ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 292. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 7

1 Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.

2 Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám,

zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,

3 aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká,

a kdo by vytrhl, není.

4 Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal,

jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,

5 jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj,

nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,

6 ať nepřítel stíhá moji duši,

chytí a zašlape do země můj život,

ať uvede v prach mou slávu.

7 Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu,

proti zuřivosti protivníků mých se zvedni,

bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.

8 Pospolitost národů až kolem tebe stane,

k soudu nad nimi se navrať na výšinu.

9 Sám Hospodin povede při s lidmi.

Dopomoz mi, Hospodine, k právu,

podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.

10 Kéž je konec zlobě svévolníků.

Dej, ať spravedlivý stojí pevně,

Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!

11 Štítem je mi Bůh,

on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.

12 Bůh je spravedlivý soudce;

každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.

13 Což si znovu člověk nebrousí svůj meč?

Napíná svůj luk a míří,

14 smrtonosnou zbraň si chystá,

šípy ohnivé si připravuje.

15 Počíná-li ničemnosti,

zplodí trápení a zrodí křivdy.

16 Kope jámu, vyhloubí ji,

spadne však do pasti, kterou chystá.

17 To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí,

jeho násilnictví na lebku mu padne.

18 Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý,

budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.