Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.10.2015, 573. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 147

1 Haleluja.

Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy,

rozkošná a líbezná je chvála.

2 Hospodin buduje Jeruzalém,

shromažďuje rozehnané z Izraele,

3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,

jejich rány obvazuje.

4 On určuje počet hvězd,

on každou vyvolává jménem.

5 Velký je náš Pán, je velmi mocný,

jeho myšlení obsáhnout nelze.

6 Hospodin se ujímá pokorných,

svévolníky snižuje až k zemi.

7 Pějte Hospodinu píseň díků,

zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,

8 tomu, který zahaluje nebe mračny,

který připravuje zemi deště,

který dává na horách růst trávě,

9 tomu, který zvířatům potravu dává,

i krkavčím mláďatům, když křičí.

10 Netěší ho síla koně,

nemá zalíbení v svalech muže.

11 Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí,

v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

12 Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina,

chval, Sijóne, svého Boha!

13 On upevnil závory v tvých branách,

požehnal tvým synům v tobě.

14 Na tvém území ti zjednal pokoj,

bělí pšeničnou tě sytí.

15 Na zem vysílá svůj výrok,

rychle běží jeho slovo.

16 Dává sníh jak vlnu,

sype jíní jako popel.

17 Rozhazuje kroupy jako sousta chleba,

kdo odolá jeho mrazu?

18 Sešle slovo své a taje,

káže vát větru a plynou vody.

19 Oznámil své slovo Jákobovi,

nařízení svá a soudy Izraeli.

20 Tak žádnému z pronárodů neučinil,

jeho soudy nepoznaly.

Haleluja.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti