Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.10.2015, 573. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 147

1 Haleluja.

Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy,

rozkošná a líbezná je chvála.

2 Hospodin buduje Jeruzalém,

shromažďuje rozehnané z Izraele,

3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,

jejich rány obvazuje.

4 On určuje počet hvězd,

on každou vyvolává jménem.

5 Velký je náš Pán, je velmi mocný,

jeho myšlení obsáhnout nelze.

6 Hospodin se ujímá pokorných,

svévolníky snižuje až k zemi.

7 Pějte Hospodinu píseň díků,

zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,

8 tomu, který zahaluje nebe mračny,

který připravuje zemi deště,

který dává na horách růst trávě,

9 tomu, který zvířatům potravu dává,

i krkavčím mláďatům, když křičí.

10 Netěší ho síla koně,

nemá zalíbení v svalech muže.

11 Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí,

v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

12 Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina,

chval, Sijóne, svého Boha!

13 On upevnil závory v tvých branách,

požehnal tvým synům v tobě.

14 Na tvém území ti zjednal pokoj,

bělí pšeničnou tě sytí.

15 Na zem vysílá svůj výrok,

rychle běží jeho slovo.

16 Dává sníh jak vlnu,

sype jíní jako popel.

17 Rozhazuje kroupy jako sousta chleba,

kdo odolá jeho mrazu?

18 Sešle slovo své a taje,

káže vát větru a plynou vody.

19 Oznámil své slovo Jákobovi,

nařízení svá a soudy Izraeli.

20 Tak žádnému z pronárodů neučinil,

jeho soudy nepoznaly.

Haleluja.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti