Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.8.2015, 530. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 58

1 „Volej z plna hrdla, bez zábran!

Rozezvuč svůj hlas jako polnici!

Mému lidu ohlas jeho nevěrnost,

domu Jákobovu jeho hříchy.

2 Den co den se mne dotazují,

chtějí poznat moje cesty jako pronárod,

jenž koná spravedlnost

a řád svého Boha neopouští;

na spravedlivé řády se mě doptávají,

chtěli by mít Boha blízko.

3 ‚Proč se postíme, a nevšímáš si toho?

Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.‘

Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám

a honíte všechny své dělníky.

4 Postíte se jenom pro spory a hádky,

abyste mohli svévolně udeřit pěstí.

Nepostíte se tak,

aby bylo slyšet váš hlas na výšině.

5 Což to je půst, který si přeji?

Den, kdy se člověk pokořuje,

kdy hlavu sklání jako rákos,

žínici obléká a popelem si podestýlá?

Dá se toto nazvat postem,

dnem, v němž má Hospodin zalíbení?

6 Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:

Rozevřít okovy svévole,

rozvázat jha,

dát ujařmeným volnost,

každé jho rozbít?

7 Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému,

přijímat do domu utištěné,

ty, kdo jsou bez přístřeší?

Vidíš-li nahého, obléknout ho,

nebýt netečný k vlastní krvi?

8 Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo

a rychle se zhojí tvá rána.

Před tebou půjde tvá spravedlnost,

za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.

9 Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví,

vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘

Odstraníš-li ze svého středu jho,

hrozící prst a ničemná slova,

10 budeš-li štědrý k hladovému

a nasytíš-li ztrápeného,

vzejde ti v temnotě světlo

a tvůj soumrak bude jak poledne.“

11 Hospodin tě povede neustále,

bude tě sytit i v krajinách vyprahlých,

zdatnost dodá tvým kostem;

budeš jako zahrada zavlažovaná,

jako vodní zřídlo,

jemuž se vody neztrácejí.

12 Co bylo od věků v troskách,

vybudují ti, kdo z tebe vzejdou,

opět postavíš, co založila minulá pokolení.

Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny

a obnovuje stezky k sídlům.

13 Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek,

od prosazování svých zálib v můj svatý den,

nazveš-li den odpočinku rozkošným,

svatý den Hospodinův přeslavným,

budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest,

že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,

14 tu nalezneš rozkoš v Hospodinu

„a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země

a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“

Tak promluvila Hospodinova ústa.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti