Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 18.9.2015, 562. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 135

1 Haleluja.

Chvalte Hospodinovo jméno,

chvalte je, Hospodinovi služebníci,

2 kteří stojíte v Hospodinově domě,

v nádvořích domu našeho Boha.

3 Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý,

pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

4 Hospodin si vyvolil Jákoba,

za zvláštní vlastnictví přijal Izraele.

5 Já přec vím, že Hospodin je velký,

náš Pán je nade všechny bohy.

6 Všechno, co Hospodin chce, to činí

na nebesích i na zemi,

v mořích i ve všech propastných tůních.

7 Přivádí mlhu od končin země,

déšť provází blesky,

ze svých zásobnic vyvádí vítr.

8 Prvorozené Egypta pobil

od člověka po dobytče.

9 Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte,

na faraóna, na všechny jeho služebníky.

10 Pobil mnohé pronárody

a zahubil smělé krále,

11 krále Emorejců Síchona

a bášanského krále Óga

i všechna království Kenaanu.

12 Jejich země předal do dědictví,

do dědictví Izraeli, svému lidu.

13 Hospodine, tvé jméno je věčné,

budeš připomínán ve všech pokoleních, Hospodine.

14 Hospodin svůj lid obhájí,

bude mít se svými služebníky soucit.

15 Modly pronárodů jsou stříbro a zlato,

dílo lidských rukou.

16 Mají ústa, a nemluví,

mají oči, a nevidí.

17 Mají uši, a nic nezaslechnou,

v jejich ústech není dechu.

18 Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují,

každý, kdo v ně doufá.

19 Dome Izraelův, dobrořeč Hospodinu,

dome Áronův, dobrořeč Hospodinu.

20 Dome Léviův, dobrořeč Hospodinu,

vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.

21 Požehnán buď Hospodin ze Sijónu,

ten, který přebývá v Jeruzalémě.

Haleluja.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti