ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 235. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Ezdráš, Úvod ke knize Ezdráš

 Ezdráš a Nehemiáš   (totožný úvod ke knize Nehemiáš)

 
1. Titul a obsah
 
V hebrejském kánonu obě knihy spojeny v jednu, rovněž tak v LXX, kde ovšem figurují jako 2. Ezdrášova (1 Ezd je apokryf), ve Vg je Ezd označován jako 1 Ezd a Ne jako 2 Ezd
 
Obsah Ezd:
1. Návrat z babylónského zajetí (kap. 1-2)
2. Stavba jeruzalémského chrámu (kap. 3-6)
3. Návrat další skupiny pod vedením Ezdráše (kap. 7-8)
4. Ezdrášův boj o zachovávání Zákona, zvláště předpisů týkajících se kultu a smíšených manželství (kap. 9-10)
 
2. Vznik, literární a teologická charakteristika
 
Autor cituje některé právní a administrativní dokumenty své doby (v Ezd 4) a také seznamy navrátilců, kněží a levitů (Ezd 2; Ne 7; 11; 12) – jeho dílo je cenným (byť fragmentárním) zdrojem informací o židovské poexilní komunitě, o níž jinak nemáme žádné zprávy; začátek Ezd hovoří o návratu z exilu a rekonstrukci chrámu r. 515, působení Ezdrášovo a Nehemiášovo však spadá až do 2. pol. 5. stol. (o předešlých více než 50 letech se nedozvídáme nic).
Datace i pořadí činnosti obou mužů je však nejistá, vzhledem k vládě 3 králů jménem Artaxerxes (je možné, že Nehemiáš přišel do Jeruzaléma ve 20. roce Artaxerxa I. a Ezdráš v 7. roce Artaxerxa II.); zatímco Nehemiáš se zaměřuje spíše na posílení v sociální a politické sféře (obnova hradeb, dosažení nezávislosti na Samaří, vrácení zabaveného majetku uvnitř obce), Ezdráš se stará spíše o duchovní obnovu podle Zákona, který se stal konstitucí židovské obce (snad šlo v té době o Kněžský spis, nikoli o celý Pentateuch); oba vystupují nekompromisně proti smíšeným manželstvím s cizinkami, ohrožujícím čistotu víry.
Ezd a Ne vykreslují podobně jako 1 a 2 Pa ideální obec – model Božího lidu, který se ve svém každodenním životě, ve vztahu k Bohu i k bližním, důsledně řídí Božím zákonem, chválí Boha za jeho spásné zásahy v dějinách, kajícně uznává své viny a prosí o jejich odpuštění (srov. vroucí modlitbu v Ne 9).

 

Ezdráš, kapitola 1

1 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat: 2 „Toto praví Kýros, král perský: ‚Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. 3 Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – Bůh buď s ním – se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. 4 Každého, kdo zůstal na kterémkoli místě jako host, nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě.‘“

5 Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. 6 Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary kromě toho, co obětovali dobrovolně.

7 Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. 8 Perský král Kýros je předal správci pokladu Mitredatovi, aby je sečtené odevzdal judskému předáku Šéšbasarovi. 9 Toto je jejich soupis: třicet zlatých obětních misek, tisíc stříbrných obětních misek, dvacet devět jiných misek, 10 třicet zlatých koflíků, čtyři sta deset náhradních stříbrných koflíků, tisíc jiných nádob. 11 Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To všechno přinesl Šéšbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylónu do Jeruzaléma.

Ezdráš, kapitola 2

1 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylónu přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města. 2 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou.

Soupis mužů izraelského lidu:

3 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva; 4 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva; 5 synů Árachových sedm set sedmdesát pět; 6 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct; 7 synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři; 8 synů Zatúových devět set čtyřicet pět; 9 synů Zakajových sedm set šedesát; 10 synů Baního šest set čtyřicet dva; 11 synů Bebajových šest set dvacet tři; 12 synů Azgádových tisíc dvě stě dvacet dva; 13 synů Adoníkamových šest set šedesát šest; 14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest; 15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři; 16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm; 17 synů Besajových tři sta dvacet tři; 18 synů Jórových sto dvanáct; 19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři; 20 synů Gibarových devadesát pět; 21 synů betlémských sto dvacet tři; 22 mužů netófských padesát šest; 23 mužů anatótských sto dvacet osm; 24 synů azmávetských čtyřicet dva; 25 synů kirjatarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři; 26 synů rámských a gebských šest set dvacet jeden; 27 mužů mikmásských sto dvacet dva; 28 mužů bételských a ajských dvě stě dvacet tři; 29 synů néboských padesát dva; 30 synů magbíšských sto padesát šest; 31 synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři; 32 synů Charimových tři sta dvacet; 33 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět; 34 synů jerišských tři sta čtyřicet pět; 35 synů Senáových tři tisíce šest set třicet.

36 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři; 37 synů Imérových tisíc padesát dva; 38 synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm; 39 synů Charimových tisíc sedmnáct.

40 Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.

41 Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm.

42 Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.

43 Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, 44 synové Kérosovi, synové Síahovi, synové Padónovi, 45 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi, 46 synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové Chánanovi, 47 synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi, 48 synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi, 49 synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi, 50 synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců, 51 synové Bakbukovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi, 52 synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi, 53 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi, 54 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. – 55 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi, 56 synové Jáelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi, 57 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi, 58 všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.

59 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Iméru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele: 60 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set padesát dva. 61 A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem. 62 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí. 63 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.

64 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší, 65 mimo jejich otroky a otrokyně, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček. 66 Koní bylo sedm set třicet šest, mezků dvě stě čtyřicet pět, 67 velbloudů čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.

68 Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro Boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech. 69 Podle svých možností dali na chrámový poklad pro to dílo šedesát jeden tisíc zlatých darejků a pět tisíc hřiven stříbra a sto kněžských suknic.

70 I usadili se kněží, levité a někteří z lidu i zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých městech; všechen Izrael se usadil ve svých městech.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.