ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 222. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Ezechiel, kapitola 27

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Ty, lidský synu, slyš. Začni nad Týrem žalozpěv. 3 Zapěj o Týru:

Ty, který trůníš nad přístupy k moři

a obchoduješ s národy na mnoha ostrovech,

toto praví Panovník Hospodin:

Týre, ty jsi říkal:

‚Já jsem dokonale krásný.‘

4 Až k srdci moře sahá tvé pomezí,

tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost.

5 Z cypřišů senírských nadělali všechna obložení tvých korábů,

libanónských cedrů použili ke zhotovení tvých stěžňů.

6 Tvá vesla udělali z bášanských dubů

a tvé deštění vyrobili ze slonoviny a ze zimostrázů z ostrovů kitejských.

7 Tvým plachtovím bylo pestré, jemné egyptské plátno,

tvou korouhví fialový purpur,

přikrýval tě nach z elíšských ostrovů.

8 Tvými veslaři byli obyvatelé Sidónu a Arvadu,

své nejzkušenější jsi zaměstnával jako velitele lodí, Týre.

9 Starší Gebalu a jeho zkušené jsi zaměstnával spravováním toho, co chátralo,

kotvily v tobě všechny mořské lodě se svými lodníky a směňovaly tvé zboží.

10 Bojovníky tvého vojska byli Peršané, Lúďané a Pútejci,

ve tvých zbrojnicích zavěšovali štíty a přilby, dodávali ti lesku.

11 S tvým vojskem byli na tvých hradbách kolem dokola synové Arvadu a na tvých věžích byli Gamáďané,  zavěšovali kolkolem na tvé hradby své štíty,  vtiskli tvé kráse dokonalost. 12 Taršíš s tebou kupčil s množstvím různého zboží. Dodával na tvé trhy stříbro, železo, cín i olovo. 13 Obchodovali s tebou Jávan, Túbal a Mešek; směňovali s tebou otroky a bronzové nádoby. 14 Koně tažné i jezdecké a mezky na tvé trhy dodávali z Bét-togarmy. 15 Obchodovali s tebou synové Dedánu, mnohé ostrovy byly tvými překupníky; poctou ti přinášeli sloní kly a ebenové dřevo. 16 Kupčil s tebou Aram s mnohými tvými výrobky a dodával na tvé trhy malachit, nach, pestré látky, bělostné plátno, korály a rubín. 17 Obchodovaly s tebou Judsko a izraelská země; směňovaly s tebou mínitskou pšenici, proso, med, olej a mastix. 18 I Damašek s tebou kupčil s mnohými tvými výrobky, s množstvím různého zboží, s chelbónským vínem a sacharskou vlnou. 19 Dan a Jávan dodávali na tvé trhy přízi; směňovali s tebou zpracované železo, skořici a jiné koření. 20 Dedán s tebou obchodoval s pokrývkami na sedla pro jízdu. 21 Tvými překupníky byli Arabové a všichni kédarští předáci; obchodovali s tebou s jehňaty, berany a kozly. 22 Obchodovali s tebou obchodníci Šeby a Raemy; dodávali na tvé trhy všechny nejvzácnější balzámy, rozmanité drahokamy a zlato. 23 Obchodovali s tebou Cháran, Káné a Eden, obchodníci Šeby, Asýrie a Kilmadu. 24 Ti s tebou obchodovali; na tvých tržištích byla skvostná roucha, pláště fialově purpurové i pestré, barevné tkaniny, lana pletená i točená.

25 Zámořské lodě a karavany s tvým směnným zbožím tě velice zaplnily a proslavily až v srdci moře.

26 Tvoji veslaři tě zavezli na širé vody,

ale v srdci moře tě roztříští východní vítr.

27 Tvůj majetek a trhy, zboží, tvoji lodníci a velitelé lodí,

ti, kdo opravovali, co zchátralo,

obchodníci směňující tvé zboží,

všichni tvoji bojovníci,

celé tvé shromáždění uprostřed tebe,

všichni padnou do srdce moře v den tvého pádu.

28 Pro úpěnlivé volání tvých velitelů lodí se budou chvět pastviny.

29 Všichni veslaři vystoupí ze svých lodí, lodníci a všichni velitelé mořských lodí stanou na zemi.

30 Budou se nad tebou rozléhat jejich hlasy,

budou hořce úpět,

budou si na hlavu házet prach,

válet se v popelu.

31 Vyholí si lysinu,

opásají se žíněným rouchem,

budou nad tebou plakat v hořkosti duše,

nastane přehořký nářek.

32 Při svém bědování začnou nad tebou žalozpěv,

žalostně zapějí:

‚Kdo byl umlčen jako Týr uprostřed moře?‘

33 Dokud jsi vyplouval na moře za trhem,

sytil jsi mnohé národy,

z množství tvého směnného zboží bohatli králové země.

34 Až je moře roztříští v hlubokých vodách,

padne tvůj směnný obchod i celé tvé shromáždění uprostřed tebe.

35 Úděs nad tebou zachvátí všechny obyvatele ostrovů,

jejich králové se budou třást hrůzou,

obličej se jim zkřiví.

36 Kupčíci mezi národy nad tebou syknou,

budeš odstrašujícím příkladem,

zanikneš navěky.“

Ezechiel, kapitola 28

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin:

Ve svém domýšlivém srdci si říkáš:

‚Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.‘

Jsi člověk, a ne Bůh,

i když své srdce vydáváš za srdce božské!

3 Hle, jsi moudřejší než Daniel,

nic tajného se před tebou neutají.

4 Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu,

do svých pokladnic jsi získal zlato a stříbro.

5 Množstvím své moudrosti i svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt

a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým.“

6 Proto praví Panovník Hospodin toto:

„Protože své srdce vydáváš za srdce božské,

7 hle, přivedu na tebe cizí, kruté pronárody;

na krásu tvé moudrosti vytasí své meče,

znesvětí tvou skvělost.

8 Spustí tě do jámy,

zemřeš smrtí skolených v srdci moří.

9 Budeš ještě prohlašovat: ‚Jsem Bůh,‘ před tím, kdo tě zabije?

Jsi člověk, a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí.

10 Zemřeš smrtí neobřezanců,

rukou cizáků.

Já jsem promluvil,

je výrok Panovníka Hospodina.“

11 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 12 „Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin:

Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.

13 Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem.

Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata;

byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.

14 Byl jsi zářivý cherub ochránce,

k tomu jsem tě určil,

pobýval jsi na svaté hoře Boží,

procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,

15 na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření,

dokud se v tobě nenašla podlost.

16 Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil.

I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce,

vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.

17 Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým,

pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost,

svrhnu tě k zemi,

dám tě za podívanou králům.

18 Množstvím svých nepravostí,

nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně.

Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě,

pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.

19 Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu,

staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“

20 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 21 „Lidský synu, postav se proti Sidónu a prorokuj proti němu. 22 Řekni: Toto praví Panovník Hospodin:

Jsem proti tobě, Sidóne,

a budu oslaven v tvém středu.

I poznají, že já jsem Hospodin;

až v něm vykonám soudy,

budu v něm posvěcen.

23 Sešlu na něj mor,

krev do jeho ulic,

budou uprostřed něho padat skolení,

meč na něj dolehne ze všech stran.

I poznají, že já jsem Hospodin.“

24 „Dům izraelský už nebude mít zhoubný trn, trní sužující ze všech stran kolkolem ty, kdo jím pohrdají. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.“

25 Toto praví Panovník Hospodin: „Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů. Budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku. 26 Budou v ní bydlet bezpečně, postaví si domy, vysadí vinice, bezpečně budou bydlet, až vykonám soudy nade všemi sousedy kolem, kteří jimi pohrdají. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.“

Ezechiel, kapitola 29

1 V desátém roce, dvanáctého dne desátého měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Lidský synu, postav se proti faraónovi, králi egyptskému, a prorokuj proti němu i proti celému Egyptu. 3 Mluv: Toto praví Panovník Hospodin:

Jsem proti tobě, faraóne, králi egyptský,

ohromný draku, který odpočíváš uprostřed svých toků

a říkáš: ‚Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.‘

4 Vetknu do tvých čelistí háky a způsobím, že ryby tvých toků přilnou k tvým šupinám, vytáhnu tě z tvých toků i se všemi rybami tvých toků, jež přilnuly k tvým šupinám.

5 Pohodím tě na poušti,

tebe i všechny ryby tvých toků,

dopadneš na povrch pole,

nebudeš sebrán a nebudeš shromážděn,

dám tě za pokrm zemské zvěři a nebeskému ptactvu.

6 I poznají všichni obyvatelé Egypta, že já jsem Hospodin.

To proto, že byli domu izraelskému třtinovou oporou.

7 Když se tě zachytili rukama, zlomil ses a rozerval jsi jim celé rámě,

když se o tebe opřeli, roztříštil ses, a ochromils jim celá bedra.“

8 Proto praví Panovník Hospodin toto: „Hle, uvedu na tebe meč a vymýtím z tebe lidi i dobytek. 9 Egyptská země bude zpustošena a obrácena v trosky. I poznají, že já jsem Hospodin. To proto, že farao řekl: ‚Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.‘ 10 Chystám se na tebe i na tvé toky. Obrátím egyptskou zemi v naprosté trosky, v zpustošený kraj od Migdólu po Sevénu a až k pomezí kúšskému. 11 Neprojde jí lidská noha, neprojde jí ani noha zvířete, po čtyřicet let nebude obývána. 12 Obrátím egyptskou zemi v zpustošený kraj, stane se jednou ze zpustošených zemí a její města budou patřit mezi města v troskách, budou zpustošena po čtyřicet let. Egypťany rozptýlím mezi pronárody a rozpráším je po zemích.“

13 Toto praví Panovník Hospodin: „Po uplynutí čtyřiceti let shromáždím Egypťany z národů, kam byli rozptýleni. 14 Změním úděl Egypťanů a přivedu je zpět do země Patrósu, do země jejich původu, ale budou tam královstvím poníženým. 15 Budou poníženější než jiná království a nebudou se už vypínat nad pronárody, ztenčím jejich řady, aby nad pronárody nepanovali. 16 Už v ně nebude dům izraelský doufat a připomínat si nepravost tím, že by se za nimi obracel. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.“

17 Ve dvacátém sedmém roce, prvního dne prvního měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 18 „Lidský synu, Nebúkadnesar, král babylónský, uložil svému vojsku těžkou otrockou službu proti Týru. Každá hlava je odřená a každé rameno rozedřené. Avšak mzdu za tu otrockou službu, kterou proti Týru konal, nemá ani on ani jeho vojsko. 19 Proto praví Panovník Hospodin toto: Hle, dávám Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, egyptskou zemi, aby odnesl její majetek, aby ukořistil, co se ukořistit dá, aby uloupil, co se uloupit dá; to bude mzdou pro jeho vojsko. 20 Jako výdělek za jeho službu mu dám egyptskou zemi, protože to učinil pro mne, je výrok Panovníka Hospodina.

21 V onen den způsobím, že vyraší roh domu izraelského a tobě dám otevřeně promluvit mezi nimi. I poznají, že já jsem Hospodin.“

Ezechiel, kapitola 30

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 „Lidský synu, prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin:

Kvílejte, ach, ten den!

3 Neboť blízko je den, blízko je den Hospodinův;

den oblaku, čas pronárodů.

4 Na Egypt dolehne meč,

smrtelná úzkost zachvátí Kúš,

až budou padat skolení v Egyptě.

Vezmou mu jeho majetek,

bude zbořen do základů.“

5 Kúš, Pút, Lúd a všechen přimíšený lid i Kúb i synové země smlouvy s nimi padnou mečem. 6 Toto praví Hospodin:

„Padnou ti, kteří jsou Egyptu oporou,

klesne jeho pyšná moc,

padnou v něm mečem od Migdólu po Sevénu,

je výrok Panovníka Hospodina.

7 Bude zpustošen, stane se jednou ze zpustošených zemí

a jeho města budou patřit mezi města v troskách.

8 I poznají, že já jsem Hospodin, až založím v Egyptě požár, až budou všichni jeho pomocníci rozdrceni. 9 V onen den vyplují ode mne na lodích poslové, aby vyděsili sebejistý Kúš. V den Egypta je zachvátí smrtelná úzkost; hle, už přichází.“

10 Toto praví Panovník Hospodin:

„Učiním přítrž egyptskému hlučícímu davu skrze Nebúkadnesara, krále babylónského.

11 On a jeho lid s ním, kruté pronárody, budou přivedeni, aby přinesli zemi zkázu.

Vytasí na Egypt své meče a naplní zemi skolenými.

12 Proměním nilská ramena v suchou zemi,

vydám tu zemi do rukou zlovolníkům,

rukou cizáků zpustoším zemi se vším, co je na ní;

já, Hospodin, jsem promluvil.“

13 Toto praví Panovník Hospodin:

„Zničím hnusné modly, odklidím z Memfidy bůžky,

z egyptské země nevzejde už žádný kníže.

Sešlu na egyptskou zemi bázeň.

14 Zpustoším Patrós,

založím požár v Sóanu,

vykonám soudy v Thébách,

15 vyleji své rozhořčení na Sín, záštitu Egypta,

vyhladím thébský hlučící dav.

16 Založím v Egyptě požár,

Sín se bude svíjet v křeči,

Théby budou rozpolceny,

Memfidu sevřou protivníci za jasného dne.

17 Jinoši Ávenu a Pí-besetu padnou mečem

a dívky půjdou do zajetí.

18 V Tachpanchésu potemní den,

až tam bude zlomeno jařmo Egypta

a bude učiněna přítrž jeho pyšné moci.

Přikryje ho mračno a jeho dcery půjdou do zajetí.

19 Vykonám na Egyptu soudy.

I poznají, že já jsem Hospodin.“

20 V jedenáctém roce, sedmého dne prvního měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 21 „Lidský synu, zlomil jsem paži faraóna, krále egyptského, a nebudou přiloženy léky a nebude připevněna dlaha, nebude ošetřena, aby se jí nevrátila síla a nechopila se meče.“

22 Proto praví Panovník Hospodin toto: „Chystám se na faraóna, krále egyptského; přerazím mu obě paže, silnou i zlomenou, a nechám vypadnout meč z jeho ruky. 23 Rozptýlím Egypťany mezi pronárody a rozpráším je po zemích. 24 Posílím paže krále babylónského a do ruky mu vložím svůj meč, ale paže faraóna zlomím; i bude před ním sténat jako sténá probodený. 25 Posílím paže krále babylónského, ale paže faraónovy poklesnou. I poznají, že já jsem Hospodin, až vložím svůj meč do ruky babylónského krále a on jej napřáhne na egyptskou zemi. 26 Rozptýlím Egypťany mezi pronárody a rozpráším je po zemích. I poznají, že já jsem Hospodin.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.