ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 203. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Jeremjáš, kapitola 30

1 Slovo, které se stalo k Jeremjáši od Hospodina: 2 „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě mluvil. 3 Neboť, hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, že změním úděl svého lidu, Izraele i Judy, praví Hospodin, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům. A obsadí ji.“

4 Toto jsou slova, která promluvil Hospodin o Izraeli a Judovi.

5 Toto praví Hospodin:

„Slyšeli jsme děsuplný hlas.

Strach a nikde pokoj.

6 Jen se ptejte, podívejte se, zda rodí muž.

Proč jsem viděl každého muže s rukama na bedrách jako rodičku,

a všechny tváře byly sinalé.

7 Běda, bude to veliký den, bez obdoby,

čas soužení pro Jákoba,

ale bude z něho zachráněn.“

8 „V onen den, je výrok Hospodina zástupů, zlomím jeho jho na tvé šíji a zpřetrhám tvá pouta. Nebudou už sloužit cizákům, 9 budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a Davidovi, svému králi, kterého jim vzbudím.“

10 „Ty, Jákobe, můj služebníku,

neboj se, je výrok Hospodinův,

neděs se, Izraeli.

Hle, já tě zachráním, i když jsi daleko,

i tvé potomky, ze země zajetí.

Jákob se vrátí a bude žít v míru,

bezstarostně, a nikdo jej nevyděsí.

11 Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě.

Učiním konec všem pronárodům, mezi něž jsem tě rozprášil,

ale s tebou neskončím docela.

Potrestám tě ovšem podle práva, bez trestu tě neponechám.“

12 Toto praví Hospodin:

„Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána.

13 Nikdo nevede tvou při,

tvá otevřená rána se nehojí, nezaceluje.

14 Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, nevyhledávají tě.

Ranou nepřítele jsem tě ranil,

nelítostným pokáráním pro množství tvých nepravostí,

pro tvé nesčíslné hříchy.

15 Proč křičíš pro svou těžkou ránu, že je tvá bolest nevyléčitelná?

Způsobil jsem ti to pro množství tvých nepravostí, pro tvé nesčíslné hříchy.

16 Avšak všichni, kdo tě požírají, budou pozřeni,

všichni tvoji protivníci do jednoho půjdou do zajetí.

Kdo tě plení, budou popleněni, všechny, kdo tě loupí, vydám k oloupení.

17 Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův.

Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ‚To je ten Sijón, nikdo jej nevyhledává.‘“

18 Toto praví Hospodin:

„Hle, změním úděl Jákobových stanů, slituji se nad jeho příbytky.

Město bude vystavěno na svých sutinách a palác bude obýván podle svého řádu.

19 Zazní jejich děkovná píseň a hlasitý smích.

Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo.

20 Jeho synů bude jako kdysi, jeho pospolitost přede mnou obstojí.

Všechny jeho utlačovatele ztrestám.

21 Jeho vznešený vůdce bude pocházet z něho,

jeho vládce vzejde z jeho středu.

Dovolím mu přiblížit se a on bude ke mně přistupovat.

Kdo by se sám mohl odvážit ke mně přistupovat? je výrok Hospodinův.

22 Budete mým lidem a já vám budu Bohem.“

23 Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení.

Vichr je tu hostem, stáčí se na hlavu svévolníků.

24 Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí,

dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce.

V posledních dnech to pochopíte.

Jeremjáš, kapitola 31

1 V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem.

2 Toto praví Hospodin:

„Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem.

Jdu, abych přinesl mír Izraeli.“

3 Hospodin se mi ukázal zdaleka:

„Miloval jsem tě odvěkou láskou,

proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.

4 Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská.

Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí.

5 Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách.

Budou vysazovat, a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet.

