ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 214. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Báruk (a List Jeremjášův), kapitola 4

1 Moudrost, to je kniha Božích nařízení,

zákon trvající navěky.

Všichni, kdo se jí drží, dojdou života,

kdo ji opustí, zemřou.

2 Obrať se, Jákobe, a chop se jí,

jdi za září jejího světla.

3 Svou slávu nedávej jinému, a cizímu národu své výsady.

4 Blaze nám, Izraeli,

že je nám známo, co se líbí Bohu.

5 Buď dobré mysli, můj lide, připomínko Izraele!

6 Byli jste prodáni pronárodům,

ale ne k záhubě;

protože jste rozhněvali Boha,

byli jste vydáni protivníkům.

7 Rozhořčili jste toho, který vás učinil,

tím, že jste obětovali běsům, a ne Bohu.

8 Zapomněli jste na věčného Boha, který vás odkojil,

zarmoutili jste Jeruzalém, který vás vychoval.

9 Dcera jeruzalémská viděla Boží hněv, který na vás dopadl, a řekla:

„Slyšte vy, kdo bydlíte okolo Sijónu, Bůh na mne přivedl velký zármutek.

10 Musím se dívat na zajetí svých synů a dcer, které na ně dopustil Věčný.

11 S radostí jsem je vychovala a propustila je s pláčem a nářkem.

12 Nikdo ať se nade mnou neraduje,

vdovou od mnohých opuštěnou!

Byla jsem zpustošena pro hříchy svých dětí,

protože se uchýlily od Božího zákona,

13 neuznávaly jeho ustanovení,

nešly cestami Božích přikázání,

nekráčely po stezkách výchovy k spravedlnosti.

14 Ať přijdou, kdo bydlí okolo Sijónu;

pamatujte na zajetí mých synů a dcer, které na ně dopustil Věčný!

15 Přivedl na ně pronárod zdaleka,

pronárod krutý a cizího jazyka,

který se nezastyděl před starci ani se neslitoval nad dětmi.

16 Odvedli vdově milované syny,

i dcery jí uloupili, až zůstala sama.

17 Jak bych já vám mohla pomoci?

18 Jen ten, který ty zlé věci na vás přivedl,

vytrhne vás z rukou vašich nepřátel.

9 Jděte, děti, jděte, já zůstanu opuštěná!

20 Odložila jsem šat pro pokojné dny,

oblékla se v kajícné roucho proseb

a budu volat k Věčnému, dokud budu živa.

21 Buďte dobré mysli, děti, volejte k Bohu!

On vás vytrhne z nadvlády a z rukou nepřátel.

22 Vložila jsem naději ve Věčného, že vás zachrání,

a Svatý mne naplnil radostí,

že k vám brzy dojde milosrdenství od Věčného, vašeho Spasitele.

23 Musela jsem vás propustit s pláčem a nářkem,

ale Bůh mi vás zase vrátí s potěšením a radostí navěky.

24 Jako nyní vidí ti, kdo bydlí okolo Sijónu, vaše zajetí,

tak uvidí brzy spásu od vašeho Boha,

která k vám přijde s velkou slávou a jasem od Věčného.

25 Děti, snášejte trpělivě hněv, který na vás přišel od Boha.

Tvůj nepřítel tě pronásledoval, ale brzy uvidíš jeho záhubu a stoupneš mu na šíji.

26 Mí synové, které jsem hýčkala,

museli jít po neschůdných cestách,

byli odvlečeni jako stádo uloupené od nepřátel.

27 Buďte dobré mysli, děti, a volejte k Bohu;

on, který to dopustil, se na vás rozpomene.

28 Jako jste ve svém smýšlení dříve bloudili pryč od Boha,

tak se nyní obraťte a desetkrát více ho hledejte.

29 Ten, který na vás dopustil ty zlé věci,

vás zachrání a dá vám věčnou radost.“

30 Buď dobré mysli, Jeruzaléme,

potěší tě ten, kdo tě povolal jménem.

31 Běda těm, kdo se vůči tobě dopouštěli zlého,

kdo se radovali z tvého pádu,

32 běda městům, kterým tvé děti musely otročit,

běda tomu městu, které vzalo do zajetí tvé syny!

33 Jako se totiž radovalo nad tvým pádem a jásalo nad tvou porážkou,

tak bude bědovat nad svým vlastním zpustošením.

34 Způsobím, že už v něm nebudou jásat zástupy

a veselí se mu změní v žalost.

35 Věčný na ně sešle oheň na mnoho dnů,

běsi v něm budou bydlet po dlouhou dobu.

36 Ohlédni se na východ, Jeruzaléme,

pohlédni, jaké potěšení ti přichází od Boha!

37 Pohleď, přicházejí tvoji synové, které jsi musel propustit,

přicházejí, shromážděni od východu až na západ slovem Svatého,

a radují se z Boží slávy.

Báruk (a List Jeremjášův), kapitola 5

1 Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení

a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha.

2 Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha,

vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného.

3 Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem.

Navěky budeš od Boha nazýván „Pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti“.

5 Vzchop se, Jeruzaléme, postav se na výšině,

ohlédni se na východ a pohleď na své děti shromážděné slovem Svatého od slunce západu až po jeho východ,

jak se radují, že Bůh se na ně rozpomněl.

6 Vyšly od tebe pěšky, odvlečeny nepřáteli,

ale Bůh je k tobě přivede,

obklopené slávou jako královský trůn.

7 Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky,

aby byly vyplněny propasti a země urovnána,

aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží.

8 A na Boží příkaz dají Izraeli stín lesy i každý vonný strom

9 a Bůh povede Izrael s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.

Báruk (a List Jeremjášův), kapitola 6

1 Pro hříchy, kterými jste zhřešili proti Bohu, budete jako zajatci odvlečeni do Babylónu Nebúkadnesarem, králem Babylóňanů. 2 Až přijdete do Babylónu, budete tam po dlouhou dobu, až do sedmého pokolení. Pak vás odtamtud vyvedu v pokoji. 3 Teď uvidíte v Babylónu bohy ze stříbra, ze zlata a ze dřeva, které lidé nosí na ramenou a kteří pronárodům nahánějí hrůzu. 4 Vy se však varujte, abyste se nepřipodobňovali těm cizákům a nejednali podobně. Nebojte se jejich bohů, 5 až uvidíte zástup, jak se jim klaní zepředu i zezadu. Řekněte si v duchu: „Jen tobě, Panovníku, sluší se klanět.“ 6 Můj anděl je s vámi, on ochrání vaše duše.

7 Jazyk těch bohů je dílo řemeslníka; i když jsou pozlaceni a postříbřeni, jsou jen klam a nemohou mluvit. 8 Jako pro pannu, která si libuje v ozdobách, berou zlato a zhotovují věnce na hlavy svých bohů. 9 Stává se také, že kněží vezmou zlato a stříbro ze svých bohů a spotřebují je pro sebe, ba dávají z něho i nevěstkám v přístřešku. 10 Zdobí bohy šatem jako lidi, bohy ze stříbra a zlata i dřeva. Ale to je neuchrání před rezem a trouchnivěním. 11 I když jsou oblečeni v purpurovém šatu, musí jim utírat obličej od prachu, kterého se na nich v chrámě hodně usadí. 12 I žezlo mívá bůh jako nějaký soudce země, ale není schopen zničit toho, kdo ho uráží. 13 Má meč v pravici i sekeru, ale neubrání se ve válce ani lupičům. 14 Z toho je zřejmé, že to nejsou bohové. Nebojte se jich tedy.

15 Jako se něčí nádoba stane neužitečnou, když se rozbije, tak to dopadá s jejich bohy, když je postaví v chrámech: 16 jejich oči jsou plné prachu zvířeného nohama těch, kdo přicházejí. 17 Jako se kolem uzavírají nádvoří, když má být někdo veden na smrt, protože urazil krále, tak zajišťují kněží jejich chrámy branami, závorami a zámky, aby je lupiči nevykradli. 18 Rozsvěcují jim světla, více než sami potřebují, ačkoli nemohou vidět ani jediné. 19 Jsou totiž jako nějaký trám v domě. Jejich vnitřek, jak se říká, trouchniví, ale oni nevnímají, že červi ze země ničí je i jejich šat. 20 Jejich tvář je černá od kouře, který je v domě. 21 Na jejich tělo i hlavu přilétají netopýři, vlaštovky i ptáci; podobně i kočky přicházejí. 22 Z toho je jasné, že to nejsou bohové. Nebojte se jich tedy.

23 Pokud na zlatě, kterým jsou krásně obloženi, nikdo nevyčistí skvrny, nebudou se lesknout. Ani nic necítili, když byli odléváni. 24 Byli koupeni za každou cenu, i když v nich není duch. 25 Protože jsou bez nohou, nosí se na ramenou a ukazují tak lidem svou bezcennost. I ti, kdo jim slouží, se musejí bát hanby, kdyby snad bohové upadli na zem, aby je nemuseli znovu postavit. 26 Pokud to někdo postaví zpříma, nepohne se to samo od sebe; když se nakloní, nenarovná se. Přesto jako pro mrtvé kladou před ně dary. 27 Jim přinášené oběti pak jejich kněží prodávají a spotřebují. Stejně tak i jejich ženy: část z toho nasolí, ani chudákovi, ani bezmocnému nic nedají. Jejich obětí se dotýkají ženy i při měsíčním krvácení a v šestinedělí. 28 Z toho tedy poznáváte, že to nejsou bohové; nebojte se jich.

29 Proč mají být nazýváni bohy, když ženy přisluhují těmto bohům ze stříbra, zlata a dřeva? 30 V jejich svatyních vysedávají kněží s potrhanými šaty, hlavy a brady ostříhané, hlavu nezahalenou. 31 Hlasitě naříkají a křičí před svými bohy jako někteří na pohřební hostině. 32 Z šatů, které kněží bohům odeberou, oblékají své ženy a děti. 33 Ať už zakusí od někoho zlo nebo dobro, nemohou odplatit. Nedovedou krále ani nastolit, ani sesadit. 34 Stejně tak nemohou dát ani bohatství, ani peníze. Zaváže-li se jim někdo slibem, a ten pak nesplní, nejsou s to jej vymoci. 35 Člověka ze smrti nevytrhnou, ani slabšího před silnějším nezachrání. 36 Nevrátí zrak slepému člověku a toho, který je v tísni, nezachrání. 37 Nad vdovou se neslitují a sirotku neprokáží dobrodiní. 38 Podobní jsou kamenům ze skály, ti bohové ze dřeva, pozlacení a postříbření. Kdo jim slouží, budou zahanbeni. 39 Jak je tedy pokládat a prohlašovat za bohy?

40 Dokonce ani sami Kaldejci si jich neváží. Když totiž vidí němého, který nemůže mluvit, přinesou Béla a žádají, aby němý mluvil, jako kdyby byl Bél schopen vnímat. 41 Nedovedou své bohy opustit, i když poznali, že nevnímají. 42 Ženy pak ovinuté stužkami vysedávají při cestách a pálí otruby. 43 A když některou z nich odvede někdo mimojdoucí a vyspí se s ní, posmívá se sousedce, že nebyla tak žádoucí jako ona a že její stužka nebyla roztržena. 44 Cokoli se pro ně dělá, je podvod. Jak je tedy pokládat a prohlašovat za bohy?

45 Jsou dílem řezbářů a zlatníků; nemohou proto být ničím jiným než tím, co řemeslníci chtěli, aby byli. 46 Ti, kdo je zhotovili, nedosáhnou dlouhého věku; jak by tedy to, co oni zhotovili, mohli být bohové? 47 Jenom hanebný podvod zanechali svým potomkům. 48 Když vypukne válka nebo jiná pohroma, kněží se mezi sebou radí, kam se s nimi schovat. 49 Jak je tedy možno nepochopit, že to nejsou bohové, když ani sebe nezachrání od války a od pohromy? 50 Jsou jen ze dřeva, pozlacení a postříbření; podle toho se pozná, že jsou falešní. Všem pronárodům i králům bude jasné, že to nejsou bohové, ale dílo lidských rukou a že v nich není žádné dílo Boží. 51 Komu je tedy třeba uvádět ve známost, že to nejsou bohové?

52 Nenastolí krajině krále ani nedají lidem déšť. 53 Nevynesou rozsudek v soudní při ani nevysvobodí křivě obviněného. Jsou bezmocní jako vrány mezi nebem a zemí. 54 Vypukne-li požár v domě bohů ze dřeva, pozlacených a postříbřených, jejich kněží uprchnou a zachrání se, ale oni mezitím shoří jako polena. 55 Králi ani nepřátelům nekladou odpor. 56 Jak je tedy přijímat a pokládat za bohy?

57 Ani před zloději nebo lupiči se bohové ze dřeva, postříbření a pozlacení, nezachrání. Násilím jim vezmou zlato a stříbro i roucho, do něhož jsou oblečeni, utečou s tím a oni si nemohou pomoci. 58 A tak je lepší král, který prokazuje svoji statečnost, nebo užitečná nádoba v domě, kterou může užívat její majitel, než falešní bohové. Lepší než falešní bohové jsou dveře domu, které chrání to, co je v něm, nebo dřevěný sloup v královském paláci je lepší než falešní bohové.

59 I slunce, měsíc a hvězdy když září, protože jsou vyslány, aby sloužily, slouží poslušně. 60 Stejně tak i blesk, když se zableskne, je dobře vidět; stejně tak v každé krajině vane vítr. 61 I mraky, když je jim dán příkaz od Boha, aby táhly nad celou zemí, splní rozkaz. Také oheň, když je poslán shora, aby spálil hory i lesy, dělá, co má přikázáno. 62 Tyto modly však se jim nepodobají ani vzhledem, ani mocí. 63 Proto je nelze pokládat a prohlašovat za bohy. Nejsou schopny vynést rozsudek, ani lidem prokázat dobro. 64 Víte tedy, že to nejsou bohové; nebojte se jich.

65 Králům nezlořečí ani nežehnají. 66 Nedovedou ukázat znamení v pronárodech nebo na nebi ani nezáří jako slunce a nesvítí jako měsíc. 67 Lépe je na tom divá zvěř než oni; může uprchnout do bezpečí a sama se zachránit. 68 Naprosto nic nám nedokazuje, že to jsou bohové. Proto se jich nebojte.

69 Jako strašák v okurkovém poli, který nic neuhlídá, takoví jsou jejich bozi ze dřeva, pozlacení a postříbření. 70 Stejně tak se podobají trní na zahradě, na které si každý pták sedne. Nebo mrtvole, která je pohozena do temnot, jsou podobni bohové ze dřeva, pozlacení a postříbření. 71 Podle purpuru a kmentu, který na nich trouchniví, poznáte, že to nejsou bohové. Nakonec se stanou potravou jiným a ostudou krajiny. 72 Je tedy lépe spravedlivému, který nemá modly, protože bude ušetřen ostudy.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.