebník bude mít úspěch,

zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.

14 Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou!

Jeho vzezření bylo tak znetvořené,

že nebyl podoben člověku,

jeho vzhled takový,

že nebyl podoben lidem.

15 Avšak on pokropí mnohé pronárody krví,

před ním si králové zakryjí ústa,

protože spatří, co jim nebylo vyprávěno,

porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti