ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 298. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 15

1 Žalm Davidův.

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu,

kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

2 Ten, kdo žije bezúhonně,

ten, kdo jedná spravedlivě,

ten, kdo ze srdce zastává pravdu,

3 nemá pomlouvačný jazyk,

druhému nedělá nic zlého,

na svého druha nekydá hanu,

4 pohrdá tím, kdo je hoden zavržení,

váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě,

5 nepůjčuje na lichvářský úrok,

nedá se podplatit proti nevinnému.

Ten, kdo takto jedná,

nikdy se nezhroutí.

Žalmy, kapitola 16

1 Pamětní zápis; Davidův.

Ochraňuj mě, Bože,

utíkám se k tobě!

2 Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“

3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím,

těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:

4 „Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy.

Ani trochu krve v úlitbu jim nedám,

jejich jméno nepřejde mi přes rty.“

5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich;

můj los držíš pevně, Hospodine.

6 Měřicí provazce mi padly v kraji blaha,

moje dědictví je velkolepé!

7 Dobrořečím Hospodinu, on mi radí,

i v noci mě moje ledví napomíná.

8 Hospodina stále před oči si stavím,

je mi po pravici, nic mnou neotřese.

9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá,

v bezpečí přebývá i mé tělo,

10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš,

nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.

11 Stezku života mi dáváš poznat;

vrcholem radosti je být s tebou,

ve tvé pravici je neskonalé blaho.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.