Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.9.2015, 561. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 133

1 Poutní píseň, Davidova.

Jaké dobro, jaké blaho

tam, kde bratří bydlí svorně!

2 Jako výborný olej na hlavě,

jenž kane na vous, na vous Áronovi,

kane mu na výstřih roucha.

3 Jak chermónská rosa,

která kane na sijónské hory.

Tam udílí Hospodin své požehnání,

život navěky.

Žalmy, kapitola 134

1 Poutní píseň.

Dobrořečte Hospodinu,

všichni Hospodinovi služebníci,

kteří stojíte v Hospodinově domě

za nočního času.

2 Pozvedejte ruce ke svatyni,

dobrořečte Hospodinu!

3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu;

on učinil nebesa i zemi.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti