Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 19.9.2015, 563. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 136

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné.

2 Chválu vzdejte Bohu bohů,

jeho milosrdenství je věčné.

3 Chválu vzdejte Pánu pánů,

jeho milosrdenství je věčné.

4 Jedině on koná velké divy,

jeho milosrdenství je věčné.

5 Nebesa učinil důmyslně,

jeho milosrdenství je věčné.

6 Zemi na vodách překlenul oblohou,

jeho milosrdenství je věčné.

7 Učinil veliká světla,

jeho milosrdenství je věčné.

8 Slunce, aby vládlo ve dne,

jeho milosrdenství je věčné.

9 Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci,

jeho milosrdenství je věčné. 1

0 Ranil Egypt v jeho prvorozených,

jeho milosrdenství je věčné.

11 A vyvedl Izraele z jeho středu,

jeho milosrdenství je věčné.

12 Pevnou rukou a vztaženou paží,

jeho milosrdenství je věčné.

13 On rozdělil Rákosové moře ve dví,

jeho milosrdenství je věčné.

14 A převedl Izraele jeho středem,

jeho milosrdenství je věčné.

15 Faraóna s vojskem smetl do Rákosového moře,

jeho milosrdenství je věčné.

16 Svůj lid vodil pouští,

jeho milosrdenství je věčné.

17 Pobil velké krále,

jeho milosrdenství je věčné.

18 Zahubil vznešené krále,

jeho milosrdenství je věčné.

19 Krále Emorejců Síchona,

jeho milosrdenství je věčné.

20 A bášanského krále Óga,

jeho milosrdenství je věčné.

21 Jejich země předal do dědictví,

jeho milosrdenství je věčné.

22 Do dědictví Izraele, svého služebníka,

jeho milosrdenství je věčné.

23 Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás,

jeho milosrdenství je věčné.

24 A vyrval nás našim protivníkům,

jeho milosrdenství je věčné.

25 Veškerému tvorstvu dává pokrm,

jeho milosrdenství je věčné.

26 Chválu vzdejte Bohu nebes,

jeho milosrdenství je věčné.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti