Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 26.9.2015, 569. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 143

1 Žalm Davidův.

Hospodine, slyš mou modlitbu,

přej sluchu mým prosbám,

odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost.

2 Nevcházej v soud se svým služebníkem,

vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.

3 Nepřítel mě pronásleduje,

můj život tiskne k zemi,

do temnot mě vsadil jak od věků mrtvé.

4 Jsem skleslý na duchu,

srdce mi usedá v nitru.

5 Připomínám si dávné dny,

rozjímám o všech tvých skutcích,

přemýšlím o činech tvých rukou,

6 rozpínám své ruce k tobě,

má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

7 Pospěš, odpověz mi, Hospodine,

můj duch dokonává,

neukrývej přede mnou svou tvář,

nebo se budu podobat těm, kdo sestupují v jámu.

8 Ohlas mi zrána své milosrdenství,

neboť doufám v tebe.

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,

neboť k tobě pozvedám svou duši.

9 Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine,

u tebe si hledám úkryt.

10 Nauč mě plnit tvou vůli,

vždyť jsi můj Bůh.

Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

11 Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život,

ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení,

12 ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele,

přiveď nazmar všechny moje protivníky,

vždyť jsem tvůj služebník!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti