ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 296. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 11

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte:

„Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!

2 Hle, jak svévolníci luk už napínají,

šípy na tětivu kladou,

aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.

3 Když se všechno od základů hroutí,

co dokáže spravedlivý?“

4 Hospodin je ve svém svatém chrámu,

Hospodin má trůn svůj na nebesích.

Jeho oči hledí,

jeho pohled zkoumá lidské syny.

5 Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka;

toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.

6 Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry,

jejich údělem se stane žhoucí vichr.

7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé;

jeho tvář pohlíží na přímého.

Žalmy, kapitola 12

1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.

2 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec,

berou za své věrní mezi lidmi.

3 Jeden druhého svou řečí šálí,

mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

4 Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty,

jazyk, co se velikášsky chvástá,

5 ty, kdo říkají: „Náš jazyk převahu nám zaručuje,

máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?“

6 „Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků

teď povstanu,“ praví Hospodin,

„daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.“

7 Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,

stříbro přetavené do kadlubu v zemi,

sedmkráte protříbené.

8 Ty je, Hospodine, budeš střežit,

navěky nás budeš chránit před tím pokolením;

9 kolem obcházejí svévolníci

a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.