Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 4.8.2015, 525. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 53

1 Kdo uvěří naší zprávě?

Nad kým se zjeví paže Hospodinova?

2 Vyrostl před ním jako proutek,

jak oddenek z vyprahlé země,

neměl vzhled ani důstojnost.

Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,

že jsme po něm nedychtili.

3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,

muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,

tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

4 Byly to však naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal,

ale domnívali jsme se, že je raněn,

ubit od Boha a pokořen.

5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,

zmučen pro naši nepravost.

Trestání snášel pro náš pokoj,

jeho jizvami jsme uzdraveni.

6 Všichni jsme bloudili jako ovce,

každý z nás se dal svou cestou,

jej však Hospodin postihl

pro nepravost nás všech.

7 Byl trápen a pokořil se,

ústa neotevřel;

jako beránek vedený na porážku,

jako ovce před střihači

zůstal němý, ústa neotevřel.

8 Byl zadržen a vzat na soud.

Kdopak pomyslí na jeho pokolení?

Vždyť byl vyťat ze země živých,

raněn pro nevěrnost mého lidu.

9 Byl mu dán hrob se svévolníky,

s boháčem smrt našel,

ačkoli se nedopustil násilí

a v jeho ústech nebylo lsti.

10 Ale Hospodinovou vůlí bylo

zkrušit ho nemocí,

aby položil svůj život v oběť za vinu.

Spatří potomstvo,

bude dlouho živ

a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.

11 Zbaven svého trápení spatří světlo,

nasytí se tím, co zakusil.

„Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým;

jejich nepravosti on na sebe vezme.

12 Proto mu dám podíl mezi mnohými

a s četnými bude dělit kořist

za to, že vydal sám sebe na smrt

a byl počten mezi nevěrníky.“

On nesl hřích mnohých,

Bůh jej postihl místo nevěrných.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti