ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 184. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Nahum, Úvod ke knize Nahum

 

Nahum
 
Kniha začíná žalmem o Hospodinově hněvu a prorockými výroky o spáse Siónu a naopak trestu nad Asurem (1,2–14); hlavním tématem (viz titul) však je zkáza Ninive (2,1–3,19) líčená velmi sugestivně a s básnickým mistrovstvím (např. bitevní vřava v 3,2–3); spis asi vznikl krátce před dobytím Ninive r. 612.
Odpor Izraele proti Asýrii jako úhlavnímu nepříteli a Ninive jako symbolu jeho pyšné zvůle je vysvětlitelný nejen jako fanatický nacionalismus, ale spíše jako touha po nápravě hrubě narušené spravedlnosti – k této nápravě dojde Božím zásahem.
Nahum (= těšitel) mohl na krátký čas posílit naděje svého národa, ale brzy padne i Jeruzalém a jeho pád způsobí titíž Babylóňané, kteří dobyli Ninive; Iz 52,7 je relekturou Nah 2,1 v kontextu vysvobození z područí, do něhož se Izrael dostal svou vinou.
 
zpracováno podle doc. Josefa Hřebíka

 

Nahum, kapitola 1

1 Výnos o Ninive.

Kniha vidění Nahuma Elkóšského.

2 Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel.

Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený.

Pomstou stíhá Hospodin své protivníky,

hněvem pronásleduje nepřátele.

3 Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá.

4 Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout.

5 Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají,

6 Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem?

7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení,

8 Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele.

9 Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane.

10 Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti.

Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm.

11 Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce.

12 Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde.

Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat.

13 Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta.

14 A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz:

Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno.

Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité.

Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.

Nahum, kapitola 2

1 Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj.

Slav, Judo, své slavnosti, plň své sliby.

Už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen.

2 Ninive, už na tebe táhne ten, jenž tě rozmetá.

Jen si hlídej pevnost. Číhej u cesty. Posilni svá bedra. Seber veškerou svou sílu.

3 Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli.

Potřeli jej vetřelci, zničili jeho odnože.

4 Rudý je štít bohatýrů, v šarlat oděni jsou válečníci.

Jiskří jako oheň ocel vozů, když se připravují k bitvě.

Cypřišová ratiště se kymácejí.

5 Vozy se šíleně řítí ulicemi, ženou se přes prostranství podobny pochodním, míhají se jako blesky.

6 S připomínkou svých vznešených božstev

klopýtavým během ženou se k ninivským hradbám.

Je zřízen ochranný kryt.

7 Brány při řece jsou otevřeny; chrám se hroutí.

8 Je rozhodnuto. Obnažena a odvlékána je Ištar, její děvy kvílí jako holubice a bijí se v prsa.

9 Ninive bývalo odedávna jako rybník plný vod.

A nyní utíkají.

Zastavte se, stůjte! Nikdo se však ani neohlédne.

10 Rabujte stříbro, rabujte zlato!

Jaké nekonečné množství zásob!

Jak oslnivý lesk všemožných vzácností! 1

1 Vše pusté! Zpustlé! Zpustošené!

Ztratili odvahu, kolena se třesou.

Smrtelná úzkost zachvátila veškerá bedra, tváře všech zbledly.

12 Kam se podělo to doupě lvů, místo, kde lvíčata krmívali?

Když lev vycházel za kořistí, lvíče tam zůstávalo a nikdo je nevyplašil.

13 Lev přinášel hojnost úlovku mláďatům, lvicím to, co zadávil,

brlohy si naplňoval kořistí, svá doupata tím, co ulovil.

14 Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů.

Ninivskou vozbu spálím na prach, tvá lvíčata pozře meč.

Vymýtím ze země tvoje kořistnictví, nebude už slyšet hlas tvých poslů!

Nahum, kapitola 3

1 Běda městu, jež se brodí v krvi!

Je samá přetvářka, je plné loupeží, kořistění nebere konce.

2 Slyš! Bičů svist, dunění kol! Dusot koní, hřmot vozby!

3 Útok jezdců, zášlehy mečů, blýskání kopí!

Přemnoho skolených, hromady mrtvých těl,

bezpočet mrtvol, až přes ně klopýtají!

4 To všechno pro mnohá smilstva Nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel.

Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi.

5 Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů.

Až přes tvář ti vyhrnu sukni a ukáži tvou nahotu pronárodům, královstvím tvou hanbu.

6 Nakydám na tebe neřád, potupím tě, postavím na pranýř.

7 Kdokoli tě spatří, prchne od tebe.

Řekne: „Ninive propadlo záhubě, kdo se nad ním ustrne?“

Kde vyhledám ty, kdo by tě potěšili?

8 Jsi snad lepší, než byly Théby Amónovy,

trůnící mezi proudy, obklopeny vodami?

Moře jim bylo valem, jejich hradby se zdvihaly z moře.

9 Kúš tak mocný, Egypt nekonečný, Pút i Lúbim byly tvými pomocníky.

10 I Théby byly přesídleny, odešly do zajetí.

Jejich nemluvňata byla drcena na rozích všech ulic;

o jejich slavné se losovalo, všichni jejich velmožové byli spoutáni řetězy.

11 I ty se opojíš a budeš omámeno.

I ty budeš hledat záštitu před nepřítelem.

12 Všechny tvé pevnosti však budou jako fíkovníky s ranými plody:

až se jimi zatřese, spadnou do úst tomu, kdo je chce jíst.

13 Tvůj lid uprostřed tebe jsou baby.

Brány tvé země se dokořán otevřou tvým nepřátelům, tvé závory pozře oheň.

14 Navaž si vodu, než budeš obleženo!

Zpevni svá opevnění! Šlapej jíl, hněť hlínu, chop se formy na cihly!

15 Oheň tě tam pozře, vytne meč, pozře tě jako brouci.

yť vás bylo spousta jako brouků, byť vás bylo spousta jako kobylek,

16 byť tvých překupníků bylo víc než nebeských hvězd, brouci se vykuklí a odlétnou.

17 Tvoji strážci jsou jak kobylky, tvoji úředníci jak hejna sarančat:

v zimním čase zalezou do škvír zídek,

ale jak vysvitne slunce, ulétnou a nevíš, kam se poděly.

18 Již dřímou tvoji pastýři, asyrský králi, ulehli tvoji vznešení.

Tvůj lid je rozehnán po horách, nikdo jej neshromáždí.

19 Nikdo neošetří tvé těžké poranění, bolestná zůstane tvá rána.

Všichni, kdo o tobě uslyší, zatleskají nad tebou v dlaně.

Vždyť na koho nedoléhala bez přestání tvá zloba?

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.