Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 6.8.2015, 527. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 55

1 „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám,

i ten, kdo peníze nemá.

Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte

bez peněz a bez placení víno a mléko!

2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb?

A svůj výdělek za to, co nenasytí?

Poslechněte mě a jezte, co je dobré,

ať se vaše duše kochá tukem!

3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně,

slyšte a budete živi!

Uzavřu s vámi smlouvu věčnou,

obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.“

4 „Hle, dal jsem ho za svědka národům,

národům za vévodu a zákonodárce.

5 Hle, povoláš pronárod, který neznáš,

pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě

kvůli Hospodinu, tvému Bohu,

za Svatým Izraele, který tě oslavil.“

6 Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít,

volejte ho, dokud je blízko.

7 Svévolník ať opustí svou cestu,

muž propadlý ničemnostem svoje úmysly;

nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním,

k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

8 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše

a vaše cesty nejsou cesty moje,

je výrok Hospodinův.

9 Jako jsou nebesa vyšší než země,

tak převyšují cesty mé cesty vaše

a úmysly mé úmysly vaše.

10 Spustí-li se lijavec

nebo padá-li sníh z nebe,

nevrací se zpátky,

nýbrž zavlažuje zemi

a činí ji plodnou a úrodnou,

takže vydává símě tomu, kdo rozsívá,

a chléb tomu, kdo jí.

11 Tak tomu bude s mým slovem,

které vychází z mých úst:

Nenavrátí se ke mně s prázdnou,

nýbrž vykoná, co chci,

vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

12 „S radostí vyjdete

a budete vedeni v pokoji.

Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat

a všechny stromy v poli budou tleskat.

13 Místo trní vyroste cypřiš,

místo plevele vzejde myrta.

To bude k oslavě Hospodinova jména,

za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti