Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.9.2015, 561. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 133

1 Poutní píseň, Davidova.

Jaké dobro, jaké blaho

tam, kde bratří bydlí svorně!

2 Jako výborný olej na hlavě,

jenž kane na vous, na vous Áronovi,

kane mu na výstřih roucha.

3 Jak chermónská rosa,

která kane na sijónské hory.

Tam udílí Hospodin své požehnání,

život navěky.

Žalmy, kapitola 134

1 Poutní píseň.

Dobrořečte Hospodinu,

všichni Hospodinovi služebníci,

kteří stojíte v Hospodinově domě

za nočního času.

2 Pozvedejte ruce ke svatyni,

dobrořečte Hospodinu!

3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu;

on učinil nebesa i zemi.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti