Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 4.8.2015, 525. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 53

1 Kdo uvěří naší zprávě?

Nad kým se zjeví paže Hospodinova?

2 Vyrostl před ním jako proutek,

jak oddenek z vyprahlé země,

neměl vzhled ani důstojnost.

Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,

že jsme po něm nedychtili.

3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,

muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,

tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

4 Byly to však naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal,

ale domnívali jsme se, že je raněn,

ubit od Boha a pokořen.

5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,

zmučen pro naši nepravost.

Trestání snášel pro náš pokoj,

jeho jizvami jsme uzdraveni.

6 Všichni jsme bloudili jako ovce,

každý z nás se dal svou cestou,

jej však Hospodin postihl

pro nepravost nás všech.

7 Byl trápen a pokořil se,

ústa neotevřel;

jako beránek vedený na porážku,

jako ovce před střihači

zůstal němý, ústa neotevřel.

8 Byl zadržen a vzat na soud.

Kdopak pomyslí na jeho pokolení?

Vždyť byl vyťat ze země živých,

raněn pro nevěrnost mého lidu.

9 Byl mu dán hrob se svévolníky,

s boháčem smrt našel,

ačkoli se nedopustil násilí

a v jeho ústech nebylo lsti.

10 Ale Hospodinovou vůlí bylo

zkrušit ho nemocí,

aby položil svůj život v oběť za vinu.

Spatří potomstvo,

bude dlouho živ

a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.

11 Zbaven svého trápení spatří světlo,

nasytí se tím, co zakusil.

„Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým;

jejich nepravosti on na sebe vezme.

12 Proto mu dám podíl mezi mnohými

a s četnými bude dělit kořist

za to, že vydal sám sebe na smrt

a byl počten mezi nevěrníky.“

On nesl hřích mnohých,

Bůh jej postihl místo nevěrných.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti