Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.8.2015, 536. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Izajáš, kapitola 64

1 Jako když oheň spaluje suché roští

a uvádí do varu vodu,

tak dáš poznat svým protivníkům své jméno.

Pronárody se budou před tebou chvět.

2 Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli,

sestoupils, a hory se před tvou tváří potácely.

3 Od věků se něco takového neslyšelo,

k sluchu neproniklo,

oko nespatřilo,

že by jiný bůh, mimo tebe,

učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.

4 Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost,

o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách.

Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili,

na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni.

5 Jako nečistí jsme byli všichni,

všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.

Uvadli jsme všichni jako listí,

naše nepravosti nás unášely jako vítr.

6 Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno,

kdo by procitl a pevně se tě chopil,

neboť jsi před námi ukryl svou tvář

a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti.

7 Ale nyní, Hospodine,

tys náš Otec!

My jsme hlína,

tys náš tvůrce,

a my všichni jsme dílo tvých rukou.

8 Nebuď už tak rozlícen, Hospodine,

naši nepravost už nikdy nepřipomínej.

Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid.

9 Svatá města tvá se stala pouští,

pouští se stal Sijón,

pustou krajinou Jeruzalém.

10 Náš svatý a proslavený dům,

kde tě chválívali otcové naši,

stal se spáleništěm,

v troskách je vše, co nám bylo vzácné.

11 Cožpak můžeš vzhledem k tomu, Hospodine, přemáhat se,

zůstat zticha a tolik nás ponižovat?

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti