Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.8.2015, 532. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 60

1 „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo,

vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

2 Hle, temnota přikrývá zemi,

soumrak národy,

ale nad tebou vzejde Hospodin

a ukáže se nad tebou jeho sláva.

3 K tvému světlu přijdou pronárody

a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

4 Rozhlédni se kolem a viz,

tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě;

zdaleka přijdou tví synové

a dcery tvé budou v náručí chovány.

5 Až to spatříš, rozzáříš se,

tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší,

neboť hučící moře tě zahrne svými dary,

přijde k tobě bohatství pronárodů.

6 Přikryje tě záplava velbloudů,

mladých velbloudů z Midjánu a Éfy;

přijdou všichni ze Šeby,

ponesou zlato a kadidlo

a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

7 K tobě se shromáždí všechny ovce z Kédaru,

nebajótští berani ti budou k službám;

budou přinášeni na můj oltář k mému zalíbení,

oslavím dům své slávy.

8 Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak?

Jako holubice ke svým děrám?

9 Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy

a zámořské lodě už zdávna,

aby tvé syny přivezly zdaleka

a s nimi jejich stříbro a zlato

pro jméno Hospodina, tvého Boha,

pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil.

10 Cizinci vystavějí tvé hradby

a jejich králové ti budou k službám.

Bil jsem tě ve svém rozlícení,

se zalíbením se však nad tebou slitovávám.

11 Tvé brány budou neustále otevřené,

nebudou zavírány ve dne ani v noci,

aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím

a přivést i své krále.

12 Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou.

Takové pronárody propadnou úplné zkáze.

13 Přijde k tobě sláva Libanónu,

cypřiš spolu s platanem a zimostrázem,

aby oslavily místo mé svatyně;

chci uctít podnož svých nohou.

14 Zkroušeni přijdou k tobě synové těch,

kdo tě ujařmovali,

u tvých nohou se budou kořit všichni,

kteří tě znevažovali;

nazvou tě ‚Město Hospodinovo‘,

‚Sijón Svatého, Boha Izraele‘.“

15 „Místo toho, abys bylo dále opuštěné,

nenáviděné a bez poutníka,

dám ti důstojnost navěky

a veselí po všechna pokolení.

16 Budeš sát mléko pronárodů,

budeš sát z královských prsů.

Poznáš, že já jsem Hospodin,

tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.

17 Místo bronzu přinesu zlato

a místo železa přinesu stříbro,

místo dřeva bronz

a místo kamení železo.

Za dohlížitele ti dám pokoj

a za poháněče spravedlnost.

18 Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi,

o zhoubě a zkáze na tvém území.

Své hradby budeš nazývat ‚Spása‘

a své brány ‚Chvála‘.

19 Už nebudeš mít slunce za světlo dne,

ani jas měsíce ti nebude svítit.

Hospodin ti bude světlem věčným,

tvůj Bůh tvou oslavou.

20 Tvé slunce nikdy nezapadne,

tvůj měsíc nebude ubývat,

neboť Hospodin ti bude světlem věčným.

Dny tvého smutku skončily.

21 Tvůj lid, všichni budou spravedliví,

navěky obdrží do vlastnictví zemi,

oni, výhonek z mé sadby,

dílo mých rukou k mé oslavě.

22 Z nejmenšího jich bude tisíc,

z nejnepatrnějšího mocný národ.

Já jsem Hospodin,

vykonám to spěšně, v pravý čas.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti