Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.8.2015, 532. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 60

1 „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo,

vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

2 Hle, temnota přikrývá zemi,

soumrak národy,

ale nad tebou vzejde Hospodin

a ukáže se nad tebou jeho sláva.

3 K tvému světlu přijdou pronárody

a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

4 Rozhlédni se kolem a viz,

tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě;

zdaleka přijdou tví synové

a dcery tvé budou v náručí chovány.

5 Až to spatříš, rozzáříš se,

tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší,

neboť hučící moře tě zahrne svými dary,

přijde k tobě bohatství pronárodů.

6 Přikryje tě záplava velbloudů,

mladých velbloudů z Midjánu a Éfy;

přijdou všichni ze Šeby,

ponesou zlato a kadidlo

a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

7 K tobě se shromáždí všechny ovce z Kédaru,

nebajótští berani ti budou k službám;

budou přinášeni na můj oltář k mému zalíbení,

oslavím dům své slávy.

8 Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak?

Jako holubice ke svým děrám?

9 Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy

a zámořské lodě už zdávna,

aby tvé syny přivezly zdaleka

a s nimi jejich stříbro a zlato

pro jméno Hospodina, tvého Boha,

pro Svatého, Boha Izraele, který tě oslavil.

10 Cizinci vystavějí tvé hradby

a jejich králové ti budou k službám.

Bil jsem tě ve svém rozlícení,

se zalíbením se však nad tebou slitovávám.

11 Tvé brány budou neustále otevřené,

nebudou zavírány ve dne ani v noci,

aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím

a přivést i své krále.

12 Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou.

Takové pronárody propadnou úplné zkáze.

13 Přijde k tobě sláva Libanónu,

cypřiš spolu s platanem a zimostrázem,

aby oslavily místo mé svatyně;

chci uctít podnož svých nohou.

14 Zkroušeni přijdou k tobě synové těch,

kdo tě ujařmovali,

u tvých nohou se budou kořit všichni,

kteří tě znevažovali;

nazvou tě ‚Město Hospodinovo‘,

‚Sijón Svatého, Boha Izraele‘.“

15 „Místo toho, abys bylo dále opuštěné,

nenáviděné a bez poutníka,

dám ti důstojnost navěky

a veselí po všechna pokolení.

16 Budeš sát mléko pronárodů,

budeš sát z královských prsů.

Poznáš, že já jsem Hospodin,

tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.

17 Místo bronzu přinesu zlato

a místo železa přinesu stříbro,

místo dřeva bronz

a místo kamení železo.

Za dohlížitele ti dám pokoj

a za poháněče spravedlnost.

18 Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi,

o zhoubě a zkáze na tvém území.

Své hradby budeš nazývat ‚Spása‘

a své brány ‚Chvála‘.

19 Už nebudeš mít slunce za světlo dne,

ani jas měsíce ti nebude svítit.

Hospodin ti bude světlem věčným,

tvůj Bůh tvou oslavou.

20 Tvé slunce nikdy nezapadne,

tvůj měsíc nebude ubývat,

neboť Hospodin ti bude světlem věčným.

Dny tvého smutku skončily.

21 Tvůj lid, všichni budou spravedliví,

navěky obdrží do vlastnictví zemi,

oni, výhonek z mé sadby,

dílo mých rukou k mé oslavě.

22 Z nejmenšího jich bude tisíc,

z nejnepatrnějšího mocný národ.

Já jsem Hospodin,

vykonám to spěšně, v pravý čas.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti