ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

7. neděle v mezidobí – cyklus C

Vydáno: 19.2.2022Autor: AdministrátorZpětÚvod k meditaciVýklad biblického textuK tématu
Náhled
27Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, 28žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. 29Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. 30Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. 31Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. 32Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. 34Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. 35Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. 36Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 37Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 38Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“ Lk 6,27-38
 

Úvod k meditaci

Sobectví tě vede k tomu, abys do středu všeho postavil „sebe“: ty jsi slunce a všichni ostatní musejí obíhat kolem tebe! Láska tě vede, abys do středu postavil „druhého“.

Výklad biblického textu

Kontext: Ježíšova „řeč na rovině“ je u evangelisty Lukáše (Lk 6, 20-49). První částí „řeči“ jsou blahoslavenství a běda; druhou částí je poučení o lásce k nepřátelům. Ježíš jako první žil to, co říkal. Úlohou tohoto úryvku je připomenout, jak mě Bůh miluje: kdo je Bůh pro mě, kdo jsem já pro něj a kým mám být pro druhé lidi.

V Ježíši se mi zjevuje tvář Boha, který mě miluje, zatímco já jsem ještě jeho nepřítelem; on mi prokazuje dobro, a já ho nenávidím; on mi žehná, a já mu zlořečím; on se za mě přimlouvá, a já ho zabíjím; abych já byl zachráněn, on je připraven podstoupit kvůli mně jakékoli zlo; já ho svlékám, a on mé obléká svou nahotou; a dává mi i to, oč se ani neodvažuji prosit, a přitom nežádá nazpět to, oč jsem ho okradl.

v. 27: vám říkám – To je slavnostní prohlášení Ježíše, který jako Kyrios, Pán, mluví k těm, kteří mu patří (srov. v. 46). Se svými požadavky se Ježíš neobrací na celou lidskou společnost, ale jen na „ty, kteří ho poslouchají“.
milujte své nepřátele – Přikázání lásky se týká především nepřátel. Věřící má počáteční zkušenost, že byl Bohem milován už tehdy, když byl hříšníkem (Řím 5,6-11).
Jan říká, že v tom spočívá láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že Bůh nás miloval „první" a dal za nás svého Syna (1 Jan 4,10).
v. 28: modlete se za ty, kdo vám ubližují. –  Toho, kdo nás poníží a odmítne před lidmi, my vyvýšíme a přiznáme se k němu před Bohem; kdo nás zavalí zlými slovy před lidmi, toho my zahrneme dobrými slovy před Bohem. Tak nás to učil Pán a sám tak činil jako první za nás, když prosil Otce za ty, kdo ho křižovali (23,34).
v. 29: Tomu, kdo tě udeří do tváře atd. – Zlo se nepřemáhá tím, že se odplácí. Tím se jen zdvojnásobí. Přemáhá se dobrem (Řím 12,21).
v. 30: Každému, kdo tě prosí, dávej atd. – Bůh je láska a obdarovává ty, kdo otvírají ruku a prosí. On je absolutní dar, bez výhrad nebo bez ohledu na zásluhy.
a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. – Bůh nejen dává tomu, kdo prosí: on dává sebe sama úplně také Adamovi, který si chtěl ukrást jen jeho obraz!
v. 31: Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. – Všichni jsou citliví na sebe a na svá práva, ale je málo takových, kdo jsou citliví na druhé a na jejich práva, až tak, že z nich učiní své povinnosti!
v. 34: Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí atd. – Dávat „zištně“ znamená ničit obdarovávání v samém kořeni. V této ekonomii zištnosti není už žádná činnost darem, vytvářejícím společenství s druhým, ale investicí se záměrem dostat ještě víc nazpět, jednoduchou pastí, aby se do ní druhý chytil.
v. 36: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. – Tento Lukášův verš odkazuje na Lv 19,2, kde se praví: „Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!“ „Svatost“ znamená „oddělení, jinakost, různost“. Bůh je svatý svou podstatou. On se vyznačuje právě tím svým odděleným bytím, které je jiné a odlišné od čehokoli dalšího.
milosrdný – Výraz vyjadřuje jednak projev milosrdenství v podobě soucitu, jednak jako účinný zásah.

Prameny, odkazy: Luke T. Johnson – Evangelium podle Lukáše – Sacra pagina; Silvano Fausti – Nad evangeliem podle Lukáše; Paul-Gerhard Müller – Evangelium sv. Lukáše – Malý stuttgartský komentář; Jeruzalémská Bible; Misál na každý den liturgického roku; Jindřich Fencl – www.biblickedilo.cz.

K tématu

Zlý nám ukazuje naši křehkost v negativním světle, zatímco Duch na ni poukazuje s něhou. Toho, co je v nás křehké, je nejlépe se dotýkat něžně. Ukazování prstem a soud, který vynášíme nad druhými, jsou velmi často znamením naší neschopnosti přijímat vlastní slabost a křehkost. (…) Proto je důležité setkání s Božím milosrdenstvím, zejména ve svátosti smíření, se zkušeností pravdy a laskavosti. Paradoxně nám může sdělit pravdu i zlý, ale pokud to dělá, pak proto, aby nás odsoudil. Víme však, že Pravda, která je od Boha, nás neodsuzuje, nýbrž přijímá, objímá, podpírá a odpouští nám. Pravda se nám vždycky ukazuje jako milosrdný Otec z podobenství (Lk 15,11-32): vychází nám vstříc, vrací důstojnost, postaví nás na nohy a vystrojí nám hostinu, protože „tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen“ (Lk 15,24).

papež František – apoštolský list „Patris Corde“, 8. 12. 2020

Co má člověk snést
Jedna paní se před komplikovaným zubním zákrokem vydala za knězem s otázkou, jestli si má říci svému zubaři o lokální umrtvení. Kněz jí odpověděl, ať svému lékaři naprosto důvěřuje a ať se podřídí tomu, co jí řekne. Slyšel to jiný kněz a skočil oběma do řeči se slovy: „S tím nemůžu souhlasit. Člověk má snést, co na něj Pán Bůh sesílá!“
Oba duchovní pak opustili faru. Po pár minutách začalo lít jak z konve. Ten první kněz, který radil ženě uposlechnout lékaře, rozevřel svůj deštník a plynule pokračoval v chůzi. Ten druhý, jenž s ním nesouhlasil, neměl ani deštník, ani pláštěnku, běžel tedy za ním a požádal ho, jestli by se nemohl schovat pod jeho deštník. Ten mu ale namítl: „Bratře, musím jen zopakovat, co jste řekl té ženě: „Člověk má snést, co na něho Pán Bůh sesílá!“ A nechal ho stát na dešti.
Andreas Martin (ed.) – Humor v Bibli