Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 5.8.2015, 526. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 54

1 Plesej, neplodná, která jsi nerodila,

zvučně plesej a výskej,

která ses v bolestech nesvíjela,

protože synů osamělé bude více

než synů provdané, praví Hospodin.

2 Rozšiř místo ve svém stanu,

ať napnou stanové houně tvých příbytků.

Nerozpakuj se!

Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.

3 Rozmůžeš se napravo i nalevo,

tvé potomstvo se zmocní pronárodů

a osídlí zpustošená města.

4 Neboj se, už se nemusíš stydět,

nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem.

Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána,

nevzpomeneš na potupu svého vdovství.

5 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil,

jeho jméno je Hospodin zástupů,

tvým vykupitelem je Svatý Izraele;

nazývá se Bohem celé země.

6 Jako ženu opuštěnou

a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal,

ženu mladosti, jež byla zavržena,

praví Bůh tvůj.

7 „Na maličký okamžik jsem tě opustil,

avšak shromáždím tě v převelikém slitování.

8 V návalu rozlícení skryl jsem

před tebou na okamžik svoji tvář,

avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval,

praví Hospodin, tvůj vykupitel.“

9 „Je to pro mě jako za dnů Noeho,

kdy jsem se přísahou zavázal,

že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí.

Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení

i pohrůžek vůči tobě.

10 I kdyby ustoupily hory

a pohnuly se pahorky,

moje milosrdenství od tebe neodstoupí

a smlouva mého pokoje se nepohne,

praví Hospodin, tvůj slitovník.“

11 „Ty utištěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená,

hle, já ti do omítky vsadím drahokamy,

za základ ti dám safíry.

12 Cimbuří ti udělám rubínová,

brány berylové

a celé tvé obezdění z drahokamů.

13 Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky;

hojnost pokoje zjednám tvým synům.

14 Podpírat tě bude spravedlnost,

zbavena útisku nepocítíš bázně,

děs se k tobě nepřiblíží.

15 A kdyby se kdo proti tobě srotil,

nebude to pocházet ode mne.

Kdo se proti tobě srotí,

v boji proti tobě padne.

16 Hle, já jsem stvořil řemeslníka,

jenž rozdmychuje uhlí v oheň

a zhotovuje zbraně k užívání.

A já jsem stvořil šiřitele zkázy, aby hubil.

17 Žádná zbraň vyrobená proti tobě

se nesetká se zdarem,

každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu,

usvědčíš ze svévole.

Toto je dědictví Hospodinových služebníků,

jejich spravedlnost je ode mne,

je výrok Hospodinův.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti