ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 302. den čtení Přehled čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 20

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví,

kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!

3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně,

kéž tě podepírá ze Sijónu!

4 Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary,

kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží,

kéž splní každý tvůj záměr!

6 Budeme plesat nad tvým vítězstvím,

vztyčíme praporce ve jménu svého Boha.

Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

7 Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství,

on mu odpoví ze svého svatého nebe

bohatýrskými činy své vítězné pravice.

8 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi,

ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

9 Oni klesali, až padli,

my jsme povstali a přetrváme.

10 „Hospodine, pomoz!“

Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.

Žalmy, kapitola 21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Hospodine, král se raduje z tvé moci,

nad tvým vítězstvím vděčně jásá.

3 Splnil jsi mu touhu jeho srdce,

prosbě jeho rtů jsi neodepřel.

4 Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním,

na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata.

5 O život tě prosil; daroval jsi mu jej

do nejdelších časů, navěky a navždy.

6 Dík tvému vítězství je velká jeho sláva,

obestřel jsi ho velebnou důstojností.

7 Učinils ho navždy požehnáním,

oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.

8 Vždyť král doufá v Hospodina;

pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.

9 Tvá ruka si najde všechny nepřátele,

tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.

10 Rozpálíš je jako pec

v čas, kdy se objevíš, Hospodine.

Ve svém hněvu je Bůh pohltí,

pozře je oheň.

11 Vyhubíš ze země jejich plod

a jejich potomstvo mezi lidmi.

12 Ačkoli ti chystali zlý konec

a vymýšleli pikle, nepořídí.

13 Položíš je na lopatky,

napneš proti nim tětivy svých luků.

14 Pozvedni se, Hospodine, ve své moci!

Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.