Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 26.9.2015, 569. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 143

1 Žalm Davidův.

Hospodine, slyš mou modlitbu,

přej sluchu mým prosbám,

odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost.

2 Nevcházej v soud se svým služebníkem,

vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.

3 Nepřítel mě pronásleduje,

můj život tiskne k zemi,

do temnot mě vsadil jak od věků mrtvé.

4 Jsem skleslý na duchu,

srdce mi usedá v nitru.

5 Připomínám si dávné dny,

rozjímám o všech tvých skutcích,

přemýšlím o činech tvých rukou,

6 rozpínám své ruce k tobě,

má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

7 Pospěš, odpověz mi, Hospodine,

můj duch dokonává,

neukrývej přede mnou svou tvář,

nebo se budu podobat těm, kdo sestupují v jámu.

8 Ohlas mi zrána své milosrdenství,

neboť doufám v tebe.

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,

neboť k tobě pozvedám svou duši.

9 Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine,

u tebe si hledám úkryt.

10 Nauč mě plnit tvou vůli,

vždyť jsi můj Bůh.

Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

11 Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život,

ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení,

12 ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele,

přiveď nazmar všechny moje protivníky,

vždyť jsem tvůj služebník!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti