Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 7.8.2015, 528. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 56

1 Toto praví Hospodin:

„Dodržujte právo,

jednejte spravedlivě,

protože má spása se už přiblížila,

už se zjevuje má spravedlnost.

2 Blaze člověku, který tak jedná,

lidskému synu, který se toho drží

a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku,

který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého.“

3 Ať neříká nikdo z cizinců,

kdo se připojil k Hospodinu:

„Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu.“

Ať neříká kleštěnec:

„Hle, jsem strom suchý.“

4 Neboť toto praví Hospodin:

„Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku

a volí to, co si přeji,

kteří se pevně drží mé smlouvy,

5 dám ve svém domě

a na svých hradbách památník a jméno,

lepší než synů a dcer.

Dám jim jméno věčné,

jež nebude vymýceno.“

6 Těm z cizinců, kteří se připojili

k Hospodinu, aby mu sloužili

a z lásky k jeho jménu

se stali jeho služebníky, praví:

„Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku,

kdo se pevně drží mé smlouvy,

7 přivedu na svou svatou horu

a ve svém domě modlitby je oblažím radostí,

jejich oběti zápalné a obětní hody

dojdou na mém oltáři zalíbení.

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,

8 je výrok Panovníka Hospodina,

který shromažďuje zahnané z Izraele.

Shromáždím k němu ještě další,

k těm, kteří už k němu byli shromážděni.“

9 Všechna polní zvěři,

přijď se nažrat!

Přijď, všechna zvěři lesů!

10 Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí,

nikdo z nich nic neví;

všichni jsou to němí psi,

nedovedou ani štěkat;

jen mluví ze sna, když ulehnou,

rádi podřimují.

11 Ale jsou to psi hltaví,

nenasytní.

A to jsou pastýři!

Bez zájmu a pochopení.

Všichni jsou obráceni k svým cestám,

každý za svým ziskem, odkudkoli.

12 „Přijďte! Opatřím víno,

opojným nápojem se opojíme.

Zítřek bude jako dnešek,

velký, přebohatý.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti