ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Angelo Scarano absolvoval postgraduální studium biblistiky v Římě zakončené doktorátem. Na Katolické teologické fakultě v Praze přednáší novozákonní předměty a od roku 2003 působí jako farář ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Praze 13. Je autorem brožurky Světlem pro mé nohy je Tvé slovo s podtitulem Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku (nakladatelství Paulínky). I když zprvu s přípravou takového návodu ke čtení Bible váhal a nabídku k sepsání brožurky odmítl, nakonec změnil názor a text připravil. Inspiroval se podobnými evangelickými plány z Ameriky, doplnil je o knihy deuterokanonické a částečně přepracoval strukturu. Text vyšel v několika vydáních a pro velký zájem byl přeložen a publikován i v Itálii.

 

Dá se za rok přečíst Bible?
Dá a zkušenosti lidí, kterým se to podařilo, to potvrzuje. Jenom rozhodnutí k tomu ale nestačí.
 
Co je k tomu tedy ještě potřeba?
Určitě je nezbytná silná motivace. Bez ní člověk skončí u krá­lovských bitev nebo u vyjití z Egypta, zkolabuje na poušti, když přichází od Hospodina nařízení... Někteří vytrvalci dojdou až k rodokmenům.
Ale motivace není vše. Čtenář potřebuje také nějaký pevný opěrný bod, strukturu a právě k tomu má sloužit zmiňovaná kniha. Člověk má nějaký plán a má přehled, jak ho plní. Tako­vé plány přeci potřebujeme často i jinde, nejen v duchovních věcech.
Ado třetice hodně pomáhá povzbuzení ostatních lidí, kte­ří také čtou. Nedávno jsem například dostal mail od farníka z jihu Moravy, který se schází s dalšími chlapy asi ve věku tři­ceti čtyřiceti let, a chystají se na četbu Písma. Tak to mě nad­chlo. Takové společenství je pro společnou četbu určitě velkou podporou.
 
Jaká forma čtení je pro laika, který by rád přečetl celou Bib­li, nejlepší?
Všechno má něco do sebe. Pro začátečníka, který s Písmem přišel do styku třeba jen během bohoslužeb, je asi nejjedno­dušší četba s někým jiným nebo - jak už jsem řekl - ve spole­čenství. Silný motor společenství člověka nese. My ve farnosti máme společenství, které se schází jednou týdně a vytyčili si jako cíl přečíst Písmo během sedmi let…a úspěšně. Ale je to spíš výjimka, protože některé pasáže jsou opravdu hodně náročné a není jednoduché se jimi prokousat.
 
Jste v kontaktu s úspěšnými čtenáři, ale máte představu o úskalích, se kterými se lidé nejčastěji při četbě Bible potý­kají?
Mezi úskalí patří určitě amorální příběhy Starého zákona o různých vraždách, podvodech, machinacích, jak dosáhnout kýženého potomka, všechny zdlouhavé bitvy, únavné rodo­kmeny... To všechno bez výkladu zůstane pouhou literou. Ale určitě i u proroků je těžké číst bez znalosti historického pozadí. To se člověk ztrácí. Nejlepší je mít při ruce dobrý výklad nebo aspoň úvod, aby člověk věděl, ke komu prorok promlouvá v jakém kontextu. Další obtíží při četbě je odlišný slovník, který je použit v Bibli. Například pro slovo „spravedlnost“, u kterého máme pocit, že mu rozumíme. K porozumění biblického jazyka mohou posloužit opět výklady, biblické slovníky nebo biblické hodiny. Člověka samotného často nenapadne, že v termínech, které zná, může být nějaká potíž. Má pocit, že textu rozumí.
Určitý problém může vzniknout také u lidí, kteří chodí do kos­tela a z kázání mají mnoho věcí v hlavě. Při četbě pak mají pocit, že obsahu rozumí, ale ve skutečnosti jde třeba o text s přidanou katechismovou nadstavbou, není to ovšem přímo přiléhavý výklad. To je docela obvyklé, že se v kázáních nevy­kládá přímo Písmo, ale spíš aktualizace. Některé jsou už dost
vžité a lidé už se pak naučí takto uvažovat. Tím se význam Písma trochu posouvá.
 
Jak se tedy díváte na nutnost aktualizace textu? Nebo by se měl člověk spíše učit slovník, ve kterém je Bible psaná?
I to, i to. Od chytrých lidí jsem přejal myšlenku, jak by měl člo­věk při četbě postupovat. V první řadě by se měl čtenář poku­sit pochopit, co text říká sám o sobě. Být pozorný vůči textu a kontextu. Co předchází, co následuje, na co pisatel reaguje. Co znamenal tehdy, pro tehdejší adresáty a pak by měl násle­dovat druhý krok, co znamená pro nás.
Chápu, že to dá trochu práce, ale třeba právě ve společenství nebo na biblické hodině je pro to určitě vhodný prostor. Takový je podle mě ideál, to je ta správná metoda, jinak člověk text snadno překroutí.
 
Společenství, biblické hodiny, výkladový slovník… Není sko­ro nebezpečné číst Písmo sám? Neriskuje člověk vlastním výkladem příliš velký posun významu?
Tohoto nebezpečí si byli lidé vědomi už ve středověku, když se začali množit reformátoři a chtěli vkládat Písmo do rukou všech lidí. Katolická církev na to reagovala s tím, že Písmo má být opatřené vždy určitým výkladem a poznámkami a že jen oficiální text v latině je ten správný. Teprve díky druhému vati­kánskému koncilu jsme odkryli, že Písmo skutečně patří všem lidem do ruky a že Písmo má být s poznámkami pod čarou a výkladovým aparátem. Ideálem je číst Písmo ve společenství, v jednotě s celou církví, ale chápu, že ne vždy se to podaří.
Nicméně jsem přesvědčen, že Bůh je dost mocný a moudrý a dokáže člověka oslovit i přes špatný výklad, přes špatnou metodu nebo postup.
 
Jaký překlad byste doporučil?
Nejlepší je používat více překladů, člověk může porovnávat a každý překlad má něco do sebe. Krásné a paradoxní je, že náš malý český národ, ačkoli je zde málo křesťanů, má mnoho překladů.
Pokud se podíváme na ty hlavní - liturgický překlad je poměrně čtivý, ale obzvlášť u Pavla málo přesný. Ekumenický překlad je přesnější, ale mnohdy používá archaický jazyk a na rozdíl od liturgického nemá poznámky pod čarou. Jazyk Jeruzalémské Bible je opět trochu archaický, ale tento překlad má poznámky pod čarou a úvody, což je plus. Pak máme nový překlad Bib­le pro 21. století, to je velmi živý jazyk, současný. Minusem může být ale zase skutečnost, že hlavní autor nebyl biblista, takže zde chybí určitá zkušenost v biblistice.
Takže nejlepší je mít více překladů a porovnávat, ale na to se zmůže opravdu jen malé procento čtenářů. Tak tedy mít k dis­pozici aspoň dva, tři překlady a porovnávat aspoň ty pasáže, které mě zajímají, kde jsou otazníky.
 
Čím tedy začít?
Pokud nemám nic přečteného tak pro začátek z Nového záko­na Matoušovo evangelium, Lukášovo, Janovo, něco jednoduš­šího z Pavlovy školy - třeba list Efezanům, Filipanům, listy Korinťanům, Janovy listy. Ze Starého zákona potom žalmy, dobře srozumitelnou mudroslovnou literaturu – knihy Přísloví, Sírachovce, Moudrosti. Az proroků Izaijáše a Jeremiáše.
Anebo nejjednodušší je začít podle liturgie, jsou to texty stěžejní, klíčové, hodně silné a relativně srozumitelné. Díky tomu, že se čtou, jsou aspoň částečně v našich uších a srd­cích. Z kázání k tomu máme určitá vodítka, myšlenky, náměty k přemýšlení a kromě toho nás může podporovat vědomí, že spolu se mnou tento text čte miliony lidí po světě. Nejsem v tom sám.
 
Jak velká část je v liturgických textech?
Nový zákon skoro celý, ale ze Starého jen asi jedna třetina.
 
Existují určitě části Bible, které jsou čteny a citovány velmi často, vedle toho jsou ale jiné úseky, které takovou pozor­nost nestrhávají. Jakou opomenutou část Písma byste rád vyzdvihl?
Velepíseň, Píseň písní. Tuto knihu můžeme chápat jednak jako opěvování krásy a lásky mezi mužem a ženou a zároveň ji můžeme chápat na rovině duchovní jako vztah mezi člově­kem a Bohem nebo Kristem a církví, jak se to chápe v křesťan­ské tradici. Tento druhý duchovní výklad je však nutné brát s určitou špetkou zdravého rozumu, protože ne všechny části z této literatury jsou takto snadno vyložitelné. Takže tuto kni­hu bych doporučil objevit. I pro mladé, i pro starší.
Ataké Janovo evangelium, není tak těžké a přitom je strašně bohaté. To bych viděl jako pramen živé vody pro naše spole­čenství.
 
Jak nahlížíte na význam Bible mezi nevěřícími? Má smysl číst jí jen jako součást kulturního kontextu, jen jako lite­ru?
Určitě je lepší Bibli znát než neznat. Ale bylo by dobré mít k tomu nějakou čítanku, protože celou Bibli přečíst je obtížné pro věřící, natož pro člověka, který s vírou nemá nic společ­ného. Ale setkal jsem se i s lidmi, kteří před konverzí přečetli velkou část Bible.
 
