Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 28.9.2015, 570. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 144

1 Davidův.

Požehnán buď Hospodin, má skála,

který učí bojovat mé ruce

a mé prsty válčit!

2 Moje milosrdenství a moje pevná tvrz,

můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel,

můj štít, k němuž se utíkám,

on mi můj lid podmaňuje.

3 Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí,

co syn člověka, že na něj myslíš?

4 Člověk se podobá vánku,

jeho dny jsou jak stín pomíjivé.

5 Hospodine, nakloň nebesa a sestup!

Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.

6 Udeř bleskem, rozptyl nepřátele,

vypusť své šípy a uveď je v zmatek,

7 vztáhni ruku z výše,

vyprosti mě a vysvoboď

z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!

8 Jejich ústa mluví šalebně,

jejich pravice je pravice zrádná!

9 Bože, chci ti zpívat novou píseň,

s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.

10 Ty, jenž dáváš spásu králům,

jenž Davida, svého služebníka,

vyprošťuješ od zhoubného meče,

11 vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců!

Jejich ústa mluví šalebně,

jejich pravice je pravice zrádná.

12 Kéž jsou naši synové jak štěpy,

krásně urostlí v svém mládí.

Naše dcery ať jsou jako sloupy

vytesané podle chrámového vzoru.

13 Naše sýpky ať jsou plné,

ať skýtají hojnost všeho.

Našich ovcí ať je na tisíce,

desetitisíce všude vůkol,

14 náš skot ať je březí.

Ať nás nepostihne vpád a odvlékání,

ať nezazní žalostný křik na ulicích.

15 Blaze lidu, jemuž se tak daří.

Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti