ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 248. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Zacharjáš, kapitola 9

1 Výnos.

Slovo Hospodinovo proniklo do země Chadráku,

Damašek je místem, na němž spočine.

K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele.

2 Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidónu, tak přemoudrého.

3 Týr si vybudoval opevnění,

nahromadil stříbra jako prachu,

zlata ryzího jak bláta na ulicích.

4 Avšak Panovník si jej podrobí,

jeho val srazí do moře;

bude pozřen ohněm.

5 Spatří to Aškalón a bude se bát,

Gáza se bude svíjet v hrozné křeči,

Ekrón se zklame v tom, več doufal.

Z Gázy zmizí král,

Aškalón nebude už osídlen,

6 v Ašdódu se usadí míšenec.

Tak vyhladím pýchu Pelištejců.

7 Krvavé sousto mu vyrvu z úst,

ohyzdné oběti z jeho zubů.

Tak bude i on zachován našemu Bohu,

stane se v Judsku pohlavárem

a Ekrón bude jako Jebúsejec.

8 „Položím se táborem u svého domu proti vojsku,

proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout;

zotročovatel se už nebude přes ně valit,

nespustím je nyní z očí.“ –

9 Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!

Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený,

jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

10 „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“

Vyhlásí pronárodům pokoj;

jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.

11 „Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody.

12 Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází.

Dnes to oznamuji znovu:

Všechno ti nahradím dvojnásobně.

13 Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efrajima.

Zburcuji tvé syny, Sijóne, proti synům tvým, Jávane.

Učiním tě mečem bohatýra.“

14 Ukáže se nad nimi Hospodin,

jako blesk vyletí jeho střela;

Panovník Hospodin zaduje na polnici,

vydá se na pochod ve vichřicích z jihu.

15 Hospodin zástupů jim bude štítem

a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou,

budou pít a halasit jako při víně

a budou plní jak obětní miska,

skropení jak rohy na oltáři.

16 Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko svého lidu.

Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí.

17 Jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása!

Působí, že mládenci prospívají jako obilí

a panny jako mošt.

Zacharjáš, kapitola 10

1 Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů.

Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje,

bylinu na poli dopřeje každému.

2 Bůžkové mluvili ničemnosti,

co viděli věštci, byl klam;

rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují.

Proto táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře. –

3 Můj hněv plane proti pastýřům,

zakročím proti kozlům.

Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům;

vystrojí je nádherně jako svého válečného oře.

4 Od něho je cimbuří, od něho stanový kolík,

od něho válečné lučiště,

od něho pochází i každý zotročovatel.

5 Budou jako bohatýři, rozšlapou všechno do bláta ulic v té bitvě.

Budou bojovat a Hospodin bude s nimi,

jezdci na koních budou zahanbeni.

6 Obdařím judský dům bohatýrskou silou a dům Josefův zachráním.

Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí,

protože jsem se nad nimi slitoval.

Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel,

já jsem Hospodin, jejich Bůh, já jim odpovím.

7 Efrajimci budou jako bohatýři,

jejich srdce se bude radovat jako po víně;

až to spatří jejich synové, též se zaradují,

jejich srdce bude jásat kvůli Hospodinu.

8 Hvízdnu na ně a shromáždím je, protože jsem je vykoupil,

bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi.

9 Rozseji je mezi národy,

budou se na mě rozpomínat v dalekých krajích,

zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí.

10 Přivedu je zpět z egyptské země,

shromáždím je z Asýrie

a uvedu je do země gileádské a libanónské,

ani jim nebude stačit místo.

11 Projde s nimi mořem soužení,

bude však bít do mořských vln,

až vyschnou všechny hlubiny Veletoku.

Svržena bude pýcha Asýrie, Egyptu bude odňato žezlo.

12 Obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina,

budou chodit v jeho jménu,

je výrok Hospodinův.

Zacharjáš, kapitola 11

1 Otevři svá vrata, Libanóne, ať tvé cedry pozře oheň.

2 Kvílej, cypřiši, že padl cedr,

že vznešené stromy propadly záhubě.

Kvílejte, bášanské duby, že padl neprostupný hvozd.

3 Slyš, jak pastýři kvílejí,

že jejich vznešené nivy propadly záhubě.

Slyš, jak lvíčata řvou,

že pýcha Jordánu propadla záhubě.

4 Toto praví Hospodin, můj Bůh: „Pas ovce určené k zabití. 5 Ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepykají; kdo je prodávají, říkají: ‚Požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil;‘ a žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit. 6 Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbijí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu.“ 7 Pásl jsem tedy ovce určené k zabití, totiž ty nejutištěnější ze stáda. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval „Vlídnost“ a druhou jsem nazval „Pouto“ a pásl jsem ovce. 8 V jediném měsíci jsem vyhnal tři pastýře, neboť jsem s nimi ztratil trpělivost a také oni o mě nestáli. 9 Řekl jsem: „Nebudu vás pást. Co má umřít, ať umře; co má být zahnáno, ať je zahnáno; a které zůstanou, ať se požerou navzájem.“ 10 Vzal jsem svou hůl Vlídnost a zlomil jsem ji na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. 11 I byla onoho dne zrušena a ty nejutištěnější ze stáda, které se mě držely, poznaly, že to je slovo Hospodinovo. 12 Řekl jsem tedy: „Pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu; ne-li, nechte být.“ Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra. 13 Nato mi Hospodin řekl: „Hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu, jíž mě ocenili.“ I vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil jsem je v Hospodinově domě tavičovi. 14 Pak jsem zlomil druhou hůl, Pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem.

15 Ale Hospodin mi řekl: „Znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, 16 neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž

zahnané nevyhledá,

nebude pátrat po ztraceném,

polámanou nebude léčit,

o vyčerpanou se nepostará.

Bude se krmit masem těch nejtučnějších,

strhne jim paznehty.

17 Běda pastýři ničemnému,

který opouští stádo!

Meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku!

Paže ať mu nadobro uschne

a pravé oko úplně vyhasne.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.