ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezmi a čti celou Bibli

Rozpis na 307. den čtení Přehled čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 27

1 Davidův.

Hospodin je světlo mé a moje spása,

koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,

z koho bych měl strach?

2 Když se na mě vrhli zlovolníci,

aby pozřeli mé tělo,

protivníci, moji nepřátelé,

sami klopýtli a padli.

3 Kdyby se proti mně položilo vojsko,

mé srdce nepocítí bázeň,

kdyby proti mně i bitva vzplála,

přece budu doufat.

4 O jedno jsem prosil Hospodina

a jen o to budu usilovat:

abych v domě Hospodinově směl bydlet

po všechny dny, co živ budu,

abych patřil na Hospodinovu vlídnost

a zpytoval jeho vůli v chrámu.

5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku

ukryje mě v skrýši svého stanu,

na skálu mě zvedne.

6 Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem.

V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.

7 Hospodine, slyš můj hlas, když volám,

smiluj se nade mnou, odpověz mi!

8 Mé srdce si opakuje tvoji výzvu:

„Hledejte mou tvář.“

Hospodine, tvář tvou hledám.

9 Svoji tvář přede mnou neukrývej,

v hněvu nezamítej svého služebníka.

Ty jsi byl má pomoc,

neodvrhuj mě a neopouštěj,

Bože, moje spáso.

10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka,

Hospodin se mě vždy ujme.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu,

veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.

12 Nevydávej mě zvůli mých protivníků!

Zvedli se proti mně křiví svědkové,

i ten, z něhož násilí čiší.

13 Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

14 Naději slož v Hospodina.

Buď rozhodný, buď udatného srdce,

naději slož v Hospodina!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“
Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.