6 Vždyť už tu je den, kdy zavolají hlídači na Efrajimském pohoří:

‚Vzhůru, vydejme se na Sijón k Hospodinu, svému Bohu.‘“

7 Toto praví Hospodin:

„Radostně plesejte vstříc Jákobovi,

jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů,

vzdávejte chválu, rozhlašujte: ‚Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.‘

8 Hle, přivedu je ze země severní,

shromáždím je z nejodlehlejších koutů země.

Bude mezi nimi slepý a kulhavý,

těhotná i ta, jež právě porodila.

Vrátí se sem veliké shromáždění.

9 Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování,

já je povedu.

Dovedu je k potokům, jež mají vodu,

cestou přímou, na níž neklopýtnou.

Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“

10 Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo,

na vzdálených ostrovech oznamte toto:

„Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej,

bude jej střežit jako pastýř své stádo.“

11 Hospodin zaplatí za Jákoba,

vykoupí ho z rukou silnějšího.

12 Přijdou a budou plesat na výšině sijónské,

budou proudit k Hospodinově dobrotě

za obilím, moštem a čerstvým olejem,

za mladým bravem a skotem.

Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada.

Už nikdy nebudou tesknit.

13 Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci.

„Jejich truchlení změním ve veselí,

místo strasti jim dám útěchu a radost.

14 Duši kněží zavlažím tukem

a můj lid se bude sytit mými dobrými dary,

je výrok Hospodinův.“

15 Toto praví Hospodin:

„V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč.

Ráchel oplakává své syny,

odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.“

16 Toto praví Hospodin:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,

vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,

je výrok Hospodinův,

však oni se vrátí z nepřátelské země.

17Je naděje pro tvé potomstvo,

je výrok Hospodinův.

Synové se vrátí na své území.

18 Zřetelně jsem slyšel Efrajima,

jak si stýská: ‚Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán,

býval jsem jak nezkrocený býček.

Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh.

19 Po svém návratu chci činit pokání,

po svém poučení budu se bít v prsa,

stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.‘ –

20 Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení?

Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám.

Proto je mé nitro nad ním zneklidněno.

Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.“

21 Postav si milníky, vztyč ukazatele,

zamysli se nad cestou upravenou,

nad cestou, po níž jsi chodila.

Vrať se, izraelská panno, vrať se do těchto svých měst!

22 Jak dlouho budeš pobíhat sem a tam, dcero odpadlice?

Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže.

23 Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Opět budou mluvit toto slovo v zemi judské a v jejích městech, až změním jejich úděl: ‚Požehnej ti Hospodin, nivo spravedlnosti, horo svatá.‘ 24 Bude na ní bydlet Juda a zároveň všechna jeho města, oráči i ti, kteří táhnou se stádem. 25 Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.“ 26 Potom jsem se probudil a prohlédl jsem. Můj spánek mi byl příjemný.

27 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy oseji dům izraelský i dům judský lidmi i zvířaty. 28 A jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův.

29 V oněch dnech už nebudou říkat:

‚Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby,‘

30 nýbrž každý zemře pro vlastní nepravost.

Každému, kdo jí nezralé hrozny, budou trnout zuby.“

31 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. 32 Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. 33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 34 Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“

35 Toto praví Hospodin,

který dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení,

který vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí,

jehož jméno je Hospodin zástupů:

36 „Jestliže přestanou tato ustanovení přede mnou platit,

je výrok Hospodinův,

také potomstvo Izraele nebude přede mnou už ani pronárodem po všechny dny.“

37 Toto praví Hospodin:

„Jestliže budou změřena nebesa nahoře a prozkoumány základy země dole,

i já zavrhnu všechno potomstvo Izraele kvůli všemu, čeho se dopustili, je výrok Hospodinův.“

38 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina, od věže Chananeelu až k bráně Nárožní. 39 Odtud vyjde měřicí šňůra přímo k pahorku Gárebu a stočí se do Goje. 40 Celá dolina s mrtvými těly a popelem z obětí i všechna lada až k úvalu Kidrónskému, až k rohu brány Koňské na východě, to vše bude svaté pro Hospodina. Už nikdy to nebude vyvráceno ani zbořeno.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.