Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.11.2014, 307. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 27

1 Davidův.

Hospodin je světlo mé a moje spása,

koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,

z koho bych měl strach?

2 Když se na mě vrhli zlovolníci,

aby pozřeli mé tělo,

protivníci, moji nepřátelé,

sami klopýtli a padli.

3 Kdyby se proti mně položilo vojsko,

mé srdce nepocítí bázeň,

kdyby proti mně i bitva vzplála,

přece budu doufat.

4 O jedno jsem prosil Hospodina

a jen o to budu usilovat:

abych v domě Hospodinově směl bydlet

po všechny dny, co živ budu,

abych patřil na Hospodinovu vlídnost

a zpytoval jeho vůli v chrámu.

5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku

ukryje mě v skrýši svého stanu,

na skálu mě zvedne.

6 Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem.

V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.

7 Hospodine, slyš můj hlas, když volám,

smiluj se nade mnou, odpověz mi!

8 Mé srdce si opakuje tvoji výzvu:

„Hledejte mou tvář.“

Hospodine, tvář tvou hledám.

9 Svoji tvář přede mnou neukrývej,

v hněvu nezamítej svého služebníka.

Ty jsi byl má pomoc,

neodvrhuj mě a neopouštěj,

Bože, moje spáso.

10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka,

Hospodin se mě vždy ujme.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu,

veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.

12 Nevydávej mě zvůli mých protivníků!

Zvedli se proti mně křiví svědkové,

i ten, z něhož násilí čiší.

13 Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

14 Naději slož v Hospodina.

Buď rozhodný, buď udatného srdce,

naději slož v Hospodina!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti