Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 15.8.2015, 535. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 63

1 Kdo to přichází z Edómu,

kdo v rouchu rudém jde z Bosry?

Kdo je ten v úboru velebném,

hrdě kráčející ve své velké síle?

„Já, který právem vyhlašuji,

že na vítězství stačím.“

2 Proč je tvůj úbor krvavě zbarven

a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape?

3 „Sám jsem šlapal v lisovací kádi

a nikdo z národů se mnou nebyl.

Rozhněván jsem po nich šlapal,

rozšlapal jsem je v svém rozhořčení,

až šťáva z nich mi roucho postříkala,

poskvrnil jsem si celý oděv.

4 Den pomsty měl jsem v srdci,

nastalo milostivé léto pro mé vykoupené.

5 Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka,

užasl jsem, opora žádná.

K vítězství mi dopomohla vlastní paže,

oporou mi bylo moje rozhořčení.

6 Rozhněván jsem rozdupal národy,

opojil jsem je svým rozhořčením;

jejich mízu jsem nechal stékat k zemi.“

7 Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat,

Hospodinovy chvályhodné činy,

všechno, jak Hospodin nás odměňoval,

velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.

On je odměňoval podle svého slitování,

podle svého velikého milosrdenství.

8 Prohlásil: „Vždyť oni jsou můj lid,

synové, kteří nebudou klamat.“

Stal jsem se jim spasitelem.

9 Každým jejich soužením byl sužován

a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval;

svou láskou a shovívavostí je vykupoval,

bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

10 Oni se však vzpírali a trápili jeho svatého ducha,

proto se jim změnil v nepřítele, sám bojoval s nimi.

11 Avšak jeho lid se rozpomínal na dny dávné,

na dny Mojžíšovy.

Kde je ten, jenž vyvedl je z moře s pastýři svých ovcí?

Kde je ten, jenž do nitra mu vložil svatého ducha svého?

12 Ten, který je po pravici Mojžíšově vedl svou proslavenou paží,

který před nimi rozpoltil vodstvo,

a tak si učinil jméno věčné?

13 Propastnými tůněmi je vedl jako koně pouští,

ani neklopýtli,

14 jako dobytek sestupující na pláň.

Hospodinův duch je vedl do místa odpočinutí.

Tak jsi vedl svůj lid a proslavil jsi své jméno.

15 Pohlédni z nebes a podívej se

ze svého svatého, proslaveného obydlí!

Kde je tvé horlení a bohatýrská síla?

Tvé cituplné nitro a tvé slitování jsou mi uzavřeny?

16 Jsi přece náš Otec!

Abraham nás nezná, Izrael,

ten o nás neví.

Hospodine, tys náš Otec,

náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.

17 Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest?

Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo.

Navrať se kvůli svým služebníkům,

kvůli kmenům svého dědictví!

18 Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili,

tvou svatyni pošlapali naši protivníci.

19 My jsme tvoji odedávna. Jim jsi nepanoval,

nazýváni nebyli tvým jménem.

Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů,

hory by se před tvou tváří potácely.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti