ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 222. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Ezechiel, kapitola 27

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Ty, lidský synu, slyš. Začni nad Týrem žalozpěv. 3 Zapěj o Týru:

Ty, který trůníš nad přístupy k moři

a obchoduješ s národy na mnoha ostrovech,

toto praví Panovník Hospodin:

Týre, ty jsi říkal:

‚Já jsem dokonale krásný.‘

4 Až k srdci moře sahá tvé pomezí,

tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost.

5 Z cypřišů senírských nadělali všechna obložení tvých korábů,

libanónských cedrů použili ke zhotovení tvých stěžňů.

6 Tvá vesla udělali z bášanských dubů

a tvé deštění vyrobili ze slonoviny a ze zimostrázů z ostrovů kitejských.

7 Tvým plachtovím bylo pestré, jemné egyptské plátno,

tvou korouhví fialový purpur,

přikrýval tě nach z elíšských ostrovů.

8 Tvými veslaři byli obyvatelé Sidónu a Arvadu,

své nejzkušenější jsi zaměstnával jako velitele lodí, Týre.

9 Starší Gebalu a jeho zkušené jsi zaměstnával spravováním toho, co chátralo,

kotvily v tobě všechny mořské lodě se svými lodníky a směňovaly tvé zboží.

10 Bojovníky tvého vojska byli Peršané, Lúďané a Pútejci,

ve tvých zbrojnicích zavěšovali štíty a přilby, dodávali ti lesku.

11 S tvým vojskem byli na tvých hradbách kolem dokola synové Arvadu a na tvých věžích byli Gamáďané,  zavěšovali kolkolem na tvé hradby své štíty,  vtiskli tvé kráse dokonalost. 12 Taršíš s tebou kupčil s množstvím různého zboží. Dodával na tvé trhy stříbro, železo, cín i olovo. 13 Obchodovali s tebou Jávan, Túbal a Mešek; směňovali s tebou otroky a bronzové nádoby. 14 Koně tažné i jezdecké a mezky na tvé trhy dodávali z Bét-togarmy. 15 Obchodovali s tebou synové Dedánu, mnohé ostrovy byly tvými překupníky; poctou ti přinášeli sloní kly a ebenové dřevo. 16 Kupčil s tebou Aram s mnohými tvými výrobky a dodával na tvé trhy malachit, nach, pestré látky, bělostné plátno, korály a rubín. 17 Obchodovaly s tebou Judsko a izraelská země; směňovaly s tebou mínitskou pšenici, proso, med, olej a mastix. 18 I Damašek s tebou kupčil s mnohými tvými výrobky, s množstvím různého zboží, s chelbónským vínem a sacharskou vlnou. 19 Dan a Jávan dodávali na tvé trhy přízi; směňovali s tebou zpracované železo, skořici a jiné koření. 20 Dedán s tebou obchodoval s pokrývkami na sedla pro jízdu. 21 Tvými překupníky byli Arabové a všichni kédarští předáci; obchodovali s tebou s jehňaty, berany a kozly. 22 Obchodovali s tebou obchodníci Šeby a Raemy; dodávali na tvé trhy všechny nejvzácnější balzámy, rozmanité drahokamy a zlato. 23 Obchodovali s tebou Cháran, Káné a Eden, obchodníci Šeby, Asýrie a Kilmadu. 24 Ti s tebou obchodovali; na tvých tržištích byla skvostná roucha, pláště fialově purpurové i pestré, barevné tkaniny, lana pletená i točená.

25 Zámořské lodě a karavany s tvým směnným zbožím tě velice zaplnily a proslavily až v srdci moře.

26 Tvoji veslaři tě zavezli na širé vody,

ale v srdci moře tě roztříští východní vítr.

27 Tvůj majetek a trhy, zboží, tvoji lodníci a velitelé lodí,

ti, kdo opravovali, co zchátralo,

obchodníci směňující tvé zboží,

všichni tvoji bojovníci,

celé tvé shromáždění uprostřed tebe,

všichni padnou do srdce moře v den tvého pádu.

28 Pro úpěnlivé volání tvých velitelů lodí se budou chvět pastviny.

29 Všichni veslaři vystoupí ze svých lodí, lodníci a všichni velitelé mořských lodí stanou na zemi.

30 Budou se nad tebou rozléhat jejich hlasy,

budou hořce úpět,

budou si na hlavu házet prach,

válet se v popelu.

31 Vyholí si lysinu,

opásají se žíněným rouchem,

budou nad tebou plakat v hořkosti duše,

nastane přehořký nářek.

32 Při svém bědování začnou nad tebou žalozpěv,

žalostně zapějí:

‚Kdo byl umlčen jako Týr uprostřed moře?‘

33 Dokud jsi vyplouval na moře za trhem,

sytil jsi mnohé národy,

z množství tvého směnného zboží bohatli králové země.

34 Až je moře roztříští v hlubokých vodách,

padne tvůj směnný obchod i celé tvé shromáždění uprostřed tebe.

35 Úděs nad tebou zachvátí všechny obyvatele ostrovů,

jejich králové se budou třást hrůzou,

obličej se jim zkřiví.

36 Kupčíci mezi národy nad tebou syknou,

budeš odstrašujícím příkladem,

zanikneš navěky.“

Ezechiel, kapitola 28

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin:

Ve svém domýšlivém srdci si říkáš:

‚Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.‘

Jsi člověk, a ne Bůh,

i když své srdce vydáváš za srdce božské!

3 Hle, jsi moudřejší než Daniel,

nic tajného se před tebou neutají.

4 Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu,

do svých pokladnic jsi získal zlato a stříbro.

5 Množstvím své moudrosti i svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt

a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým.“

6 Proto praví Panovník Hospodin toto:

„Protože své srdce vydáváš za srdce božské,

7 hle, přivedu na tebe cizí, kruté pronárody;

na krásu tvé moudrosti vytasí své meče,

znesvětí tvou skvělost.

8 Spustí tě do jámy,

zemřeš smrtí skolených v srdci moří.

9 Budeš ještě prohlašovat: ‚Jsem Bůh,‘ před tím, kdo tě zabije?

Jsi člověk, a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí.

10 Zemřeš smrtí neobřezanců,

rukou cizáků.

Já jsem promluvil,

je výrok Panovníka Hospodina.“

11 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 12 „Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin:

Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.

13 Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem.

Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata;

byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.

14 Byl jsi zářivý cherub ochránce,

k tomu jsem tě určil,

pobýval jsi na svaté hoře Boží,

procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,

15 na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření,

dokud se v tobě nenašla podlost.

16 Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil.

I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce,

vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.

17 Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým,

pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost,

svrhnu tě k zemi,

dám tě za podívanou králům.

18 Množstvím svých nepravostí,

nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně.

Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě,

pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.

19 Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu,

staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“

20 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 21 „Lidský synu, postav se proti Sidónu a prorokuj proti němu. 22 Řekni: Toto praví Panovník Hospodin:

Jsem proti tobě, Sidóne,

a budu oslaven v tvém středu.

I poznají, že já jsem Hospodin;

až v něm vykonám soudy,

budu v něm posvěcen.

23 Sešlu na něj mor,

krev do jeho ulic,

budou uprostřed něho padat skolení,

meč na něj dolehne ze všech stran.

I poznají, že já jsem Hospodin.“

24 „Dům izraelský už nebude mít zhoubný trn, trní sužující ze všech stran kolkolem ty, kdo jím pohrdají. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.“

25 Toto praví Panovník Hospodin: „Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů. Budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku. 26 Budou v ní bydlet bezpečně, postaví si domy, vysadí vinice, bezpečně budou bydlet, až vykonám soudy nade všemi sousedy kolem, kteří jimi pohrdají. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.“

Ezechiel, kapitola 29

1 V desátém roce, dvanáctého dne desátého měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Lidský synu, postav se proti faraónovi, králi egyptskému, a prorokuj proti němu i proti celému Egyptu. 3 Mluv: Toto praví Panovník Hospodin:

Jsem proti tobě, faraóne, králi egyptský,

ohromný draku, který odpočíváš uprostřed svých toků

a říkáš: ‚Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.‘

4 Vetknu do tvých čelistí háky a způsobím, že ryby tvých toků přilnou k tvým šupinám, vytáhnu tě z tvých toků i se všemi rybami tvých toků, jež přilnuly k tvým šupinám.

5 Pohodím tě na poušti,

tebe i všechny ryby tvých toků,

dopadneš na povrch pole,

nebudeš sebrán a nebudeš shromážděn,

dám tě za pokrm zemské zvěři a nebeskému ptactvu.

6 I poznají všichni obyvatelé Egypta, že já jsem Hospodin.

To proto, že byli domu izraelskému třtinovou oporou.

7 Když se tě zachytili rukama, zlomil ses a rozerval jsi jim celé rámě,

když se o tebe opřeli, roztříštil ses, a ochromils jim celá bedra.“

8 Proto praví Panovník Hospodin toto: „Hle, uvedu na tebe meč a vymýtím z tebe lidi i dobytek. 9 Egyptská země bude zpustošena a obrácena v trosky. I poznají, že já jsem Hospodin. To proto, že farao řekl: ‚Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.‘ 10 Chystám se na tebe i na tvé toky. Obrátím egyptskou zemi v naprosté trosky, v zpustošený kraj od Migdólu po Sevénu a až k pomezí kúšskému. 11 Neprojde jí lidská noha, neprojde jí ani noha zvířete, po čtyřicet let nebude obývána. 12 Obrátím egyptskou zemi v zpustošený kraj, stane se jednou ze zpustošených zemí a její města budou patřit mezi města v troskách, budou zpustošena po čtyřicet let. Egypťany rozptýlím mezi pronárody a rozpráším je po zemích.“

13 Toto praví Panovník Hospodin: „Po uplynutí čtyřiceti let shromáždím Egypťany z národů, kam byli rozptýleni. 14 Změním úděl Egypťanů a přivedu je zpět do země Patrósu, do země jejich původu, ale budou tam královstvím poníženým. 15 Budou poníženější než jiná království a nebudou se už vypínat nad pronárody, ztenčím jejich řady, aby nad pronárody nepanovali. 16 Už v ně nebude dům izraelský doufat a připomínat si nepravost tím, že by se za nimi obracel. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.“

17 Ve dvacátém sedmém roce, prvního dne prvního měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 18 „Lidský synu, Nebúkadnesar, král babylónský, uložil svému vojsku těžkou otrockou službu proti Týru. Každá hlava je odřená a každé rameno rozedřené. Avšak mzdu za tu otrockou službu, kterou proti Týru konal, nemá ani on ani jeho vojsko. 19 Proto praví Panovník Hospodin toto: Hle, dávám Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, egyptskou zemi, aby odnesl její majetek, aby ukořistil, co se ukořistit dá, aby uloupil, co se uloupit dá; to bude mzdou pro jeho vojsko. 20 Jako výdělek za jeho službu mu dám egyptskou zemi, protože to učinil pro mne, je výrok Panovníka Hospodina.

21 V onen den způsobím, že vyraší roh domu izraelského a tobě dám otevřeně promluvit mezi nimi. I poznají, že já jsem Hospodin.“

Ezechiel, kapitola 30

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Lidský synu, prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin:

Kvílejte, ach, ten den!

3 Neboť blízko je den, blízko je den Hospodinův;

den oblaku, čas pronárodů.

4 Na Egypt dolehne meč,

smrtelná úzkost zachvátí Kúš,

až budou padat skolení v Egyptě.

Vezmou mu jeho majetek,

bude zbořen do základů.“

5 Kúš, Pút, Lúd a všechen přimíšený lid i Kúb i synové země smlouvy s nimi padnou mečem. 6 Toto praví Hospodin:

„Padnou ti, kteří jsou Egyptu oporou,

klesne jeho pyšná moc,

padnou v něm mečem od Migdólu po Sevénu,

je výrok Panovníka Hospodina.

7 Bude zpustošen, stane se jednou ze zpustošených zemí

a jeho města budou patřit mezi města v troskách.

8 I poznají, že já jsem Hospodin, až založím v Egyptě požár, až budou všichni jeho pomocníci rozdrceni. 9 V onen den vyplují ode mne na lodích poslové, aby vyděsili sebejistý Kúš. V den Egypta je zachvátí smrtelná úzkost; hle, už přichází.“

10 Toto praví Panovník Hospodin:

„Učiním přítrž egyptskému hlučícímu davu skrze Nebúkadnesara, krále babylónského.

11 On a jeho lid s ním, kruté pronárody, budou přivedeni, aby přinesli zemi zkázu.

Vytasí na Egypt své meče a naplní zemi skolenými.

12 Proměním nilská ramena v suchou zemi,

vydám tu zemi do rukou zlovolníkům,

rukou cizáků zpustoším zemi se vším, co je na ní;

já, Hospodin, jsem promluvil.“

13 Toto praví Panovník Hospodin:

„Zničím hnusné modly, odklidím z Memfidy bůžky,

z egyptské země nevzejde už žádný kníže.

Sešlu na egyptskou zemi bázeň.

14 Zpustoším Patrós,

založím požár v Sóanu,

vykonám soudy v Thébách,

15 vyleji své rozhořčení na Sín, záštitu Egypta,

vyhladím thébský hlučící dav.

16 Založím v Egyptě požár,

Sín se bude svíjet v křeči,

Théby budou rozpolceny,

Memfidu sevřou protivníci za jasného dne.

17 Jinoši Ávenu a Pí-besetu padnou mečem

a dívky půjdou do zajetí.

18 V Tachpanchésu potemní den,

až tam bude zlomeno jařmo Egypta

a bude učiněna přítrž jeho pyšné moci.

Přikryje ho mračno a jeho dcery půjdou do zajetí.

19 Vykonám na Egyptu soudy.

I poznají, že já jsem Hospodin.“

20 V jedenáctém roce, sedmého dne prvního měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 21 „Lidský synu, zlomil jsem paži faraóna, krále egyptského, a nebudou přiloženy léky a nebude připevněna dlaha, nebude ošetřena, aby se jí nevrátila síla a nechopila se meče.“

22 Proto praví Panovník Hospodin toto: „Chystám se na faraóna, krále egyptského; přerazím mu obě paže, silnou i zlomenou, a nechám vypadnout meč z jeho ruky. 23 Rozptýlím Egypťany mezi pronárody a rozpráším je po zemích. 24 Posílím paže krále babylónského a do ruky mu vložím svůj meč, ale paže faraóna zlomím; i bude před ním sténat jako sténá probodený. 25 Posílím paže krále babylónského, ale paže faraónovy poklesnou. I poznají, že já jsem Hospodin, až vložím svůj meč do ruky babylónského krále a on jej napřáhne na egyptskou zemi. 26 Rozptýlím Egypťany mezi pronárody a rozpráším je po zemích. I poznají, že já jsem Hospodin.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.