Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 28.9.2015, 570. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 144

1 Davidův.

Požehnán buď Hospodin, má skála,

který učí bojovat mé ruce

a mé prsty válčit!

2 Moje milosrdenství a moje pevná tvrz,

můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel,

můj štít, k němuž se utíkám,

on mi můj lid podmaňuje.

3 Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí,

co syn člověka, že na něj myslíš?

4 Člověk se podobá vánku,

jeho dny jsou jak stín pomíjivé.

5 Hospodine, nakloň nebesa a sestup!

Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.

6 Udeř bleskem, rozptyl nepřátele,

vypusť své šípy a uveď je v zmatek,

7 vztáhni ruku z výše,

vyprosti mě a vysvoboď

z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!

8 Jejich ústa mluví šalebně,

jejich pravice je pravice zrádná!

9 Bože, chci ti zpívat novou píseň,

s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.

10 Ty, jenž dáváš spásu králům,

jenž Davida, svého služebníka,

vyprošťuješ od zhoubného meče,

11 vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců!

Jejich ústa mluví šalebně,

jejich pravice je pravice zrádná.

12 Kéž jsou naši synové jak štěpy,

krásně urostlí v svém mládí.

Naše dcery ať jsou jako sloupy

vytesané podle chrámového vzoru.

13 Naše sýpky ať jsou plné,

ať skýtají hojnost všeho.

Našich ovcí ať je na tisíce,

desetitisíce všude vůkol,

14 náš skot ať je březí.

Ať nás nepostihne vpád a odvlékání,

ať nezazní žalostný křik na ulicích.

15 Blaze lidu, jemuž se tak daří.

Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti