ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 295. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 10

1 Hospodine, proč jen stojíš v dáli,

v dobách soužení se skrýváš?

2 Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni.

Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí!

3 Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky,

když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.

4 Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není.“

Odtud všechny jeho pikle.

5 Úspěšné jsou jeho cesty v každé době,

vysoko jsou od něho tvé soudy,

soptí proti všem svým protivníkům.

6 Říkává si v srdci: „Mnou nic neotřese.

Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého.“

7 V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk,

na jazyku trápení a ničemnosti.

8 Na nádvořích číhá na čekané, v skrýších vraždí nevinného,

9 Číhá v úkrytu jak v houští lev,

číhá na poníženého, aby se ho zmocnil,

zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl.

10 Plíží se a krčí

a bezbranní upadají do jeho spárů.

11 Říkává si v srdci: „Bůh vše zapomíná,

skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí.“

12 Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku,

nezapomeň na ponižované!

13 Smí svévolník znevažovat Boha,

říkat si v srdci: „Ty nic nevypátráš“?

14 Ty však vidíš trápení a hoře.

Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.

Bezbranný se spoléhá na tebe,

sirotkovi poskytuješ pomoc.

15 Přeraz paži svévolníka, paži zlého.

Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne.

16 Hospodin je Králem navěky a navždy,

pronárody zmizí z jeho země.

17 Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine,

jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho,

18 zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému;

člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.