A jaká část Bible je pro Vás osobně důležitá?
Je to text, který jsem měl i na primičním obrázku Ozeáš 11, 1 – 4.
Ajinak z dalšího Janovo evangelium a Janovy listy, které koneckonců učím i na fakultě.
 
Barbora Hronová
 

 

 

 
 

 

 

Rozpis na 300. den čtení Přehled čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 18

1 Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. 2 Pravil:

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

3 Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli,

Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě,

štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!

4 Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála,

byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.

5 Ovinuly mě provazy smrti,

zachvátily mě dravé proudy Ničemníka,

6 provazy podsvětí se kolem mne stáhly,

dostihly mě léčky smrti.

7 V soužení jsem vzýval Hospodina,

k svému Bohu o pomoc jsem volal.

Uslyšel můj hlas ze svého chrámu,

mé volání proniklo až k jeho sluchu.

8 Země se zachvěla, roztřásla se,

hory v základech se hnuly,

chvěly se před jeho plamenným hněvem.

9 Z chřípí se mu valil dým,

z úst sžírající oheň,

planoucí řeřavé uhlí.

10 Sklonil nebesa a sestupoval,

pod nohama černé mračno.

11 Na cheruba usedl a letěl

a vznášel se na perutích větru.

12 Temno učinil svou skrýší,

stánkem kolem sebe,

temné vodstvo, mračna prachu.

13 Mračna se hnala před jeho jasem,

krupobití a hořící uhlí.

14 Hospodin na nebi zaburácel,

Nejvyšší vydal svůj hlas,

krupobití a hořící uhlí.

15 Vyslal své šípy a rozehnal mračna,

množstvím blesků je uvedl v zmatek.

16 Tu se objevila koryta vod,

základy světa se obnažily,

když jsi, Hospodine, zaútočil,

když jsi zadul svým hněvivým dechem.

17 Vztáhl ruku z výše, uchopil mě,

vytáhl mě z nesmírného vodstva.

18 Nepříteli mocnému mě vyrval,

těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.

19 Přepadli mě v den mých běd,

ale Hospodin mě podepíral,

20 učinil mě volným;

ubránil mě, protože si mě oblíbil.

21 Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti,

odměnil mě podle čistoty mých rukou,

22 neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty,

neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.

23 Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli,

neodvrhl jeho nařízení.

24 Jeho jsem se dokonale držel,

varoval se nepravosti.

25 Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval,

podle čistoty mých rukou, tak jak jevila se jemu.

26 Ty věrnému osvědčuješ věrnost,

muži dokonalému svou dokonalost,

27 ryzímu svou ryzost osvědčuješ,

s neupřímným se však pouštíš do zápasu.

28 Ty lid ponížený zachraňuješ,

ale povýšené nutíš sklopit oči.

29 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine.

Můj Bůh září do mých temnot.

30 S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou,

se svým Bohem zdolám hradbu,

31 s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!

To, co řekne Hospodin, je protříbené.

On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.

32 Kdo je Bůh krom Hospodina,

kdo je skála, ne-li Bůh náš!

33 Bůh, který mě opásává statečností

a mou cestu činí dokonalou,

34 ten dává mým nohám hbitost laně,

na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,

35 učí bojovat mé ruce

a mé paže napnout bronzový luk.

36 Podal jsi mi štít své spásy,

tvoje pravice mě podepírá,

tvá mírnost mé síly rozmnožila.

37 Dals volnost mým krokům,

nohy se mi nepodvrtnou.

38 Budu stíhat nepřátele, dopadnu je.

Nevrátím se zpět, dokud je neudolám.

39 Rozdrtím je, že už nepovstanou,

pod nohy mi padnou.

40 Opásals mě statečností k boji;

ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš.

41 Obrátil jsi na útěk mé nepřátele,

navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí.

42 Budou volat o pomoc, a nespasí je nikdo,

volat k Hospodinu, ale neodpoví.

43 Roztluču je, budou jako prach ve větru,

smetu je jak bláto z ulic.

44 Dals mi vyváznout z rozbrojů lidu,

vůdcem pronárodů jsi mě ustanovil.

Sloužit bude mi i lid, který jsem neznal.

45 Na slovo mě uposlechnou,

cizinci se budou vtírat do mé přízně

46 Cizinci jak tráva zvadnou,

vypotácejí se ze svých hradišť.

47 Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála,

vyvýšen buď Bůh, má spása!

48 Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty,

národy mi podrobuje.

49 Vysvoboditeli od nepřátel,

pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají,

ty mě násilníku vyrveš.

50 Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu,

budu zpívat žalmy tvému jménu.

51 Velká vítězství dopřává svému králi,

prokazuje milosrdenství svému pomazanému,

Davidovi, a jeho potomstvu navěky!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.