Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 6.8.2015, 527. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 55

1 „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám,

i ten, kdo peníze nemá.

Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte

bez peněz a bez placení víno a mléko!

2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb?

A svůj výdělek za to, co nenasytí?

Poslechněte mě a jezte, co je dobré,

ať se vaše duše kochá tukem!

3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně,

slyšte a budete živi!

Uzavřu s vámi smlouvu věčnou,

obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.“

4 „Hle, dal jsem ho za svědka národům,

národům za vévodu a zákonodárce.

5 Hle, povoláš pronárod, který neznáš,

pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě

kvůli Hospodinu, tvému Bohu,

za Svatým Izraele, který tě oslavil.“

6 Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít,

volejte ho, dokud je blízko.

7 Svévolník ať opustí svou cestu,

muž propadlý ničemnostem svoje úmysly;

nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním,

k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

8 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše

a vaše cesty nejsou cesty moje,

je výrok Hospodinův.

9 Jako jsou nebesa vyšší než země,

tak převyšují cesty mé cesty vaše

a úmysly mé úmysly vaše.

10 Spustí-li se lijavec

nebo padá-li sníh z nebe,

nevrací se zpátky,

nýbrž zavlažuje zemi

a činí ji plodnou a úrodnou,

takže vydává símě tomu, kdo rozsívá,

a chléb tomu, kdo jí.

11 Tak tomu bude s mým slovem,

které vychází z mých úst:

Nenavrátí se ke mně s prázdnou,

nýbrž vykoná, co chci,

vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

12 „S radostí vyjdete

a budete vedeni v pokoji.

Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat

a všechny stromy v poli budou tleskat.

13 Místo trní vyroste cypřiš,

místo plevele vzejde myrta.

To bude k oslavě Hospodinova jména,

za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti