ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 157. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

1. Paralipomenon (1. Letopisů), kapitola 12

1 Toto jsou bohatýři, kteří přišli za Davidem do Siklagu, kde se zdržoval před Saulem, synem Kíšovým, jeho spolubojovníci. 2 Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamením i šípy z luku. Pocházeli z Benjamína, ze Saulových bratří. 3 Vůdcem byl Achíezer, pak Jóaš, synové Šemaje Gibeatského, Jezíel a Pelet, synové Azmávetovi, Beraka a Jehú Anatótský, 4 Jišmajáš Gibeónský, jeden z třiceti bohatýrů a nad třiceti, 5 Jirmejáš a Jachazíel, Jóchanan a Józabad Gederatský, 6 Eleúzaj a Jerimót, Baaljáš, Šemarjáš a Šefatjáš Charífský, 7 Elkána a Jišijáš, Azarel, Jóezer a Jášobeám, Korchíjci, 8 Jóela a Zebadjáš, synové Jeróchama z Gedóru.

9 Z Gádovců přešli k Davidovi do skalní skrýše na poušť udatní bohatýři, schopní bojovníci vyzbrojení štítem a oštěpem, s tváří lvů a hbitostí gazel na horách. 10 Vůdcem byl Ezer, druhý byl Obadjáš, třetí Elíab, 11 čtvrtý Mišmana, pátý Jirmejáš, 12 šestý Ataj, sedmý Elíel, 13 osmý Jóchanan, devátý Elzabad, 14 desátý Jirmejáš, jedenáctý Makbanaj.

15 To byli Gádovci, vůdcové vojska, ti mladší nad setninou, ti starší nad plukem. 16 To jsou ti, kteří překročili Jordán v prvním měsíci, když se rozvodnil a vylil ze svých břehů, kteří rozehnali nepřátele po všech dolinách na východ i na západ.

17 Také jiní z Benjamínovců a Judejců přišli k Davidovi do skalní skrýše. 18 David jim vyšel vstříc a takto je oslovil: „Přicházíte-li ke mně v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rád se s vámi spojím. Jestliže mě však chcete vyzradit mým protivníkům, i když na mých rukou nelpí násilí, ať to Bůh našich otců vidí a ztrestá.“

19 Tu vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce osádek. Řekl:

„Jsme s tebou, Davide,

jsme při tobě, synu Jišajův.

Pokoj, pokoj tobě,

pokoj i tvým pomocníkům,

vždyť tvůj Bůh ti pomáhá.“

David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů.

20 Také někteří z Manasesa odpadli k Davidovi, když vytáhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Nepomáhali však Pelištejcům, protože pelištejská knížata se usnesla poslat Davida pryč s odůvodněním: „Za cenu našich hlav odpadne ke svému pánu Saulovi.“ 21 Když se ubíral do Siklagu, odpadli k němu z Manasesa Adnach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad, Elíhú a Siltaj, vůdci šiků z Manasesa. 22 Ti pomohli Davidovi proti nepřátelské hordě. Všichni to byli udatní bohatýři. Stali se ve vojsku veliteli. 23 Den ze dne přicházely Davidovi posily, takže jeho tábor vzrostl jako tábor Boží.

24 Toto je výčet oddílů vyzbrojených k vojenské službě, těch, kteří přišli k Davidovi do Chebrónu, aby na něho podle Hospodinova rozkazu přenesli Saulovo království. 25 Judovců ozbrojených štítem a oštěpem šest tisíc osm set, vyzbrojených k vojenské službě; 26 ze Šimeónovců sedm tisíc jedno sto bohatýrů udatných v boji; 27 z Léviovců čtyři tisíce šest set; 28 Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů. 29 Mládenec Sádok byl udatný bohatýr. Z domu jeho otce bylo dvaadvacet velitelů. 30 Z Benjamínovců, Saulových bratří, tři tisíce. Většina jich totiž dosud vykonávala strážní službu domu Saulovu. 31 Z Efrajimovců dvacet tisíc osm set udatných bohatýrů, proslulých ve svých otcovských rodech. 32 Z poloviny pokolení Manasesova osmnáct tisíc, kteří byli uvedeni jménem a určeni k tomu, aby Davida ustanovili králem. 33 Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří se řídili jejich pokyny. 34 Ze Zabulóna vytáhlo vojsko připravené k boji se všemi válečnými zbraněmi, padesát tisíc mužů odhodlaných bez váhání nastoupit. 35 Z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc mužů ozbrojených štítem a kopím. 36 Z Dana dvacet osm tisíc šest set mužů připravených k boji. 37 Z Ašera vytáhlo vojsko čtyřicet tisíc mužů připravených k boji. 38 Ze Zajordání z Rúbena, z Gáda a z poloviny kmene Manasesova sto dvacet tisíc mužů v plné zbroji do boje. 39 Ti všichni byli bojovníci odhodlaní nastoupit do bitevní řady; přišli v pokoji do Chebrónu, aby ustanovili Davida králem nad celým Izraelem. Též všechen ostatní Izrael hodlal jednomyslně Davida ustanovit králem. 40 Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili. 41 A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a bravu, neboť v Izraeli zavládla radost.

1. Paralipomenon (1. Letopisů), kapitola 13

1 David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem. 2 David řekl celému shromáždění Izraele: „Pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a lévijcům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili. 3 Přeneseme k nám schránu našeho Boha; za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali.“ 4 Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. 5 Proto David svolal celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli Boží schránu z Kirjat-jearímu. 6 Pak David a celý Izrael táhli do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku, aby odtud vynesli schránu Boha Hospodina, který sídlí nad cheruby, jehož jméno je vzýváno. 7 Vezli Boží schránu na novém povozu z domu Abínádabova. Povoz řídili Uza a Achjó. 8 David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citer, harf, bubínků, cymbálů a pozounů. 9 Když přišli ke Kídonovu humnu, napřáhl Uza ruku, aby uchopil schránu, protože spřežení vybočilo z cesty. 10 Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem. 11 Též David vzplanul, že se Hospodin prudce obořil na Uzu, a proto nazval to místo Peres-uza (to je Uzovo zbořenisko); jmenuje se tak dodnes. 12 V onen den pojala Davida bázeň před Bohem. Řekl: „Jak bych mohl vnést Boží schránu až k sobě?“ 13 Proto David Boží schránu nepřenesl k sobě do Města Davidova, nýbrž ji dal dopravit do domu Obéd-edóma Gatského. 14 Boží schrána zůstala při domě Obéd-edómově; byla v jeho domě po tři měsíce. Hospodin požehnal Obéd-edómovu domu i všemu, co mu patřilo.

1. Paralipomenon (1. Letopisů), kapitola 14

1 Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly; poslal mu cedrové dřevo, zedníky a tesaře, aby mu postavili dům. 2 David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem, že jeho království bude kvůli jeho izraelskému lidu velice povzneseno.

3 David si v Jeruzalémě vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. 4 Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa a Šóbab, Nátan a Šalomoun, 5 Jibchár, Elíšua a Elpelet, 6 Nógah, Nefeg a Jafía, 7 Elíšama, Beeljáda a Elífelet.

8 Když Pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a vytáhl proti nim. 9 Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců. 10 David se doptával Boha: „Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?“ Hospodin mu odpověděl: „Vytáhni, vydám ti je do rukou!“ 11 Vystoupili tedy do Baal-perasímu a tam je David pobil. David prohlásil: „Bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel.“ Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu). 12 Pelištejci tam zanechali své bohy a David je dal spálit ohněm.

13 Pelištejci potom znovu vpadli do doliny. 14 David se opět doptával Boha. Bůh mu odpověděl: „Netáhni za nimi. Obejdi je a napadni je směrem od balzámovníků. 15 Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, vyrazíš do boje, neboť Bůh vyjde před tebou a pobije tábor Pelištejců.“ 16 David vykonal, co mu Bůh přikázal. Pobili tábor Pelištejců od Gibeónu až do Gezeru. 17 David se stal proslulým ve všech zemích. Hospodin způsobil, že strach z něho dolehl na všechny národy.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.