Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.8.2015, 536. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 64

1 Jako když oheň spaluje suché roští

a uvádí do varu vodu,

tak dáš poznat svým protivníkům své jméno.

Pronárody se budou před tebou chvět.

2 Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli,

sestoupils, a hory se před tvou tváří potácely.

3 Od věků se něco takového neslyšelo,

k sluchu neproniklo,

oko nespatřilo,

že by jiný bůh, mimo tebe,

učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.

4 Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost,

o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách.

Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili,

na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni.

5 Jako nečistí jsme byli všichni,

všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.

Uvadli jsme všichni jako listí,

naše nepravosti nás unášely jako vítr.

6 Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno,

kdo by procitl a pevně se tě chopil,

neboť jsi před námi ukryl svou tvář

a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti.

7 Ale nyní, Hospodine,

tys náš Otec!

My jsme hlína,

tys náš tvůrce,

a my všichni jsme dílo tvých rukou.

8 Nebuď už tak rozlícen, Hospodine,

naši nepravost už nikdy nepřipomínej.

Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid.

9 Svatá města tvá se stala pouští,

pouští se stal Sijón,

pustou krajinou Jeruzalém.

10 Náš svatý a proslavený dům,

kde tě chválívali otcové naši,

stal se spáleništěm,

v troskách je vše, co nám bylo vzácné.

11 Cožpak můžeš vzhledem k tomu, Hospodine, přemáhat se,

zůstat zticha a tolik nás ponižovat?

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti