Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 19.8.2015, 538. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 66

1 Toto praví Hospodin:

„Mým trůnem jsou nebesa

a podnoží mých nohou země.

Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat?

Kdepak je místo mého odpočinutí?

2 Všechny tyto věci učinila moje ruka.

Tak vznikly všechny tyto věci,

je výrok Hospodinův.

Laskavě pohlédnu na toho,

kdo je utištěný a na duchu ubitý,

kdo se třese před mým slovem.“

3 Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka,

obětuje jehňátko i láme vaz psu,

přináší obětní dar i krev z vepřů dává,

na připomínku pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle.

Oni si vyvolují vlastní cesty,

jejich duše si libuje v ohyzdných modlách.

4 Já zase vyvolím jejich zvůli

a uvedu na ně, čeho se lekají,

protože jsem volal, a nikdo neodpovídal,

mluvil jsem, a nikdo neposlouchal.

Dopouštěli se toho, co je zlé v mých očích,

a volili to, co se mi nelíbí.

5 Slyšte slovo Hospodinovo,

vy, kdo se třesete při jeho slovu!

Říkávají vaši bratři, kteří vás nenávidí,

kteří vás vypovídají pro mé jméno:

„Ať se Hospodin oslaví,

ať vidíme vaši radost!“

Ale budou zahanbeni.

6 Slyš! Hukot z města!

Halas z chrámu!

Hlas Hospodina, jenž odplácí svým nepřátelům

za to, co spáchali.

7 Dříve než ji přepadly porodní bolesti,

porodila.

Dříve než ji zachvátily porodní křeče,

povila pacholíka.

8 Kdo slyšel kdy něco takového?

Kdo co takového spatřil?

Což se zrodí země v jediném dni?

Nebo pronárod snad bývá zplozen jedním rázem?

Sotva se začala svíjet bolestí,

už porodila sijónská dcera své syny.

9 „Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození?

praví Hospodin.

Když dávám plodnost, mám zavírat lůno?

praví tvůj Bůh.“

10 Radujte se s dcerou jeruzalémskou

a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete!

Veselte se s ní, veselte,

všichni, kdo jste nad ní truchlívali.

11 Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů,

budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.

12 Toto praví Hospodin:

„Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku

a jako rozvodněný potok slávu pronárodů.

Budete sát nošeni v náručí,

hýčkáni na kolenou.

13 Jako když někoho utěšuje matka,

tak vás budu těšit.

V Jeruzalémě dojdete potěšení.“

14 Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí,

vaše kosti budou pučet jako mladá tráva.

Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky

a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům.

15 Hle, Hospodin přichází v ohni

a jeho vozy jsou jako vichřice,

aby vylil hněv svůj v prchlivosti

a své hrozby v plamenech ohně.

16 Ohněm totiž a mečem

povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem.

Mnoho bude těch, jež Hospodin skolí.

17 „Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují

po vzoru jednoho, který je uprostřed,

ti, kdo jedí maso z vepřů

a to, co je hodno opovržení, dokonce myši,

společně zajdou,“ je výrok Hospodinův.

18 „Já zakročím proti jejich činům a úmyslům a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu. 19 Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k těm, co natahují lučiště, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody. 20 Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě. 21 Také z nich si vezmu kněze, lévijce,“ praví Hospodin.

22 „Jako nová nebesa a nová země,

které učiním,

budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův,

tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.

23 O každém novoluní, v každý den odpočinku,

přijde se sklonit veškeré tvorstvo

přede mnou, praví Hospodin.

24 Až vyjdou, spatří mrtvá těla mužů,

kteří mi byli nevěrní.

Jejich červ neumírá,

jejich oheň neuhasne;

budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti