ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 290. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 5

1 Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův.

2 Hospodine, přej sluchu mým slovům,

měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.

3 Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám,

můj Králi, můj Bože,

vždyť se modlím k tobě!

4 Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána,

ráno ti připravím oběť a budu čekat.

5 Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli,

zlý nemůže být u tebe hostem,

6 tobě nesmějí na oči potřeštěnci,

nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,

7 do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví.

Kdo prolévá krev a jedná lstivě,

toho má Hospodin v ohavnosti.

8 Já však pro tvé hojné milosrdenství

smím přicházet do tvého domu,

smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

9 Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď

navzdory těm, kdo proti mně sočí,

svou cestu přede mnou učiň přímou.

10 Vždyť na jejich ústa není spolehnutí,

jejich nitro je zdroj zhouby,

jejich hrdlo je hrob otevřený,

na jazyku samé úlisnosti.

11 Odhal jejich vinu, Bože,

ať doplatí na své plány,

zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti,

vždyť vzdorují tobě!

12 Ať se zaradují všichni,

kdo se k tobě utíkají;

věčně budou plesat,

když je budeš chránit,

jásotem tě budou oslavovat ti,

kdo milují tvé jméno.

13 Spravedlivému, Hospodine, žehnáš,

jako pavézou ho obklopuješ přízní.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.