ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 297. den čtení Přehled čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 13

1 Pro předního zpěváka, žalm Davidův.

2 Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?

Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?

3 Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady,

strastmi se den ze dne v srdci soužit?

Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?

4 Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi!

Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti,

5 ať nepřítel neřekne: „Zdolal jsem ho!“

Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.

6 Já v tvé milosrdenství však doufám,

moje srdce jásá nad tvou spásou.

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.

Žalmy, kapitola 14

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“

Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou,

nikdo nic dobrého neudělá.

2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe,

chce vidět, má-li kdo rozum,

dotazuje-li se po Boží vůli.

3 Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho,

nikdo nic dobrého neudělá,

naprosto nikdo.

4 Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti,

kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba,

ti, kdo Hospodina nevzývají,

5 že se jednou třást budou strachem?

S pokolením spravedlivého je Bůh.

6 Radu poníženého ostouzíte,

ale Hospodin je jeho útočiště.

7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása!

Až Hospodin změní úděl svého lidu,

bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.