Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.10.2015, 571. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 145

1 Chvalozpěv Davidův.

Chci tě vyvyšovat, bože můj a Králi,

tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.

2 Po všechny dny ti chci dobrořečit

a tvé jméno chválit navěky a navždy.

3 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,

jeho velikost nelze vyzpytovat.

4 Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem,

hlásají tvé bohatýrské činy.

5 Tvoje velebnost je důstojná a slavná,

chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.

6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích,

i já budu vypravovat o tvé velikosti.

7 Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost,

budou jásat, jak jsi spravedlivý.

8 Hospodin je milostivý, plný slitování,

shovívavý a nesmírně milosrdný.

9 Hospodin je ke všem dobrotivý,

nade vším, co učinil, se slitovává.

10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky,

kéž ti tvoji věrní dobrořečí,

11 ať hovoří o tvém slavném kralování,

ať promluví o tvé bohatýrské síle,

12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy

a slávu a důstojnost království tvého.

13 Tvoje království je království všech věků,

tvoje vláda přečká všechna pokolení.

14 Hospodin podpírá všechny klesající

a všechny sehnuté napřimuje.

15 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě

a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,

16 otvíráš svou ruku

a ve své přízni sytíš všechno, co žije.

17 Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,

milosrdný ve všech svých skutcích.

8 Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,

všem, kdo ho volají opravdově.

19 Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí,

slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.

20 Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje,

ale všechny svévolníky vyhlazuje.

21 Z mých úst zazní chvála Hospodinu,

jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo

navěky a navždy.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti