ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 161. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

1. Paralipomenon (1. Letopisů), kapitola 24

1 Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar. 2 Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar. 3 David i Sádok ze synů Eleazarových a Achímelek ze synů Ítamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání. 4 Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm. 5 Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových.

6 Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi.

7 První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše, 8 třetí na Charima, čtvrtý na Seórima, 9 pátý na Malkijáše, šestý na Mijamína, 10 sedmý na Kósa, osmý na Abijáše, 11 devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše, 12 jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jakíma, 13 třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába, 14 patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra, 15 sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa, 16 devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla, 17 jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla, 18 třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše.

19 Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele.

20 Ostatní Léviovci: ze synů Amrámových Šúbael, ze synů Šúbaelových Jechdejáš. 21 Za Rechabjáše: přední ze synů Rechabjášových Jišijáš. 22 Za Jishára: Šelomót, ze synů Šelomótových Jachat. 23 Synové Jerijášovi: Amarjáš byl druhý, Jachazíel třetí, Jekameám čtvrtý. 24 Synové Uzíelovi: Míka. Ze synů Míkových: Šamír. 25 Bratr Míkův byl Jišijáš. Ze synů Jišijášových Zekarjáš. 26 Synové Merarího: Machlí a Muší, synové jeho syna Jaazijáše. 27 Synové Merarího: za Jaazijáše jeho syn a Šóham, Zakúr a Ibrí. 28 Za Machlího Eleazar, ale ten neměl syny. 29 Za Kíše synové Kíšovi, Jerachmeel. 30 Synové Mušího: Machlí, Eder a Jerimót. To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů. 31 Ty rovněž vylosovali, předního stejně jako nejmladšího bratra, aby byli po boku svým bratřím, synům Áronovým, před králem Davidem i před Sádokem a Achímelekem a předními muži z otcovských rodů kněžských a lévijských.

1. Paralipomenon (1. Letopisů), kapitola 25

1 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citeře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo: 2 Ze synů Asafových Zakúr, Josef, Netanjáš a Asarela. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví. 3 Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citeře k chvále a oslavě Hospodina. 4 Za Hémana synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerimót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machaziót. 5 Ti všichni jsou synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov o pozdvižení rohu. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery. 6 Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, harfami a citerami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi. 7 Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů. 8 Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi.

9 První z Asafova rodu byl vylosován Josef,

druhý Gedaljáš; ten a jeho bratří a synové, celkem dvanáct mužů.

10 Třetí Zakúr, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

11 Čtvrtý Jisrí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

12 Pátý Netanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

13 Šestý Bukijáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

14 Sedmý Jesaréla, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

15 Osmý Ješajáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

16 Devátý Matanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

17 Desátý Šimeí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

18 Jedenáctý Azarel, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

19 Dvanáctý Chašabjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

20 Podle třináctého losu Šúbael, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

21 Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

22 Podle patnáctého Jeremót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

23 Podle šestnáctého Chananjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

24 Podle sedmnáctého Jošbekáša, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

25 Podle osmnáctého Chananí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

26 Podle devatenáctého Malótí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

27 Podle dvacátého Elijata, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

28 Podle dvacátého prvého Hótir, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

29 Podle dvacátého druhého Gidaltí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

30 Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

31 Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

1. Paralipomenon (1. Letopisů), kapitola 26

1 Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových. 2 Synové Mešelemjášovi: prvorozený Zekarjáš, druhý Jedíael, třetí Zebadjáš, čtvrtý Jatníel, 3 pátý Élam, šestý Jóchanan, sedmý Eljóenaj. 4 Synové Obéd-edómovi: prvorozený Šemajáš, druhý Józabad, třetí Jóach, čtvrtý Sákar, pátý Netaneel, 5 šestý Amíel, sedmý Jisakar, osmý Peúletaj, jemuž Bůh požehnal. 6 Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří se stali vladaři svého rodu, neboť to byli udatní bohatýři. 7 Synové Šemajášovi: Otní a jeho bratři Refael, Obéd a Elzabad, ti stateční; Elíhú a Semakjáš. 8 Ti všichni pocházeli ze synů Obéd-edómových; jejich synové a bratři byli stateční muži, schopní k službě, celkem dvaašedesát Obéd-edómovců. 9 Též Mešelemjáš měl osmnáct synů a bratří, statečných mužů. 10 Synové Chósy ze synů Merarího: Šimrí byl přední, ačkoli nebyl prvorozený, ale jeho otec ho ustanovil za předního, 11 druhý byl Chilkijáš, třetí Tebaljáš, čtvrtý Zekarjáš; všech synů a bratří Chósových bylo třináct.

12 To jsou oddíly vrátných, přední z mužů, kteří drželi stráže po boku svých bratří při službě v Hospodinově domě. 13 Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran. 14 Los východní brány padl Šelemjášovi; jeho syn Zekarjáš byl prozíravý rádce. Losovali a na něj padl los severní brány. 15 Na Obéd-edóma pak jižní a na jeho syny los zásobárny. 16 Na Šupíma a Chósa západní brána, která vede k silnici vzhůru; stráž stála vedle stráže. 17 Na východní straně bylo šest lévijců, na severní straně denně čtyři, na jižní straně denně čtyři, při zásobárně po dvou. 18 V sloupořadí na západní straně čtyři, na silnici u sloupořadí dva. 19 To jsou oddíly vrátných z Kórachovců a Meraríovců.

20 Další lévijci: Achijáš byl nad sklady Božího domu i nad sklady svatých věcí. 21 Synové Laedánovi, Geršónovci, přední z rodu Laedánova: Laedán Geršónský měl Jechíelího. 22 Synové Jechíelího Zétam a jeho bratr Jóel byli nad sklady Hospodinova domu. 23 Amrámci, Jishárci, Chebrónci a Ozíelci: 24 Šebúel, syn Geršóma, syna Mojžíšova, se stal představeným nad sklady. 25 Jeho bratr Elíezer měl syny Rechabjáše, Ješajáše, Jórama, Zikrího a Šelomóta. 26 Ten Šelomót a jeho bratři byli nad všemi sklady svatých věcí, které oddělil jako svaté král David a přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a jiní velitelé vojska. 27 Z válečné kořisti to oddělili jako svaté ku podpoře Hospodinova domu. 28 Všechno, co oddělil jako svaté vidoucí Samuel, Saul, syn Kíšův, Abnér, syn Nérův, Jóab, syn Serújin, cokoli kdo oddělil jako svaté, vkládal do rukou Šelomóta a jeho bratří.

29 Z Jishárců Kenanjáš a jeho synové byli určeni pro práci mimo chrám, za správce a soudce nad Izraelem. 30 Z Chebrónců Chašabjáš a jeho bratří, tisíc sedm set statečných, byli určeni k dozoru nad Izraelem od Zajordání na západ pro všechno dílo Hospodinovo a pro královskou službu. 31 U Chebrónců byl Jerijáš přední z Chebrónců, jejich čeledí a rodů. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování byli vyhledáváni a mezi nimi nalezeni stateční bohatýři v gileádském Jaezeru. 32 Jeho statečných bratří bylo dva tisíce sedm set předních osob z rodů. Král David je ustanovil nad Rúbenovci, Gádovci a nad polovinou kmene Manases ve všech věcech Božích i královských.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.